A Budapest Környéki Törvényszék P.28260/2006/8. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 58. §, 1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 164. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 5. §, 75. §, 78. §] Bíró: Pintér Mária

Pest Megyei Bíróság

12.P.28.260/2006/8.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Pest Megyei Bíróság a dr.Lékó László (....) ügyvéd által képviselt felperes neve(felperes címe.) felperesnek - dr.Czira Enikő (....) ügyvéd által képviselt alperes neve (....) I. r. alperes ellen személyiségi jog megsértése iránti perében a bíróság meghozta a következő

í t é l e t e t :

A bíróság a felperesi keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy a Magyar Államnak külön felhívásra fizessen meg 120.000.- Ft összegű le nem rótt eljárási illetéket.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek bruttó 100.000.- Ft összegű perköltséget ügyvédi munkadíj címén.

Ez ellen az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet írásban 3 egyező példányban kell benyújtani a Pest Megyei Bíróságon a Fővárosi Ítélőtáblához címezve.

A fellebbezést a Fővárosi Ítélőtábla bírálja el.

- A másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére, vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték, vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik.

- ha a felek ezt kérték,

- a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos,

- a fellebbezés csak az ítélet indokolás ellen irányul, a felek ez esetekben is kérhetik a tárgyalás tartását.

A fellebbező fél számára a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s

A bíróság a tényállást a peres felek előadásai és a csatolt okiratok alapján az alábbiak szerint állapította meg:

A felperes 1990-től 2006. évig ... település polgármestere volt. Jelenleg önkormányzati képviselő.

Alperes 2002-től a település önkormányzatának képviselője, 2006. évtől ... település polgármestere.

A Heti Hírek című regionális hetilap 2005. május 17-én megjelent számában alperessel készül interjút közölt a "Több milliós csalással gyanúsítják a polgármestert" címmel.

A cikkben alperes neve alperes a települési útépítésekkel kapcsolatosan akként nyilatkozott, hogy

1./"Ezúton nyugodtan kijelentem, hogy a 2001. évi beruházásoknál csalás sorozat történt." Továbbá kijelentette

2./"... 4.000.000.- Ft az az összeg, amit vissza kell fizetni a településnek jogtalan felhasználás miatt. Kérdezem én, hová lett a pénz?"

3./ "...nem 4 méter széles, mint amennyire a pályázatot nyertük, pedig a lakosságtól is 4 méternyire szedtük be az önerőt, és az önkormányzat 4 méterre tette hozzá az önerőt. A kivitelezőnek kifizettük az összeget, de hol van az a munka, amit ezért elvégzett, hol van a pénz?"

4./. "A pénzt megkaptuk 4 méterre, de az út csak 3,5 méter lett."

5./ "Ha 2004-től vizsgálódik, az érdekes dolog lesz, mert akkor nincs más választásom, mint hogy újabb feljelentést tegyek, és 2001-től kérjem a bírálatot, mert úgy teljes."

6./ "Azt gondolom, ha minden rendben van, a polgármester lett volna az első, aki azt javasolja, hogy álljon fel a bizottság, vizsgálja meg az ügyet, és derüljön fény mindenre."

7./ "...az adatok nem egyeznek. Hová lett a pénz?"

A településen 2001. évben történt az első ütemben közutak aszfaltozása. Ezen időszakban a pályázatokat benyújtó önkormányzat kész tervdokumentációkkal rendelkezett, amely tervdokumentációk szerinti 3,5- 4 méter szélességű aszfaltozott úttükröt képeztek volna, és egyidejűen megoldásra került a belvíz, csapadékvíz elvezetés céljából az árkok mélyítése is. Azonban arra tekintettel, hogy az árkok mélyítését követően a tervezett szélességű úttükröt nem lehetett kialakítani, a felperesként eljáró polgármester úgy döntött, hogy az aszfaltozott útfelület négyzetmétereket megvalósítva további utcaszakaszokat aszfaltoznak le, így a pályázattal egyező négyzetméter felületű úttükröt alakítanak ki. Egy utca esetében pedig a lakók gázvezeték bővítését kérték, így nem volt időszerű az utca aszfaltozása, ezért nem a pályázott utcát, hanem egy másik, azonos hosszúságú utcát aszfaltoztak le.

A képviselő testület erről a döntésről tudomással bírt.

Mivel pályázaton kívüli utca aszfaltozását valósították meg a pályázati pénzből, a pályázat megvalósulásának ellenőrzését követően a települési önkormányzatot 4 millió forint visszafizetésére kötelezte a pályáztató, és 3 évre kizárta a regionális pályázati körből.

2004-ben azonban ismételten mód nyílt a település számára az útaszfaltozási pályázatokon történő részvételre, amellyel a település ismételten élt is. 2004-ben sor került a 2001-ben felcserélt utca aszfaltozására is. 2004-ben a pályáztató átfogóan vizsgálta a települési önkormányzatot aszfaltozási pályázatának megvalósulását, és ekkor került feltárásra ismételten az a tény, hogy a települési önkormányzat olyan útszakasz aszfaltozására nyert el pályázati pénzt, amelynek a megvalósítása már megtörtént a 2001. évi beruházás során, ugyanakkor a pályázati pénzt olyan útszakasz aszfaltozására fordították, amelyre nem pályáztak. Ezzel párhuzamosan a képviselő-testület az alperes részvételével is vizsgálatot folytatott az aszfaltozási beruházások tárgyában. Ennek eredményeként feltárásra került, hogy az úttükrök szélessége az nem a tervpályázat szerinti, hanem attól eltérő, keskenyebb.

A ... pályáztató 2005. július 21. napján a támogatási szerződéstől elállt, egyidejűen a 25 millió forint pályázati pénz kifizetését felfüggesztette, befagyasztotta, továbbá ... települést 3 évre kizárták a regionális pályázati lehetőségekből, amit másfél évre mérsékeltek. Az önkormányzat saját pénzeszközből kényszerült kifizetni a vállalkozót.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!