31996R1460[1]

A Bizottság 1460/96/EK rendelete (1996. július 25.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1460/96/EK RENDELETE

(1996. július 25.)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 7., 13. és 16. cikkére,

mivel a Közösség számos megállapodást kötött harmadik országokkal a közös vámtarifában rögzítettnél alacsonyabb mezőgazdasági alkotóelemek alkalmazására;

mivel e csökkentett vámtételek csak e kedvezményezett országokból származó árucikkekre alkalmazhatók; mivel bizonyos esetekben helyénvaló annak tisztázása, hogy milyen származási szabályokat kell alkalmazni;

mivel e csökkentett vámtételekre való jogosultságot általában kontingenskereteken belül adják meg; mivel helyénvaló kontingensek megnyitása és azok részletes alkalmazási szabályainak megállapítása, különösen annak érdekében, hogy egyfelől egyenlő és folyamatos hozzáférést biztosítsanak a Közösség valamennyi importőre számára, másfelől, hogy minden tagállamban azonnal alkalmazzák a kontingensekre megállapított vámot, amíg a kontingensek ki nem merülnek; mivel e kontingensek hatékony, közös igazgatása érdekében nem indokolt a tagállamok arra való felhatalmazásának tiltása, hogy a tényleges importnak megfelelő szükséges mennyiségeket lehívják a kontingensmennyiségekből; mivel azonban az igazgatás ilyen módja a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését igényli, és a Bizottságnak különösen figyelemmel kell kísérnie a kontingensmennyiségek felhasználásának mértékét és a tagállamokat ennek megfelelően tájékoztatnia kell;

mivel a Belga Királyságot, a Holland Királyságot és a Luxemburgi Nagyhercegséget a Benelux Gazdasági Unió képviseli, az ezen intézkedések alkalmazásával kapcsolatos bármely tevékenységet a Benelux Gazdasági Unió bármely tagállama elláthatja;

mivel a megadott engedményeket általában az egyes konkrét árucikkekre vonatkozó mezőgazdasági alkotóelem kiszámításánál alkalmazott alapmennyiségek csökkentésével határozzák meg; mivel a tarifákat az Uruguayi Forduló tárgyalásai során állapították meg, a közösségi vámtarifa mezőgazdasági alkotóelemei, a továbbiakban mint ilyenek, s nem mint a 3448/93/EK rendelet 13. cikkében meghatározott alaptermékek mennyiségeinek függvényei kerülnek rögzítésre;

mivel a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek kiszámítása érdekében e mennyiségeket fenn kell tartani a preferenciális kereskedelem számára;

mivel a legutóbb a 478/96/EK rendelettel ( 2 ) módosított 3238/94/EK bizottsági rendelet ( 3 ) előírja közép- és kelet-európai országokból származó, a 3448/93/EK rendelet mellékleteiben felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árucikkek változó összetevőinek meghatározását és igazgatását; mivel e rendelet hatálybalépésével a változó összetevők helyébe a Közösség vámtarifájában rögzített mezőgazdasági alkotóelemek léptek; mivel e rendeletet átmenetileg ki kellett egészíteni az 1200/95/EK rendelettel ( 4 );

mivel a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkek importjára vonatkozó kereskedelmi szabályok végrehajtásáról szóló, 1994. június 3-i 1294/94/EK bizottsági rendeletet ( 5 ) a továbbiakban nem kell alkalmazni azon árucikkekre, amelyeket nem a preferenciális megállapodások keretében importáltak;

mivel csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket vezettek be egyéb harmadik országokkal folytatott kereskedelemben; mivel az egyértelműség érdekében szükséges a 3448/93/EK rendelet 6. és 7. cikkében említett kereskedelemre vonatkozó különleges rendelkezésekkel kapcsolatban egyetlen rendelet megalkotása; mivel ebből kifolyólag az 1294/94/EK és a 3238/94/EK rendeleteket hatályon kívül kell helyezni;

mivel a 3448/93/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a mezőgazdasági alkotóelemnek megfelelő értékvámokat, ahol preferenciális megállapodás azt előírja, egy meghatározott összeggel lehet helyettesíteni; mivel ez az összeg nem haladhatja meg a nem preferenciális kereskedelemben alkalmazott vámterhet;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés II. mellékletben nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet a 3448/93/EK rendelet 7. cikkében említett csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek meghatározásának és a 3448/93/EK rendelet hatálya alá tartozó árucikkekre és termékekre vonatkozó preferenciális megállapodások alapján megnyitott kontingensek igazgatásának szabályait állapítja meg.

2. cikk

A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek megállapításánál a következő alaptermékeket kell figyelembe venni:

- közönséges búza,

- durumbúza,

- rozs,

- árpa,

- kukorica, a vetőmagok kivételével,

- hántolt, hosszúszemű rizs (a továbbiakban: rizs),

- fehércukor,

- melasz,

- tejpor, zsírtartalma nem haladja meg az 1,5 tömegszázalékot, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert nem tartalmaz, közvetlen csomagolásban nettó súlya több mint 2,5 kg (a továbbiakban: PG 2),

- tejpor, zsírtartalma 26 tömegszázalék, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert nem tartalmaz, közvetlen csomagolásban nettó súlya több mint 2,5 kg, (a továbbiakban: PG 3),

- vaj, zsírtartalma 82 tömegszázalék, (a továbbiakban: PG 6).

3. cikk

Az e rendeletbe foglalt csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket az alaptermékek azon mennyisége alapján kell kiszámítani, amelyek az e rendeletben foglalt árucikkek előállításához felhasználtnak minősülnek. A kombinált nómenklatúra megfelelő részletes leírásai alapján e mennyiségeket az I. melléklet rögzíti.

E mennyiségeket a II. melléklet tartalmazza azon árucikkek esetében, amelyek vámtarifaszámát illetően e rendelet I. melléklete a II. mellékletre utal. Ez utóbbiak esetében egy kiegészítő kód alkalmazandó az árucikkek összetételének megfelelően, amint azt a III. melléklet mutatja.

4. cikk

A II. mellékletben szereplő árucikkekhez felhasznált cukorra (AD S/Z) és lisztre (AD F/M) vonatkozó kiegészítő csökkentett vám kiszámításánál alapul vett cukor- és gabonamennyiséget a II. melléklet B. és C. pontjai tartalmazzák, adott szacharóz-, invertcukor- és/vagy izoglükóz- és keményítő- és/vagy szőlőcukor-tartalomra vonatkozóan. Egyéb termékek esetén e kiegészítő vámokat csak a cukor- vagy a gabonaágazatba tartozó alaptermékek figyelembevételével kell megállapítani.

5. cikk

(1) A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket, és adott esetben az egyes, vámcsökkentésre jogosult árucikkekre alkalmazandó kiegészítő csökkentett vámokat úgy kell megállapítani, hogy a vonatkozó alaptermékek felhasznált mennyiségeit meg kell szorozni a (2) bekezdésben említett alapösszeggel, és az árucikkben felhasznált valamennyi releváns alaptermék így kiszámított összegeit össze kell adni.

(2) A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek és adott esetben a pótlólagos csökkentett vámok kiszámításánál az adott megállapodásban foglalt, vagy az adott megállapodás szerint meghatározott, ECU-ben rögzített alapösszeget kell figyelembe venni.

(3) Amennyiben egy preferenciális megállapodás az alapösszegek csökkentése helyett az árucikkenkénti mezőgazdasági alkotóelem mértékének csökkentéséről rendelkezik, a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket a közösségi vámtarifában rögzített mezőgazdasági alkotóelemek figyelembevételével és az érintett országra vonatkozó megállapodásban foglalt csökkentés alkalmazásával kell kiszámítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a csökkentett mezőgazdasági alkotóelem és adott esetben az (1) bekezdés alapján meghatározott kiegészítő csökkentett vám kevesebb lenne mint 2,4 ECU/100 kg, az alkotóelemet és/vagy a vámot nulla összegben állapítják meg.

(5) Az e cikk alapján megállapított összegeket a Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi. Amennyiben az érintett országgal kötött megállapodás másként nem rendelkezik, az összegeket július 1-jétől a következő év június 30-áig kell alkalmazni. Amennyiben az alaptermékekre vonatkozó vámok és együtthatók változatlanok maradnak, az e cikk alapján meghatározott összegeket a Bizottság nem változtatja meg és ezt az információt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi.

6. cikk

(1) A kontingenskeretekben a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemre és adott esetben a csökkentett kiegészítő vámra vagy vámcsökkentésre jogosult termékeket az illető országgal kapcsolatos megállapodásban kell rögzíteni, vagy azokat a megállapodások szerint kell meghatározni.

(2) Amennyiben e csökkentések kontingenskereteken belül alkalmazandók, e kontingenst a vonatkozó megállapodás szerint kell rögzíteni vagy meghatározni.

7. cikk

Amennyiben valamely megállapodás egy konkrét összeg alkalmazását írja elő, függetlenül attól, hogy ezt valamely kontingens keretében csökkenteni kell-e vagy sem, és a Közösség közös vámtarifája egy értékvám alkalmazását írja elő, a fizetendő összeg nem haladhatja meg a közösségi vámtarifatétellel megállapított maximális összeget.

8. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában a "származó árucikkek": azon árucikkek, amelyek megfelelnek az alábbi jegyzőkönyvekben foglalt feltételeknek:

a) az Európai Közösség és a következő országok közötti Európa-megállapodásokhoz csatolt 4. Jegyzőkönyv:

- Lengyelország,

- Magyarország,

- Románia,

- Bulgária,

- Cseh Köztársaság,

- Szlovák Köztársaság;

b) a következő országokkal kötött megállapodásokhoz csatolt 3. Jegyzőkönyv:

- Litvánia,

- Lettország,

- Észtország;

c) a következő országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásokhoz csatolt 3. Jegyzőkönyv:

- Svájc,

- Norvégia,

- Izland;

d) az Európai Közösség és Izrael Állam közötti Ideiglenes Megállapodáshoz csatolt 4. Jegyzőkönyv.

(2) A Törökországgal való kereskedelemben a 96/142/EK tanácsi határozat ( 6 ) 17-23. cikkének és az EK-Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i, a Vámunió végső szakaszának végrehajtásáról szóló 1/95 határozatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. cikk

A 3448/93/EK rendelet B. mellékletében szereplő, de az ilyen árucikkekkel az érintett országban folytatott kereskedelemre vonatkozó különleges rendelkezésekben nem említett árukra, valamint az e rendelkezésekben szereplő árucikkekre vonatkozóan a megállapított kontingenseket meghaladó mennyiségek esetén a közös vámtarifa mezőgazdasági alkotóelemeit kell alkalmazni.

Amennyiben a kontingens az értékvámok csökkentését érinti, ezen árucikkeknek az előzőekben említett rendelkezésekben foglalt kontingensek mennyiségét meghaladó mennyiségére vonatkozóan a közös vámtarifában, vagy a megállapodásban előírt vámot kell alkalmazni.

10. cikk

Az e rendeletben szereplő vámkontingenseket a Bizottság a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 7 ) 308a.-308c. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően kezeli.

11. cikk

Az 1294/94/EK és a 3238/94/EK rendeletek hatályukat vesztik.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1996. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

(100 kg árucikkre)
KN-kódMegnevezésKözönséges búzaDurum búzaRozsÁrpaKukoricaRizsFehércukorMelaszSovány tejpor (PG 2)Teljes tejpor (PG 3)Vaj (PG 6)
kgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkg
12345678910111213
0403Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
0403 10– Joghurt:
– – – – Ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:
0403 10 51– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék100
0403 10 53– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék100
0403 10 59– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó4268
– – – Más, zsírtartalma:
0403 10 91– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék92
0403 10 93– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék85
0403 10 99– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó810
0403 90– Más:
– – Ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:
0403 90 71– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék100
0403 90 73– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék100
0403 90 79– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó4268
– – – Más, zsírtartalma:
0403 90 91– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék92
0403 90 93– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék85
0403 90 99– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó810
0405Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények:
0405 20– Kenhető készítmények:
0405 20 10– – Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommalLásd a II. mellékletet
0405 20 30– – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommalLásd a II. mellékletet
0710Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva:
0714 00– Csemegekukorica100 (a)
0711Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
0711 90– Más zöldség; zöldségkeverék:
0711 90 30– – – Csemegekukorica100 (a)
1517Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
1517 10– Margarin, a folyékony margarin kivételével:
1517 10 10– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal15
1517 90– Más:
1517 90 10– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal15
1704Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:
1704 10– Rágógumi, cukorbevonattal is:
– – 60 tömegszázaléknál kevesebb szaharóztartalommal (beleérte az invertcukrot szaharózban kifejezve is):
1704 10 11– – – Rágógumi, lapka alakú3058
1704 10 19– – – Másféle3058
– – 60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szaharóztartalommal (beleérte az invertcukrot szaharózban kifejezve is):
1704 10 91– – – Rágógumi, lapka alakú1670
1704 10 99– – – Másféle1670
1704 90– Más:
– – Fehér csokoládé4520
1704 90 51–1704 90 99– – Más:Lásd a II. mellékletet
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:
1806 10– Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
1806 10 20– – Legalább 5, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal60
1806 10 30– – Legalább 65 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal75
1806 10 90– – Legalább 80 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal100
1806 20– Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:Lásd a II. mellékletet
– Más tömb, tábla vagy rúd alakban:
1806 31– – Töltött:Lásd a II. mellékletet
1806 32– – Töltetlen:Lásd a II. mellékletet
1806 90– Más:Lásd a II. mellékletet
1901Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
1901 10– Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:Lásd a II. mellékletet
1901 20– A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tésztaLásd a II. mellékletet
1901 90– Más:
– – Malátakivonat:
1901 90 11– – – 90 tömegszázalékot meghaladó szárazanyagtartalommal195
1901 90 19– – – Másféle159
1901 90 91 és
1901 90 99
– – Más:Lásd a II. mellékletet
1902Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
1902 11 00– – Tojástartalommal167
1901 92– – Másféle:
1902 19 10– – – Közönséges búzaliszt vagy -korpa tartalom nélkül167
1902 19 90– – – Más67100
1902 20– Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:
– – Más
1902 20 91– – – Főzve41
1902 20 99– – – Másféle116
1902 30– Más tészta:
1902 30 10– – Szárítva167
1902 30 90– – Más66
1902 40– Kuszkusz (búzadarakása):
1902 40 10– – Nem elkészítve167
1902 40 90– – Más66
1903Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában:161
1904Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve:
1904 10– Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:
1904 10 10– – Kukoricából213
1904 10 30– – Rizsből174
1904 10 90– – Más53535353
1904 20– Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított vagy puffasztott gabonapehely keverékéből előállított élelmiszer:
1904 20 10– – Pirítatlan gabonapehely alapú müzli típusú készítményLásd a II. mellékletet
– – Más:
1904 20 91– – – Kukoricából213
1904 20 95– – – Rizsből174
1904 20 99– – – Másféle53535353
1904 90– Más:
1904 90 10– – Rizsből174
1904 90 90– – Más174
1905Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék:
1905 10– Ropogós kenyér „(knockebrot)”140
1905 20– Mézeskalács és hasonló:
1905 20 10– – 30 tömegszázaléknál kevesebb szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is)444025
1905 20 30– – Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb mint 50 százalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is)333045
1905 20 90– – Legalább 50 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is)222065
1905 30 11–1905 30 99– Édes biscuit; goffri és ostya:Lásd a II. mellékletet
1905 40– Kétszersült, pirított kenyér és hasonló áru:Lásd a II. mellékletet
1905 90– Más:
1905 90 10– – Pászka168
1905 90 20– – Áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékek644
1905 90 30–1905 90 90– – Más:Lásd a II. mellékletet
2001Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
2001 90– Más:
2001 90 30– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)100 (a)
2001 90 40– – Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal40 (a)
2004Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:
2004 10– Burgonya:
– – Más:Lásd a II. mellékletet
2004 10 91– – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában
2004 90– Más zöldség és zöldségkeverék:
2004 90 10– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)100 (a)
2005Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
2005 20– Burgonya:
2005 20 10– – Liszt, dara vagy pelyhesített formábanLásd a II. mellékletet
2005 80– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)100 (a)
2008Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 vtsz. alá tartozó keverékek kivételével:
2008 99– – Másféle:
– – – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – – Cukor hozzáadása nélkül:
2008 99 85– – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével100 (a)
2008 99 91– – – – – Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal40 (a)
2101Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
– Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és e termékeken vagy kávén alapuló készítmények:
2101 12– – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények:
2101 12 98– – – MásféleLásd a II. mellékletet
2101 20– Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények:
– – Készítmények:
2101 20 98– – – MásféleLásd a II. mellékletet
2101 30– Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
– – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé:
2101 30 19– – – Másféle137
– – Pörkölt cikória és egyéb pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
2101 30 99– – – Másféle245
2102Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
2102 10– Aktív élesztő:
– – Sütőélesztő:
2102 10 31– – – Szárított424
2102 10 39– – – Másféle125
2105 00Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:
2105 00 10– Tejzsírtartalom nélkül vagy az ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó2510
– Tejzsírtartalma:
2105 00 91– – Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb2023
2105 00 99– – Legalább 7 tömegszázalék2335
2106Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 10 20 és
2106 10 80
– Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok:Lásd a II. mellékletet
2106 90– Más:
2106 90 10– – Sajtfondfű60
2106 90 92 és
2106 90 98
– – Más:Lásd a II. mellékletet
2202Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:
2202 90– Más:
– – Más, a 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma:
2202 90 91– – – Kevesebb, mint 0,2 tömegszázalék108
2202 90 95– – – Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb106
2202 90 99– – – Legalább 2 tömegszázalék1013
ex 29. fejezetII. ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFON-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI:
2905Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
– Más többértékű alkoholok:
2905 43– – Mannit300
2905 44– – Szorbit (D-glucit):
– – – Vizes oldatban:
2905 44 11– – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva172
2905 44 19– – – – Másféle90
– – – Más:
2905 44 91– – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva245
2905 44 99– – – – Másféle128
3302Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz:
3302 10– Élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták:
– – Az italgyártásban használt fajták:
– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:
– – – – Más
3302 10 29– – – – – MásféleLásd a II. mellékletet
3505Dextrin és más átalakított keményítő (pl: előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv
3505 10– Dextrinek és más átalakított keményítők:
3505 10 10– – Dextrinek189
– – Más átalakított keményítők:
3505 10 90– – – Más:189
3505 20– Enyvek:
3505 20 10– – 25 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv48
3505 20 30– – Legalább 25, de kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv95
3505 20 50– – Legalább 55, de kevesebb mint 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv151
3505 20 90– – Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv189
3809A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, máshol nem nevesített, vagy máshová nem tartozó végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok):
3809 10– keményítő alapú anyagokat:
3809 10 10– – legfeljebb 55 tömegszázalékban,95
3809 10 30– – legalább 55, de legfeljebb 70 tömegszázalékban,132
3809 10 50– – legalább 70, de legfeljebb 83 tömegszázalékban,161
3809 10 90– – legalább 83 tömegszázalékban tartalmaz.189
3824Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):
3824 60– Szorbit, a 2905 44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével
– – Vizes oldatban:
3824 60 11– – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva172
3824 60 19– – – Másféle90
– – Más:
3824 60 91– – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva245
3824 60 99– – – Másféle128

II. MELLÉKLET

(100 kg árucikkre)
Tejzsír-, tejfehérje-, szacharóz-,Sovány tejpor (PG 2)Teljes tejpor (PG3)VajFehér cukorKözönséges búzaKukorica
kgkgkgkgkgkg
A. Tejzsírt nem, vagy legfeljebb 1,5 tömegszázalékban tartalmaz és a tejfehérje-tartalma
– legalább 2,5, de legfeljebb 6 tömegszázalék,14
– legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék,42
– legalább 18, de legfeljebb 30 tömegszázalék,75
– legalább 30, de legfeljebb 60 tömegszázalék,146
– legalább 60 tömegszázalék.208
Tejzsírt legalább 1,5, de legfeljebb 3 tömegszázalékban tartalmaz:
– Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 2,5 tömegszázalékban tartalmaz:3
– Tejfehérje-tartalma:
– legalább 2,5, de legfeljebb 6 tömegszázalék,143
– legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék,423
– legalább 18, de legfeljebb 30 tömegszázalék,753
– legalább 30, de legfeljebb 60 tömegszázalék,1463
– legalább 60 tömegszázalék.2083
Tejzsírt legalább 3, de legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:
– Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 2,5 tömegszázalékban tartalmaz:6
– Tejfehérje-tartalma:
– legalább 2,5, de legfeljebb 12 tömegszázalékban1220
– legalább 12 tömegszázalékban716
Tejzsírt legalább 6, de legfeljebb 9 tömegszázalékban tartalmaz:
– Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 4 tömegszázalékban tartalmaz:10
– Tejfehérje-tartalma:
– legalább 4, de legfeljebb 15 tömegszázalék1032
– legalább 15 tömegszázalék7110
Tejzsírt legalább 9, de legfeljebb 12 tömegszázalékban tartalmaz:
– Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:14
– Tejfehérje-tartalma:
– legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék,943
– legalább 18 tömegszázalék7014
Tejzsírt legalább 12, de legfeljebb 18 tömegszázalékban tartalmaz:
– Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:20
– Tejfehérje-tartalma:
– legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék562
– legalább 18 tömegszázalék6520
Tejzsírt legalább 18, de legfeljebb 26 tömegszázalékban tartalmaz:
– Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:29
– Tejfehérjét legalább 6 %-ában tartalmaz5029
Tejzsírt legalább 26, de legfeljebb 40 tömegszázalékban tartalmaz:
– Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz45
– Tejfehérjét legalább 6 tömegszázalékban tartalmaz3845
Tejzsírtartalma:
– legalább 40, de legfeljebb 55 tömegszázalék63
– legalább 55, de legfeljebb 70 tömegszázalék,81
– legalább 70, de legfeljebb 85 tömegszázalékban99
– legalább 85 %117
B. Szacharóz-, invertcukor- és/vagy izoglükóz- tartalma:
– legalább 5, de legfeljebb 30 tömegszázalék,24
– legalább 30, de legfeljebb 50 tömegszázalék,45
– legalább 50, de legfeljebb 70 tömegszázalék65
– legalább 70 tömegszázalék.93
C. Keményítő- és/vagy szőlőcukor-tartalma:
– legalább 5, de legfeljebb 25 tömegszázalék2222
– legalább 25, de legfeljebb 50 % tömegszázalék,4747
– legalább 50, de legfeljebb 75 tömegszázalék,7474
– legalább 75 tömegszázalék101101

III. MELLÉKLET

Kiegészítő kód (összetétel szerint)

Tejzsír (tömegszázalék)Tejfehérje (tömegszázalék) (1)Keményítő/Szőlőcukor (tömegszázalék) (2)
≥ 0 < 5≥ 5 < 25≥ 25 < 50≥ 50 < 75≥ 75
Szacharóz/Invertcukor/Izocglükóz (tömegszázalék) (3)
≥ 0 < 5≥ 5 < 30≥ 30 < 50≥ 50 < 70≥ 70≥ 0 < 5≥ 5 < 30≥ 30 < 50≥ 50 < 70≥ 70≥ 0 < 5≥ 5 < 30≥ 30 < 50≥ 50≥ 0 < 5≥ 5 < 30≥ 30≥ 0 < 5≥ 5
≥ 0 < 1,5≥ 0 < 2,57000700170027003700470057006700770087009701070117012701370157016701777587759
≥ 2,5< 67020702170227023702470257026702770287029703070317032703370357036703777687769
≥ 6 < 187040704170427043704470457046704770487049705070517052705370557056705777787779
≥ 18 < 307060706170627063706470657066706770687069707070717072707370757076707777887789
≥ 30 < 60708070817082708370847085708670877088X709070917092X70957096XXX
≥ 60780078017802XX780578067807XX78107811XXXXXXX
≥ 1,5< 3≥ 0 < 2,57100710171027103710471057106710771087109711071117112711371157116711777987799
≥ 2,5 < 67120712171227123712471257126712771287129713071317132713371357136713778087809
≥ 6 < 187140714171427143714471457146714771487149715071517152715371557156715778187819
≥ 18 < 307160716171627163716471657166716771687169717071717172717371757176717778287829
≥ 30 < 607180718171827183X7185718671877188X719071917192X71957196XXX
≥ 60782078217822XX782578267827XX78307831XXXXXXX
≥ 3 < 6≥ 0 < 2,57840784178427843784478457846784778487849785078517852785378557856785778587859
≥ 2,5 < 127200720172027203720472057206720772087209721072117212721372157216721772207221
≥ 127260726172627263726472657266726772687269727072717272727372757276X7838X
≥ 6 < 9≥ 0 < 47860786178627863786478657866786778687869787078717872787378757876787778787879
≥ 4 < 157300730173027303730473057306730773087309731073117312731373157316731773207321
≥ 157360736173627363736473657366736773687369737073717372737373757376X7378X
≥ 9 < 12≥ 0 < 67900790179027903790479057906790779087909791079117912791379157916791779187919
≥ 6 < 187400740174027403740474057406740774087409741074117412741374157416741774207421
≥ 18746074617462746374647465746674677468X747074717472X74757476XXX
≥ 12 < 18≥ 0 < 67940794179427943794479457946794779487949795079517952795379557956795779587959
≥ 6 < 187500750175027503750475057506750775087509751075117512751375157516751775207521
≥ 18756075617562756375647565756675677568X757075717572X75757576XXX
≥ 18 < 26≥ 0 < 67960796179627963796479657966796779687969797079717972797379757976797779787979
≥ 67600760176027603760476057606760776087609761076117612761376157616X7620X
≥ 26 < 40≥ 0 < 6798079817982798379847985798679877988X799079917992X79957996XXX
≥ 67700770177027703X7705770677077708X771077117712X77157716XXX
≥ 40 < 557720772177227723X7725772677277728X773077317732X77357736XXX
≥ 55 < 70774077417742XX774577467747XX77507751XXXXXXX
≥ 70 < 85776077617762XX77657766XXX77707771XXXXXXX
≥ 8577807781XXX77857786XXXXXXXXXXXX
(1) Keményítő, szőlőcukor
(2) Szacharóz/invertcukor/izoglükóz
(3) Tejfehérjék:

( 1 ) HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

( 2 ) HL L 68., 1996.3.19., 10. o.

( 3 ) HL L 338., 1994.12.28., 30. o.

( 4 ) HL L 119., 1995.5.30., 8. o.

( 5 ) HL L 141., 1994.6.4., 12. o.

( 6 ) HL L 35., 1996.2.13., 1. o.

( 7 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R1460 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R1460&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R1460-19980101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R1460-19980101&locale=hu

Tartalomjegyzék