31993R3448[1]

A Tanács 3448/93/EK rendelete (1993. december 6.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról

A TANÁCS 3448/93/EK RENDELETE

(1993. december 6.)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 38-47. cikke rendelkezik a Szerződés II. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekre kiterjedő közös agrárpolitika megalkotásáról;

mivel bizonyos mezőgazdasági termékeket számos, a Szerződés II. mellékletében nem szereplő árucikk tartalmaz;

mivel a közös agrár- és kereskedelempolitika keretében intézkedéseket kell hozni arról, hogy figyelembe vegyék az ezen árucikkek kereskedelmének a Szerződés 39. cikkének céljaira gyakorolt hatását, valamint azt, hogy a Szerződés 43. cikke végrehajtása érdekében elfogadott intézkedések hogyan hatnak ezen áruk gazdasági helyzetére, tekintettel a Közösségen belül és kívül a mezőgazdasági termékek beszerzési költségei, valamint a mezőgazdasági termékek árai közötti különbségekre;

mivel a Szerződés meghatározza, hogy az agrár- és a kereskedelempolitika közösségi szintű politika; mivel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre általános és átfogó szabályokat kell megállapítani, amelyeket a Közösség egészében alkalmazni kell ezen árucikkek kereskedelmében, hogy a Szerződés céljai megvalósuljanak;

mivel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó kereskedelmi szabályokról szóló, 1980. november 11-i 3033/80/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) előírja, hogy bizonyos árucikkek behozatalára a feldolgozóipar védelme érdekében egy rögzített összetevőből, valamint a vonatkozó mezőgazdasági termékek Közösségen belüli és világpiaci árai közötti különbség ellensúlyozására egy változó összetevőből álló díjat kell kivetni;

mivel a későbbiekben ismertetett kiegészítésekkel és bizonyos módosításokkal fenn kell tartani a 3033/80/EGK rendelettel bevezetett szabályozás által képviselt általános megközelítést; mivel azokkal az árucikkekkel kapcsolatban, amelyekre a B. melléklet 1. táblázatában felsoroltak szerint a kereskedelmi szabályokat alkalmazni kell, egyrészről helyénvaló az olyan mezőgazdasági termékek jegyzékének az összeállítása, amelyeknek a világpiaci és a Közösségen belüli piaci ára közötti különbség behozatalkor kiegyenlíthető, másrészről lehetőséget kell biztosítani azoknak az alaptermékeknek a meghatározására az érintett mezőgazdasági termékek között, amelyeknél az ilyen különbséget ténylegesen megállapították, valamint az egyéb mezőgazdasági termékek, megfeleltetett termékek, vagy az ezek feldolgozásából keletkező termékek mennyiségének a meghatározására, az alaptermékek egyenértékű mennyiségére átszámítva;

mivel az e termékek kereskedelmében alkalmazandó szabályokat folyamatosan módosítani kell, tekintettel a Közösség megállapodásaiban és a közös agrárpolitikában bekövetkezett változásokra;

mivel a 3033/80/EGK rendelet nem vonatkozik a kombinált nómenklatúra 1-24. árucsoportjában felsorolt egyes árucikkekre; mivel ezeket szintén a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekből állítják elő; mivel az ilyen árucikkek behozatalakor kivetett díjnak fedeznie kell az előállításukhoz használt mezőgazdasági termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli piaci ára közötti különbözetet és biztosítania kell az érintett feldolgozóipar védelmét; mivel ezért egységesíteni kell a jelentős mértékben mezőgazdasági termékekből előállított összes árucikkre vonatkozó szabályokat;

mivel a megkötött megállapodások értelmében a Közösségnek az ilyen terheket, teljes egészében vagy részben, a szóban forgó árucikkek előállításához felhasznált mezőgazdasági termékek árkülönbözetére kell korlátoznia; mivel ennek megfelelően ezekre az árucikkekre meg kell határozni a díjnak azt a részét, amely a figyelembe vett mezőgazdasági termékek árai közötti különbözetet fedi le;

mivel az érintett alaptermékeknél a világpiaci és a Közösségen belüli piaci árak különbözetének a kiegyenlítése mezőgazdasági lefölözések formájában történik; mivel szoros kapcsolatot kell fenntartani az árucikkek esetében alkalmazott díj mezőgazdasági alkotóelemének kiszámítása, valamint a változatlan formában behozott alaptermékekre alkalmazott díj kiszámítása között;

mivel az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében a jelentéktelen összegek alkalmazása kerülendő, és a tagállamoknak engedélyezni kell, hogy egy adott ügylettel összefüggésben ne kelljen a vonatkozó összegeket kiigazítaniuk, ha az érintett összegek egyenlege önmagában is elhanyagolható;

mivel a preferenciális megállapodások végrehajtásának nem szabad bonyolítaniuk a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben alkalmazott eljárásokat; mivel a végrehajtási szabályoknak ennek érdekében biztosítaniuk kell, hogy a preferenciális elbánás keretében kivitelre vámkezelt árukat ténylegesen ne az általános szabályok szerint exportálják, és fordítva;

mivel szabályokat kell alkotni a Szerződés II. mellékletében nem szereplő árucikkek előállításához használt egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a termelők ne kerüljenek hátrányos helyzetbe azon árak miatt, amelyeken az említett árucikkeket a közös agrárpolitika következtében beszerezni kényszerülnek; mivel a visszatérítések csak a mezőgazdasági termékeknek a Közösség piacán, illetve a világpiacon érvényes árai közötti különbözetet fedhetik le; mivel az ilyen szabályozást ennek megfelelően az érintett piacok közös szervezésének részeként lehet kialakítani;

mivel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 13. cikke, valamint a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezésére vonatkozó egyéb rendeletek megfelelő cikkei rendelkeznek az ilyen visszatérítések nyújtásáról; mivel a végrehajtási szabályokat az 1766/92/EGK rendelet 23. cikkében és az egyéb rendeletek vonatkozó cikkeiben említett irányítóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni; mivel a visszatérítések összegét ugyanazon eljárás keretében kell rögzíteni, mint amelyben a változatlan állapotban exportált mezőgazdasági termékekre vonatkozó visszatérítéseket rögzítik; mivel az említett eljárásra vonatkozó végrehajtási szabályokat alapvetően az érintett árucikkek előállítási folyamataira tekintettel kell kialakítani; mivel a végrehajtási szabályokat ennek megfelelően ugyanazon az alapon kell kialakítani;

mivel az e rendeletben meghatározott mezőgazdasági piacvédelmi szabályozás rendkívüli körülmények esetén elégtelennek bizonyulhat; mivel e kockázat a preferenciális megállapodásokkal összefüggésben is felmerülhet; mivel annak elkerülésére, hogy az ebből adódó piaci zavarokkal szemben a közös piac védelem nélkül maradjon, helyénvaló minden szükséges intézkedés gyors ütemben történő meghozatala;

mivel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletet ( 6 ) alkalmazni kell az e rendelet hatálya alá tartozó kereskedelemben;

mivel a Szerződés II. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és az abban nem szereplő árucikkek megkülönböztetése a Közösségre - a mezőgazdaság és az élelmiszeripar Közösségen belüli helyzete alapján - jellemző szempont; mivel a helyzet jelentősen különbözhet egyes harmadik országokban, amelyekkel a Közösség megállapodást köt; mivel ezért e megállapodásokban rendelkezni lehet a Szerződés II. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó általános szabályok értelemszerű kiterjesztésének lehetőségéről a Szerződés II. mellékletében szereplő egyes mezőgazdasági termékekre;

mivel e rendelethez részletes végrehajtási szabályok szükségesek; mivel helyénvaló, hogy e részletes szabályokat egy irányítóbizottsággal való konzultáció után állapítsák meg, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat; mivel e szabályoknak tartalmazniuk kell különösen a 3033/80/EGK rendelet hatálya alá tartozó és az e rendelet B. mellékletének 1. táblázatában felsorolt árucikkek előállításához felhasználtnak minősülő alaptermékek mennyiségének meghatározására vonatkozó szabályokat, amelyek a 3033/80/EGK rendelet hatálya alá tartozó áruk előállításánál felhasználtnak minősülő alaptermékek mennyiségének rögzítéséről szóló, 1980. november 11-i 3034/80/EGK tanácsi rendelet ( 7 ) helyébe lépnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet megállapítja a B. mellékletben meghatározott egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokat.

(2) E rendelet alkalmazásában:

- "mezőgazdasági termékek": a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékek,

- "árucikkek": a Szerződés I. mellékletében nem szereplő, e rendelet B. mellékletében felsorolt termékek.

Az 1. cím 2. fejezetében és a 11. cikkben alkalmazott "árucikkek" kifejezés azonban a Szerződés I. mellékletében nem szereplő, a mezőgazdasági ágazat piacainak közös szervezéséről szóló rendeletek vonatkozó mellékleteiben felsorolt termékekre vonatkozik.

(2a.) Bizonyos preferenciális megállapodások alkalmazásában:

- "mezőgazdasági alkotóelem": a díjnak az a része, amely megfelel az A. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékekre vonatkozó közösségi vámtarifa szerinti vámoknak, vagy adott esetben az érintett országokból származó mezőgazdasági termékeknek a 13. cikkben előírtak szerint felhasználtnak minősülő mennyiségeire vonatkozó vámoknak,

- "nem mezőgazdasági alkotóelem": a díjnak az a része, amely a közös vámtarifa szerinti vámoknak felel meg, csökkentve az első francia bekezdésben meghatározott mezőgazdasági alkotóelemmel,

- "alaptermékek": az e rendelet A. mellékletében felsorolt egyes mezőgazdasági termékek vagy az azoknak megfeleltetett, illetve az azok feldolgozásából származó termékek, amelyeknél a közös vámtarifa szerinti vámok szolgálnak az árucikkekre vonatkozó díj mezőgazdasági alkotóelemének meghatározására.

(3) E rendelet alkalmazandó bizonyos mezőgazdasági termékekre is a preferenciális kereskedelem keretében.

Ebben az esetben az árukereskedelemre vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek jegyzékét az érintett megállapodás határozza meg.

I. CÍM

KERESKEDELMI SZABÁLYOK

I. FEJEZET

Behozatal

I. szakasz

A tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelem

2. cikk

(1) A B. mellékletben felsorolt árucikkekre a közös vámtarifa szerinti vámtételeket kell alkalmazni, ha e rendelet másképpen nem rendelkezik.

A B. melléklet 1. táblázatában felsorolt árucikkekre a díj a "rögzített összetevő"-nek nevezett értékvámból, valamint egy, a "mezőgazdasági alkotóelem"-nek nevezett, ECU-ben meghatározott összegből áll.

A B. melléklet 2. táblázatában felsorolt árucikkekre a díj mezőgazdasági alkotóeleme az ilyen árucikkek importjára alkalmazandó díjnak a része.

(2) A 10. és 10a. cikkre is figyelemmel, az (1) bekezdésben előírt díjon kívül tilos bármilyen más vámot vagy azzal azonos hatású díjat kivetni.

(3) Az e rendeletben felsorolt termékek osztályozására a Kombinált Nómenklatúra értelmezésének általános szabályai és a nómenklatúra alkalmazásának különös szabályai vonatkoznak; az e rendelet alkalmazásából származó vámnómenklatúrát be kell illeszteni a közös vámtarifába.

(4) E rendelet alkalmazásának részletes szabályait a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

(el kell hagyni)

4. cikk

(1) Ahol a közös vámtarifa maximális vámterhet ír elő, a 2. cikkben előírt díj mértéke nem haladhatja meg azt.

Amennyiben az előző albekezdésben említett maximális vámteher csak meghatározott feltételek mellett alkalmazható, e feltételeket a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 8 ) 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(2) Amennyiben a maximális vám egy értékvámot, valamint egy, a szacharózban megadott különféle cukrokra (AD S/Z), illetve a lisztre (AD F/M) vonatkozó kiegészítő vámot is tartalmaz, az ilyen kiegészítő vám a közös vámtarifában meghatározott vám.

5. cikk

(el kell hagyni)

II. szakasz

Preferenciális kereskedelem

6. cikk

(1) A preferenciális kereskedelem keretében alkalmazandó mezőgazdasági alkotóelem a közös vámtarifában meghatározott összeg.

Azonban, amennyiben az érintett ország vagy országok megfelelnek a feldolgozott termékekre vonatkozó közösségi jogszabályok követelményeinek, ugyanazokat az alaptermékeket fogadják el, mint a Közösség, ugyanazokat az árucikkeket sorolják fel és ugyanazokat az együtthatókat alkalmazzák, mint a Közösség:

a) az ilyen mezőgazdasági alkotóelemet a ténylegesen felhasznált alaptermékek mennyiségének alapján lehet meghatározni, amennyiben a Közösség vámügyi együttműködésről szóló megállapodást kötött, amely rendelkezik az ilyen mennyiségekről;

b) az alaptermék behozatalára alkalmazandó vám helyébe léphet a Közösségben, illetve az érintett országban vagy térségben fennálló mezőgazdasági árak közötti különbség alapján meghatározott összeg, vagy bármilyen összeg, amely kiegyenlíti az érintett térségre közösen megállapított árat;

c) amennyiben a b) pont alkalmazása olyan összegeket eredményezne, amelyek hatása az érintett árucikkekre minimális, e megoldás helyettesíthető átalányösszegek vagy -kulcsok rendszerével.

(2) A preferenciális megállapodások keretében történő behozatalra vonatkozó mezőgazdasági alkotóelemeket az esetleges csökkentésekkel együtt, ugyanazt az árfolyamot alkalmazva kell a nemzeti pénznemre átváltani, mint amelyet a nem preferenciális kereskedelemben alkalmaznak.

(3) A B. melléklet 2. táblázatában felsorolt árucikkekre vonatkozó díj mezőgazdasági alkotóelemének megfelelő értékvámok helyébe más mezőgazdasági alkotóelem léphet, ha a preferenciális megállapodás úgy rendelkezik.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Szükség esetén, e részletes szabályok különösen:

- a rendszer kedvezményeiben való részesedéshez szükséges dokumentumok kitöltéséről és továbbításáról,

- a kereskedelem torzulásának megakadályozásához szükséges intézkedésekről,

- az alaptermékek jegyzékéről

rendelkeznek.

(5) Amennyiben analitikai módszerekre van szükség a felhasznált mezőgazdasági termékeknél, a szóban forgó mezőgazdasági termékek harmadik országba való kivitelére vonatkozó export-visszatérítésekre meghatározott módszereket kell alkalmazni.

(6) A Bizottság közzéteszi a (2) és (3) bekezdésben említett megállapodások alkalmazásából eredő díjakat.

7. cikk

(1) Amennyiben valamely preferenciális megállapodás a díj nem mezőgazdasági részének csökkentéséről vagy fokozatos leépítéséről rendelkezik, ez a B. melléklet 1. táblázatában felsorolt árucikkek esetén a rögzített összetevőre vonatkozik.

(2) Amennyiben valamely preferenciális megállapodás a mezőgazdasági alkotóelem csökkentéséről rendelkezik, függetlenül attól, hogy a vámkontingens keretén belül vagy sem, az ilyen csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek meghatározására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni, feltéve hogy a megállapodás meghatározza:

- az e csökkentésekre jogosult termékeket,

- azon árucikkek mennyiségét vagy kontingensértékét, amelyre ezek a csökkentések vonatkoznak, illetve az ilyen mennyiségek vagy értékek kiszámításának módját,

- a mezőgazdasági alkotóelem csökkentését meghatározó tényezőket.

(3) A díj nem mezőgazdasági alkotóelemeinek csökkentésének kezdeményezéséhez és kezeléséhez szükséges részletes szabályokat a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4) A Bizottság közzéteszi az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások alkalmazásából eredő díjakat.

2. FEJEZET

Kivitel

8. cikk

(1) Árucikkek kivitele esetén a felhasznált és a Szerződés 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő mezőgazdasági termékek az érintett ágazatok piacainak közös szervezéséről szóló rendeletekben meghatározott visszatérítésekre lehetnek jogosultak.

Nem adható export-visszatérítés az árucikkek előállítására felhasznált azon mezőgazdasági termékekre, amelyek nem tartoznak a szóban forgó árucikkek formájában exportált termékekre vonatkozó, export-visszatérítést előíró közös piaci szervezés hatálya alá.

(2) A visszatérítésekre jogosult árucikkek jegyzékét:

- az árucikkek előállításához felhasznált mezőgazdasági termékek közösségi és világpiaci árai közötti különbözet hatására,

- az érintett árucikkekhez felhasznált mezőgazdasági termékek kivitelének lehetővé tételéhez a különbözet teljes vagy részleges ellentételezésének a szükségességére tekintettel kell megállapítani.

E jegyzéket a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló rendeletekkel összhangban kell összeállítani.

(3) Az e cikkben említett visszatérítésekre vonatkozó közös végrehajtási szabályokat a 16. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

A visszatérítések összegeit ugyanazon eljárással összhangban kell rögzíteni, mint amelyet az érintett mezőgazdasági termékekre vonatkozó visszatérítések nyújtásakor alkalmaznak, ha azokat feldolgozatlan állapotban exportálják.

(4) Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett közvetlen kiegyenlítésre vonatkozó intézkedéseket preferenciális megállapodás keretében állapítják meg, a megállapodás által érintett országba vagy országokba történő kivitel esetén fizetendő összegeket a megállapodás feltételeivel összhangban, együttesen és ugyanazon az alapon kell meghatározni, mint a díj mezőgazdasági alkotóelemétét.

Ezeket az összegeket a 16. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell megállapítani. Ugyanennek az eljárásnak a keretében kell elfogadni az e bekezdés szerint szükséges végrehajtási szabályokat, és különösen azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítható, hogy a preferenciális rendszer keretében kivitelre vámkezelt árucikkeket valójában ne a nem preferenciális rendszer keretében vigyék ki, illetve fordítva.

Amennyiben analitikai módszerekre van szükség a felhasznált mezőgazdasági termékeknél, a szóban forgó mezőgazdasági termékek harmadik országba való kivitelére vonatkozó export-visszatérítésekre meghatározott módszereket kell alkalmazni.

(5) A Szerződés 300. cikkével összhangban megkötött megállapodásokból eredő korlátok betartását a meghatározott bázisidőszakokra tekintettel kibocsátott igazolások alapján kell biztosítani, a kis exportőrök számára nyújtott összeggel kiegészítve.

(6) Évi 50 000 euró az az összeghatár, amely alatt a kis exportőrök az export-visszatérítési rendszereken belül mentesíthetők az igazolások bemutatása alól. Ezt a felső határt a 16. cikkben említett eljárásnak megfelelően lehet módosítani.

9. cikk

Amennyiben egy meghatározott piac közös szervezésére vonatkozó rendelet értelmében az A. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek kivitele esetén lefölözéseket, díjakat vagy egyéb intézkedéseket alkalmaznak, bizonyos árucikkek esetében a 16. cikkben meghatározott eljárás szerint döntést lehet hozni a megfelelő intézkedésekről, figyelemmel a feldolgozóipar sajátos érdekeire, amennyiben az árucikkek kivitele valószínűsíthetően gátolja a szóban forgó mezőgazdasági ágazatban a kitűzött cél elérését az érintett mezőgazdasági terméknek az árucikkben meglevő magas tartalma és az árucikk felhasználási lehetősége miatt.

II. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy a preferenciális megállapodások hatálya alá tartozó árucikkek behozatala esetén alkalmazandó mezőgazdasági alkotóelem csökkentése piaci zavart okoz a mezőgazdasági piacokon vagy az érintett árucikkek piacán, az érintett mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó védzáradékokat kell alkalmazni a B. mellékletben felsorolt árucikkek esetében is.

Az esetleges piaci zavarok felmérése érdekében számba kell venni a preferenciális rendszer keretében ténylegesen behozott árucikkek jellemzőit, az e rendszer bevezetését megelőzően szokásosan behozott árucikkek jellemzőivel összehasonlítva.

10a. cikk

(1) Annak érdekében, hogy a C. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árucikkek behozatalából eredő, a közösségi piacra gyakorolt hátrányos hatásokat el lehessen kerülni, vagy az ilyen hatások ellen fel lehessen lépni, az ilyen árucikkek egyikének vagy közülük többnek a közös vámtarifában előírt vámtétel melletti behozatala egy kiegészítő vám megfizetéséhez kötött, amennyiben a Megállapodás 5. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek, kivéve ha a behozatal feltehetően nem zavarja meg a Közösség piacát, vagy ha a hatások nem állnak arányban a szándékolt céllal.

(2) Azok a küszöbárak, amelyek alatt kiegészítő vám vethető ki a Közösség által a Kereskedelmi Világszervezethez eljuttatott árak.

Azokat a küszöbmennyiségeket, amelyeket a kiegészítő vám kivetéséhez meg kell haladni, többek között abban a három évben a Közösségbe irányuló behozatal alapján kell meghatározni, amely megelőzte azt az évet, amelyben az (1) bekezdésben említett hátrányos hatások felmerülnek, vagy felmerülésük valószínűsíthető.

(3) A kiegészítő vám kivetésekor figyelembe vett importárat az érintett szállítmány CIF-importára alapján kell meghatározni.

(4) A részletes végrehajtási szabályokat a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E szabályok meghatározzák különösen:

a) azokat az árucikkeket, amelyekre a Megállapodás 5. cikke alapján kiegészítő vámot kell alkalmazni;

b) azokat az egyéb kritériumokat, amelyek az (1) bekezdésnek a Megállapodás 5. cikkével összhangban történő alkalmazásához szükségesek.

11. cikk

(1) A mezőgazdasági termékek aktív feldolgozási rendszer keretében történő behozatala a 2913/92/EGK rendelet 117. cikkének c) pontjában említett gazdasági feltételeknek való megfelelés függvényében valósulhat meg. E feltételeket a Bizottság 2454/93/EGK ( 9 ) rendelete 552. cikkével összhangban teljesítettnek kell tekinteni.

Ezen túlmenően és a 2454/93/EGK rendelettel összhangban a 2913/92/EGK rendelet 117. cikkének c) pontjában említett gazdasági feltételeket az áruk előállításra használt alaptermékek bizonyos mennyiségei esetén szintén teljesítettnek kell tekinteni. E mennyiségeket - a Bizottság által elkészített mérleg alapján - a felhasználható pénzeszközök és az előrejelzett visszatérítési igények összegének összevetésével kell meghatározni, számításba véve különösen az érintett áruk becsült exportvolumenét és a kérdéses alaptermékek belső és külső piaci helyzetét. A mérleget és ebből adódóan a mennyiségeket rendszeres időközönként felül kell vizsgálni a gazdasági tényezőkben és szabályozókban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében.

A második albekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályok, amelyek lehetővé teszik az aktív feldolgozási rendszer keretében behozandó alaptermékek meghatározását, valamint a mennyiségek ellenőrzését és tervezését, nagyobb átláthatóságot biztosítanak a piaci résztvevők számára az egyes közös piaci szervezetek vonatkozó előirányzott behozatali mennyiségei előzetes közzététele révén. Ezeket - e mennyiségek kihasználásától függően - rendszeresen közzé kell tenni. A részletes alkalmazási szabályokat a 16. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

Az e cikkben szereplő "alaptermék" kifejezés az A. melléklet táblázatában KN-kóddal felsorolt termékekre vonatkozik, a kizárólag a gabonafélékre vonatkozó 1. lábjegyzettel együtt.

(2) Az aktív feldolgozási rendszer keretében behozott azon árumennyiség, amelyre nem vonatkozik az (1) bekezdés második albekezdése, és így nem alkalmazandó rá a 2. cikkben előírt, a más termékek exportálása tekintetében, illetve annak következtében kivetett díj, az a mennyiség, amelyet az áruk előállítására ténylegesen felhasználtak.

12. cikk

(2) A B. melléklet 2. táblázata, a 16. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően módosítható annak érdekében, hogy azt összhangba hozzák a Közösség által megkötött megállapodásokkal.

(3) A Bizottság meghozza az e rendelethez, vagy az e rendelet alapján elfogadott rendeletekhez szükséges, a Kombinált Nómenklatúra változásaiból eredő módosításokat.

13. cikk

(1) E cikket kell alkalmazni azon preferenciális kereskedelemre, amelynél a díj mezőgazdasági alkotóelemének meghatározása - amelyet esetlegesen a 7. cikkben meghatározott feltételek alapján csökkentettek - nem a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett tényleges mennyiség alapján történik, és/vagy amelynél az alapösszegek nem a 6. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett árkülönbözetre épülnek.

(2) Az alaptermékek figyelembe veendő jellemzői és mennyiségei azok, amelyeket az 1460/96/EK bizottsági rendelet ( 10 ) meghatároz.

E rendelet bármely módosítását a 16. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

14. cikk

(1) Azt a küszöböt vagy azokat a küszöböket, amely(ek) alatt a 6. és 7. cikk szerinti összegek nullában állapítandók meg, a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Ugyanezzel az eljárással, e mezőgazdasági alkotóelemek alkalmazásától különleges feltételek mellett el lehet tekinteni a mesterséges kereskedelmi folyamatok megelőzése érdekében.

(2) Azt a küszöböt, amely alatt egy adott gazdasági ügylettel összefüggésben a tagállamok eltekinthetnek az e rendelet alapján nyújtandó, illetve kivetendő összegek alkalmazásától, a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell megállapítani, amennyiben ezen összegek egyenlege kisebb a küszöbértéknél.

16. cikk

(1) A Bizottságnak egy horizontális kérdésekkel foglalkozó bizottság segíti az I. mellékletben fel nem sorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmét illetően (a továbbiakban: "bizottság").

(2) Ahol hivatkozás történik e cikkre, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott időszak egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja az eljárási szabályzatát.

17. cikk

A bizottság bármely más kérdést is megvitathat, amelyet az elnök akár saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére elé utal.

18. cikk

Azokat az intézkedéseket, amelyek - a fennálló rendszer fenntartása érdekében - e rendeletnek a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló rendeletek módosításaihoz történő igazításához szükségesek, a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

19. cikk

Az árucikkek meghatározásához szükséges minőségi és mennyiségi módszereket és összetételük azonosításához szükséges egyéb technikai rendelkezéseket a 2658/87/EGK rendelet 10. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

20. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat egyrészt a behozatalról, kivitelről, és adott esetben, az árucikkek előállításáról, másrészt az elfogadott adminisztratív végrehajtási intézkedésekről. Az információ közlésére vonatkozó részletes szabályokat a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

21. cikk

A 3033/80/EGK rendelet 1994. január 1-jén hatályát veszti. A 3033/80/EGK rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.

A 3034/80/EGK rendelet a 13. cikk szerint elfogadott szabályozás hatálybalépésének napján veszíti hatályát.

22. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazását a 3501 10 KN-kód alá tartozó kazeinok és a 3501 90 90 KN-kód alá tartozó kazeinátok és kazeinszármazékok esetében a Tanács további döntéséig el kell halasztani.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A. MELLÉKLET

Azon mezőgazdasági termékek jegyzéke, amelyeknél a világpiaci és a Közösségen belüli árak közötti különbözetek behozatalkor kiegyenlíthetőek (1)

KN-kódA mezőgazdasági termék leírása
0401Tej és tejszín, nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül
0402Tej és tejszín sűrítve, vagy cukor vagy más édesítő anyag hozzáadásával
ex04 03Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül is
0404Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más anyaggal édesítve is, másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítő anyag hozzáadásával is.
0405Vaj és tejből nyert más zsír és olaj
0709 90 60Csemegekukorica, frissen vagy hűtve
0712 90 19Szárított csemegekukorica, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, a hibridvetőmag nélkül
10. ÁrucsoportGabonafélék (2)
1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz, szilárd állapotban
1703Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz
(1) Azon mezőgazdasági termékek figyelembevételével, amelyeket feldolgozatlan állapotban, vagy feldolgozás után a B. melléklet 1. táblázatában felsorolt árucikk előállítására használnak, illetve amelyek ezek előállítására felhasználtnak minősülnek.
(2) Az 1001 10 90 KN-kód alá tartozó vetésre szánt tönköly, az 1005 10 11–1005 10 19 KN-kód alá tartozó hibrid vetőkukorica, az 1006 10 10 KN-kód alá tartozó vetésre szánt rizs és az 1007 00 10 KN-kód alá tartozó hibrid cirok vetőmag nélkül.

B. MELLÉKLET

1. TÁBLÁZAT

KN-kódÁrumegnevezés
ex04 03Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül is:
0403 10 51-től0403 10 99-ig– Joghurt ízesítve vagy gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával
0403 90 71-től0403 90 99-ig– Más, ízesítve vagy gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával
0405 20 10-től0405 20 30-igKenhető készítmények, legalább 39, de legfeljebb 75 tömegszázalék tejzsír tartalommal
0710 40 00Csemegekukorica (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is), fagyasztva
0711 90 30Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
ex15 17Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
1517 10 10– Margarin, 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal, a folyékony margarin kivételével
1517 90 10– Más, 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
1702 50 00Vegytiszta gyümölcscukor
ex17 04Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül, a 10 tömegszázalékot meghaladó szaharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül, az 1704 90 10 KN-kód alatt
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmények
ex19 01Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:, a 1901 90 91 KN-kód alá tartozó árucikkek kivételével
ex19 02Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni, a 1902 20 10 és 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tésztafélék kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is
1903 00 00Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában
1904Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
1905Kenyér, cukrászsütemények, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék
2001 90 30Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vagy ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
2001 90 40Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
2004 10 91Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2004 90 10Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2005 20 10Burgonya liszt, dara vagy pehely formájában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2005 80 00Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2008 99 85Kukorica, a csemegekukorica kivételével (Zea mays var. saccharata) más módon elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
2008 99 91Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
2101 12 98Kávéalapú készítmények
2101 20 98Tea- vagy matéalapú készítmények
2101 30 19Pörkölt pótkávé a pörkölt cikória kivételével
2101 30 99Pörkölt pótkávékivonat, -eszencia vagy -koncentrátum, a pörkölt cikória kivételével
2102 10 31 és2102 10 39Sütőélesztő, szárított is
2105 00Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
ex21 06Másutt nem említett élelmiszer-készítmények a 2106 10 20, 2106 90 20 és a 2106 90 92 KN-kód alá tartozó és az ízesített vagy színezett cukorszirupok kivételével
2202 90 91 és2202 90 95 és2202 90 99Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, a 0401–0404 vámtarifaszám alatti termékekkel és a 0401–0404 vámtarifaszám alatti termékekből nyert zsírokkal
2905 43 00Mannit
2905 44Szorbit (D-glucit)
ex33 02Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz; más, az italgyártásban használt illatanyagokon alapuló készítmények:
3302 10 29Más, az italgyártásban használt fajták, amelyek valamennyi, egy adott italra jellemző ízesítő anyagot tartalmaznak, a 0,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmúak és a 3302 10 21 KN-kód alá tartozók kivételével
ex35 01Kazeinek, kazeinátok, más kazeinszármazékok
ex35 05 10Dextrin és más átalakított keményítő, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével
3505 20Keményítő vagy dextrin vagy más átalakított keményítő alapú enyv
3809 10A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok), keményítő alapú anyagokkal
3824 60Nem a 2905 44 KN-kód alatt szereplő szorbit

2. TÁBLÁZAT

KN-kódÁrumegnevezés
ex05 05Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll, tollrész (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve, tartósításra előkészítve további megmunkálás nélkül; tollpor, toll- és tollrész- hulladék
0505 10 90– Bizonyos fajta toll töltésre, pehely, nem nyers állapotban
0505 90– Más
0509 00 90Állati eredetű természetes szivacsok, nem nyers
1212 20 00Tengeri moszat és egyéb alga, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, porítva is
ex13 02Növényi nedv és kivonat édesgyökérből, komlóból, pyrétrumból, illetve rotenontartalmú növényi gyökérből
1302 19 30Növényikivonat-keverék, italok vagy élelmiszerek gyártásához;
1302 19 91Más növényikivonat-keverékek, gyógyászati célra
1302 20Pektátok
1302 31 00Agar-agar, átalakítva is
1302 32 10Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból nyert nyálka vagy dúsító modifikálva (átalakítva) is
1505Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)
1506Más állati zsír és olaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1515 60Jojobaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1516 20 10Hidrogénezett ricinusolaj, úgynevezett „opálviasz”
1517 90 93Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére
ex15 18Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, hővel fújva vagy polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 KN-kód alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy ezek frakciói étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye, a 1518 00 31 és a 1518 00 39 KN-kód alatti olajok kivételével
1520 00 00Glicerin, tiszta is, glicerinvíz és glicerinlé
1521Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő, finomítva és színezve is
1522 00 10Degras
1702 90 10Vegytiszta malátacukor
1704 90 1010 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül
1803Kakaómassza, zsírtalanítva is
1804 00 00Kakaóvaj, -zsír és -olaj
1805 00 00Kakaópor, cukor és más édesítő anyag nélkül
2001 90 60Pálmafa csúcsrügy, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
ex20 08Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is
2008 11 10– Amerikai mogyoróvaj
2008 91 00– Pálmafa csúcsrügyei
ex21 01Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken alapuló készítmények; pörkölt cikória és ennek kivonatai, eszenciái és koncentrátumai a 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 és 2101 30 99 KN-kód alatti készítmények kivételével
2102 10Aktív élesztők:
2102 10 10– Élesztőkultúra
2102 10 90– Más, a sütőélesztő kivételével
2102 20Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus
2102 30 00Elkészített sütőpor
2103Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár
2104Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
ex21 06Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 10– Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok:
2106 10 20– – tejzsír-, szaharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szaharóz- vagy izóglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal
2106 90– Más:
2106 90 20– – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag alapúak kivitelével, italok előállításához
2106 90 92– – Más készítmények tejzsír-, szaharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szaharóz- vagy izóglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal
2201 10Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítő-, ízesítő-anyag hozzáadása nélkül
2202 10 00Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve
2202 90 10Más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, nem tartalmaz a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó terméket, illetve ezeknek a zsiradékát
2203 00Malátából készült sör
2205Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex22 07Nem denaturált etilalkohol 80 vagy nagyobb térfogatszázalék alkoholtartalommal, etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, nem az EGK-Szerződés II. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből készült
ex22 08Nem denaturált etilalkohol, kevesebb, mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; nem az EGK-Szerződés II. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből készült; szesz, likőrök és más szeszes ital
2402Szivar, mind a két végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból
2403Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia
3301 90 21Kivont oleorezinek édesgyökérből és komlóból
3301 90 29Kivont oleorezinek pyrétrumból, illetve rotenontartalmú növényi gyökérből; növényikivonat-keverék, italok vagy élelmiszerek gyártásához
3301 90 31Más kivont oleorezinek: gyógyászati célra
ex33 02Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz:
3302 10 21Más, az élelmiszer- és italgyártásban használt fajták, amelyek valamennyi, egy adott italra jellemző ízesítő anyagot tartalmaznak, a 0,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmúak kivételével, tejzsír-, szaharóz-, izoglukóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 százaléknál kevesebb tejzsír-, 5 százaléknál kevesebb szaharóz- vagy izoglukóz-, 5 százaléknál kevesebb gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal
3823Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol

C. MELLÉKLET

KN-kódLeírás
0403 10 51-től0403 10 99-igJoghurt ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával
0403 10 71-től0403 90 99-igÍró, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával
0710 40Csemegekukorica (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva), fagyasztva
0711 90 30Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (például kéndioxid- gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
1517 10 10Margarin, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal, a folyékony margarin kivételével
1517 90 10Más, ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok, vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, az 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
1702 50 00Vegytiszta gyümölcscukor
2005 80 00Csemegekukorica (Zea mays var saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
2905 43 00Mannit
Szorbit (D-glucit)
– Vizes oldatban:
2905 44 11– – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva
2905 44 19– – Másféle
– Más:
2905 44 91– – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva
2905 44 99– – Másféle
3505 10 10Dextrin
3505 10 92Más átalakított keményítő, észterezett vagy éterezett keményítő; amilomerek, kadexomerek, krilanomerek és eldexomerek nélkül
Keményítő vagy dextrin vagy más átalakított keményítő alapú enyv:
3505 20 10– 25 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3505 20 30– Legalább 25, de kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3505 20 50– Legalább 55, de kevesebb mint 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3505 20 90– Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok), keményítő alapú anyagokkal:
3809 10 10– – Kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőtartalommal
3809 10 30– – Legalább 55, de kevesebb mint 70 tömegszázalék keményítőtartalommal
3809 10 50– – Legalább 70, de kevesebb mint 83 tömegszázalék keményítőtartalommal
3809 10 90– – Legalább 83 tömegszázalék keményítőtartalommal
– Szorbit, a 2905 44 KN-kód alá tartozó kivételével:
– – Vizes oldatban:
3824 60 11– – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva
3824 60 19– – – Másféle
– – Más:
3824 60 91– – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva
3824 60 99– – – Másféle

( 1 ) HL C 126., 1993.5.7., 13. o.

( 2 ) HL C 315., 1993.11.22.

( 3 ) HL C 304., 1993.11.10., 8. o.

( 4 ) HL L 323., 1980.11.29., 1. o. A legutóbb a 1436/90/EGK rendelettel (HL L 138., 1990.5.31., 9. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 181., 1992.7.1., 21. o.

( 6 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 7 ) HL L 323., 1980.11.29., 7. o. A legutóbb a 572/91/EGK rendelettel (HL L 63., 1991.3.9., 24. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2308/97/EK rendelettel (HL L 321., 1997.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb az 1602/2000/EK rendelettel (HL L 188., 2000.7.26., 1. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 187., 1996.7.26., 18. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3448 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3448&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R3448-20001202 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R3448-20001202&locale=hu

Tartalomjegyzék