32011R1332[1]

A Bizottság 1332/2011/EU rendelete ( 2011. december 16. ) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1332/2011/EU RENDELETE

(2011. december 16.)

a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelményeket és üzemeltetési eljárásokat határoz meg az alábbi alanyokra vonatkozóan:

a) a 216/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett azon légi járművek üzemeltetői, amelyeket az Unióba irányuló, az Unión belüli, illetve onnan kiinduló repülések során alkalmaznak; és

b) a 216/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett azon légi járművek üzemeltetői, amelyeket a Szerződés hatálya alá tartozó terület feletti légtérben vagy bármely olyan légtérben végrehajtandó repülések során alkalmaznak, ahol a tagállamok alkalmazzák az 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 1 ).

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer (ACAS)" : légi járműveken alkalmazott olyan rendszer, amely a földi berendezésektől függetlenül működő másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) válaszjeladó jelein alapul, és figyelmezteti a pilótát az SSR válaszjeladóval felszerelt, ütközési közelségbe kerülő légi jármű közeledéséről;

2.

"fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer II (ACAS II)" : olyan fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer, amely a forgalmi tájékoztatások mellett vertikális elkerülési javaslatot is ad;

3.

"elkerülési javaslat (RA) jelzése" : a repülőszemélyzetnek adott jelzés, amely egy, az összes veszélyforrástól való eltávolodást szolgáló manőver végrehajtására vagy az eltávolodás meglévő mértékének fenntartását szolgáló manőverkorlátozásra figyelmeztet;

4.

"forgalmi tájékoztatás (TA) jelzése" : a repülőszemélyzetnek adott jelzés arról, hogy egy másik légi jármű közelsége potenciális veszélyt jelent.

3. cikk

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer (ACAS)

(1) Az e rendelet mellékletének I. szakaszában említett légi járműveket a mellékletben foglaltak szerint kell felszerelni és az ott szereplő szabályok és eljárások szerint kell üzemeltetni.

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a légi járműveknek a 216/2008/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti üzemeltetése során teljesüljenek a mellékletben foglalt szabályok és eljárások, a szóban forgó cikkben rögzített feltételekkel.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) A 3. cikket 2012. március 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve a 2012. március 1-jét megelőzően kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi járművek esetében a 3. cikket 2015. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer (ACAS) II

[Az ACAS-ra vonatkozó rész]

AUR.ACAS.1005 Teljesítménykövetelmény

1. Az alábbi turbina-meghajtású légi járműveket a 7.1-es verziójú összeütközés-elhárító szoftverrel rendelkező ACAS II-vel kell felszerelni:

a) az 5 700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű légi járművek;

b) a több mint 19 utas szállítására jogosult légi járművek.

2. Az 1. pontban nem említett, de önkéntes alapon ACAS II-vel felszerelt légi járműveket a 7.1-es verziójú összeütközés-elhárító szoftverrel kell ellátni.

3. Az 1. pontot a pilóta nélküli légijármű-rendszerekre nem kell alkalmazni.

AUR.ACAS.1010 ACAS II képzés

Az üzemeltetők az ACAS II-re vonatkozó üzemeltetési eljárásokat hoznak létre és képzési programokat indítanak annak érdekében, hogy a repülőszemélyzet megfelelően képzetté váljon az összeütközések elhárításában és az ACAS II berendezés hozzáértő használatában.

( 1 ) HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R1332 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R1332&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R1332-20160825 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R1332-20160825&locale=hu

Tartalomjegyzék