32001R1637[1]

A Bizottság 1637/2001/EK rendelete (2001. július 23.) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló 3880/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1637/2001/EK rendelete

(2001. július 23.)

az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló 3880/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére és 4. cikkére,

mivel:

(1) A veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) felei konferenciájának kilencedik ülésén 1994-ben felkérte az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO) és a regionális halászati szervezeteket a porcoshalak (cápák, ráják és tömörfejűek) fogási és kereskedelmi adatainak nyomon követésére.

(2) A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 87. közgyűlése 1999-ben döntést hozott a porcoshalfajoknak a porcoshalak kutatási csoportjának jelentésében meghatározott csoportosításának elfogadásáról, valamint a FAO kérésére ezeknek a fajoknak az északkelet-atlanti fogási statisztika Statlant 27A. fogási kérdőívébe való belefoglalásáról.

(3) Az ICES kiterjesztette a halfajok jegyzékét azokra az észak-atlanti fogásokra, amelyek adatbázisába feljegyzésre kerültek, ezért a tagállamok kötelesek e további fajok megfelelő fogási statisztikáinak benyújtására.

(4) A 3880/91/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az Eurostat előzetes jóváhagyásával az említett rendelet IV. mellékletében meghatározott formától eltérő formában vagy más adathordozón is benyújthatják az adatokat.

(5) Néhány tagállam kérte, hogy a 3880/91/EGK rendelet IV. mellékletében meghatározott formától eltérő formában vagy más adathordozó alkalmazásával nyújthasson be adatokat (amelyek megfelelnek a fent említett Statlant kérdőívnek).

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 72/279/EGK tanácsi határozattal [2] létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3880/91/EGK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok az e rendelet II. mellékletében részletezett formátum szerint is benyújthatják az adatokat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 23-án.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 365., 1991.12.31., 1. o.

[2] HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLET KERESKEDELMI FOGÁSI STATISZTIKÁJÁBAN JELENTETT FAJOK JEGYZÉKE

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*) jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése az egyes fajok azonosításának tekintetében opcionális. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak a gyűjtőkategóriákban kell megjelenniük. A tagállamok a jegyzékben nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat egyértelműen azonosítják.

Megjegyzés:

az "m.n.j." a "máshol nem jelzett" rövidítése.

Név | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos elnevezés | Angol elnevezés |

Édesvízi keszegek m.n.j. | FBR | Abramis spp. | Freshwater breams |

Jász | FID | Leuciscus (= Idus) idus | Ide (Orfe) |

Bodorka | FRO | Rutilus rutilus | Roach |

Ponty | FCP | Cyprinus carpio | Common carp |

Kárász | FCC | Carassius carassius | Crucian carp |

Compó | FTE | Tinca tinca | Tench |

Pontyfélék m.n.j. | FCY | Cyprinidae | Cyprinids |

Csuka | FPI | Esox lucius | Northern pike |

Fogassüllő | FPP | Stizostedion lucioperca | Pikeperch |

Sügér | FPE | Perca fluviatilis | European perch |

Menyhal | FBU | Lota lota | Burbot |

Édesvízi halak m.n.j. | FRF | ex Osteichthyes | Freshwater fishes |

Tokfélék m.n.j. | STU | Acipenseridae | Sturgeons |

Angolna | ELE (*) | Anguilla anguilla | European eel |

Törpemaréna | FVE | Coregonus albula | Vendace |

Marénák m.n.j. | WHF | Coregonus spp. | Whitefishes |

Lazac | SAL (*) | Salmo salar | Atlantic salmon |

Tengeri pisztráng | TRS | Salmo trutta | Sea trout |

Pisztrángfélék m.n.j. | TRO | Salmo spp. | Trouts |

Szajblingfajok m.n.j. | CHR | Salvelinus spp. | Chars n.e.i. |

Viaszlazac | SME | Osmerus eperlanus | European smelt |

Lazacalakúak m.n.j. | SLX | Salmonoidei | Salmonids |

Nagy maréna | PLN | Coregonus lavaretus | European whitefish |

Hegyesorrú maréna | HOU | Coregonus oxyrinchus | Houting |

Ingolafélék | LAM | Petromyzon spp. | Lampreys |

Alózák m.n.j. | SHD | Alosa alosa, A. fallax | Shads |

Diadróm heringfélék m.n.j. | DCX | Clupeoidei | Diadromous clupeoids |

Diadróm halak m.n.j. | DIA | ex Osteichthyes | Diadromous fishes |

Szárnyas rombuszhal m.n.j. | MEG (*) | Lepidorhombus whiffiagonis | Megrim |

Négypettyes nyelvhal | LDB | Lepidorhombus boscii | Fourspot megrim |

Rombuszhalak m.n.j. | LEZ (*) | Lepidorhombus spp. | Megrims |

Óriás rombuszhal | TUR (*) | Psetta maxima | Turbot |

Sima rombuszhal | BLL (*) | Scophthalmus rhombus | Brill |

Óriás laposhal | HAL (*) | Hippoglossus hippoglossus | Atlantic halibut |

Sima lepényhal | PLE (*) | Pleuronectes platessa | European plaice |

Grönlandi laposhal | GHL (*) | Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut |

Vörös lepényhal | WIT (*) | Glyptocephalus cynoglossus | Witch flounder |

Érdes laposhal | PLA (*) | Hippoglossoides platessoides | Long-rough dab |

Közönséges lepényhal | DAB (*) | Limanda limanda | Common dab |

Kisfejű lepényhal | LEM (*) | Microstomus kitt | Lemon sole |

Érdes lepényhal | FLE (*) | Platichthys flesus | European flounder |

Közönséges nyelvhal | SOL (*) | Solea vulgaris | Common sole |

Francia nyelvhal | SOS | Solea lascaris | Sand sole |

Szenegáli nyelvhal | OAL | Solea senegalensis | Senegalese sole |

Nyelvhal-félék m.n.j. | SOO (*) | Solea spp. | Soles |

Lepényhal-alakúak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes |

Norvég menyhal | USK (*) | Brosme brosme | Tusk (= cusk) |

Tőkehal | COD (*) | Gadus morhua | Atlantic cod |

Csacsihal (másnéven szürke tőkehal) | HKE (*) | Merluccius merluccius | European hake |

Északi menyhal | LIN (*) | Molva molva | Ling |

Kék menyhal | BLI (*) | Molva dypterygia (= byrkelange) | Blue ling |

Ezüstös tengericompó | GFB | Phycis blennoides | Greater forkbeard |

Foltos tőkehal | HAD (*) | Melanogrammus aeglefinus | Haddock |

Sáfrányhal | COW | Eleginus navaga | Wachna cod (= navaga) |

Fekete tőkehal | POK (*) | Pollachius virens | Saithe (= pollock = coalfish) |

Sávos tőkehal | POL (*) | Pollachius pollachius | Pollack |

Sarki tőkehal | POC | Boreogadus saida | Polar cod |

Norvég tőkehal | NOP (*) | Trisopterus esmarki | Norway pout |

Francia tőkehal | BIB | Trisopterus luscus | Pouting (= bib) |

Kék puha tőkehal | WHB (*) | Micromesistius poutassou | Blue whiting(= poutassou) |

Vékonybajszú tőkehal | WHG (*) | Merlangius merlangus | Whiting |

Pisze hosszúfarkúhal | RNG | Coryphaenoides rupestris | Roundnose grenadier |

Lágy tőkehalfajok | MOR | Moridae | Morid cods |

Törpe tőkehal | POD | Trisopterus minutus | Poor cod |

Grönlandi tőkehal | GRC | Gadus ogac | Greenland cod |

Jeges tőkehal | ATG | Arctogadus glacialis | Arctic cod |

Tőkehal alakúak m.n.j. | GAD | Gadiformes | Gadiformes |

Aranylazac | ARU | Argentina silus | Greater argentine |

Ezüstlazac | ARY | Argentina sphyraenia | Argentine |

Ezüstlazacok | ARG | Argentina spp. | Argentines |

Tengeri angolna | COE | Conger conger | European conger |

Kakashal | JOD | Zeus faber | Atlantic John Dory |

Farkassügér (másnéven tengeri sügér) | BSS | Dicentrarchus labrax | Sea bass |

Spanyol csíkossügér | GPD | Epinephalus guaza | Dusky grouper |

Roncssügér | WRF | Polyprion americanus | Wreckfish |

Fűrészfogú sügérfélék | BSX | Serranidae | Sea basses, sea perches |

Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) | Grunts |

Sashal | MGR | Argyrosomus regius | Meagre |

Nagyszemű vörösdurbincs | SBR | Pagellus bogaraveo | Red (= common) sea bream |

Közönséges vörösdurbincs | PAC | Pagellus erythrinus | Common pandora |

Nagyszemű fogasdurbincs | DEL | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex |

Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | Dentex spp. | Dentex |

Rózsaszín durbincs | RPG | Sparus pagrus (= sedicum) | Red porgy |

Aranydurbincs | SBG | Sparus aurata | Gilthead sea bream |

Nagyszemű durbincs | BOG | Boops boops | Bogue |

Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | Sparidae | Porgies, sea breams |

Sávos vörösmárna | MUR | Mullus surmuletus | Red mullet |

Mérges pókhal | WEG | Trachinus draco | Greater weaver |

Pásztás farkashal | CAA (*) | Anarhichas lupus | Atlantic wolf-fish (= catfish) |

Pettyes farkashal | CAS (*) | Anarhichas minor | Spotted wolf-fish |

Anyaangolna | ELP | Zoarces viviparus | Eel-pout |

Homokiangolna-félék | SAN (*) | Ammodytes spp. | Sand eels (= sand lances) |

Gébfélék | GOB | Gobius spp. | Atlantic gobies |

Álsügérek | RED (*) | Sebastes spp. | Atlantic redfishes |

Sárkányfejű halfélék m.n.j. | SCO | Scorpaenidae | Scorpion fishes |

Morgóhalak m.n.j. | GUX (*) | Triglidae | Gurnards |

Tengeri nyúlhal | LUM | Cyclopterus lumpus | Lurnpfish(= lurnpsucker) |

Horgászhal (másnéven ördöghal) | MON (*) | Lophius piscatorius | Monk (= anglerfish) |

Kis horgászhal | ANK | Lophius budegassa | Blackbellied angler |

Horgászhal-félék m.n.j. | MNZ (*) | Lophius spp. | Monkfishes |

Pikófélék | SKB | Gasterosteus spp. | Sticklebacks |

Gyöngyös durbincs | SBA | Pagellus acarne | Axillary (= Spanish) seabream |

Fogasdurbincs | DEC | Dentex dentex | Common dentex |

Szalonkahalfélék | SNI | Macrorhamphosidae | Snipe fishes |

Csíkos sügér | STB | Morone saxatilis | Striped bass |

Pásztásfarkashal-félék m.n.j. | CAT (*) | Anarhichas spp. | Wolf-fishes (= catfishes) |

Mélyvízi vörös álsügér | REB (*) | Sebastes mentella | Beaked redfish |

Vörös álsügér | REG (*) | Sebastes marinus | Golden redfish |

Piros morgóhal | GUR (*) | Aspitrigla (= Trigla) cuculus | Red gurnard |

Szürke morgóhal | GUG (*) | Eutrigla (= Trigla) gurnardus | Grey gurnard |

Fényes morgóhal | GUM | Chelidonichthys obscura | Long-finned gurnard |

Csíkos morgóhal | CTZ | Chelidonichthys lastiviza | Streaked gurnard |

Vörös szalaghal | CBC | Cepola rubescens | Red bandfish |

Szent Pál hala | TLD | Acantholatris monodactylus | St Paul's fingerfin |

- | IYL | Sicyopterus lagocephalus | ... |

Izzószemű hal | EPI | Epigonus telescopus | Black cardinal fish |

Csillagosszemű hal | HPR | Hoplostethus mediterraneus | Mediterranean slimehead |

Atlanti tüskésfejű hal | TJX | Trachyscorpia cristulata | Atlantic thornyhead |

Foltos ajakoshal | USB | Labrus bergylta | Ballan wrasse |

Rigóhal | WRM | Labrus merula | Brown wrasse |

Díszes nyálkásfejű hal | BYS | Beryx splendens | Splendid alfonsino |

Sügéralakúak m.n.j. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs |

Kapelán | CAP (*) | Mallotus villosus | Capelin |

Tűcsőrű csuka | GAR | Belone belone | Garfish |

Makrélacsuka | SAU | Scomberesox saurus | Atlantic saury |

Tengeripér-félék m.n.j. | MUL | Mugilidae | Mullets n.e.i. |

Vérengző makrahal | BLU | Pomatomus saltatrix | Bluefish |

Fattyúmakréla | HOM (*) | Trachurus trachurus | Atlantic horse mackerel |

Fattyú makréla | JAA | Trachurus picturatus | Blue jack mackerel |

Földközi-tengeri fattyúmakréla | HMM | Trachurus mediterraneus | Mediterranean horse mackerel |

Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX (*) | Trachurus spp. | Jack and horse mackerels. |

Közönséges villásmakréla | LEE | Lichia amia | Leerfish |

Aranyosfejű hal | POA | Brama brama | Atlantic pomfret |

Kalászhalfélék | SIL | Atherinidae | Silversides (= sandsmelt) |

Sügéralakúak m.n.j. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs. |

Hering | HER (*) | Clupea harengus | Atlantic herring |

Szardinellafélék m.n.j. | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas |

Szardínia | PIL (*) | Sardina pilchardus | European sardine (= pilchard) |

Sprotni | SPR (*) | Sprattus sprattus | Sprat |

Európai szardella | ANE (*) | Engraulis encrasicholus | European anchovy |

Heringalakú halak m.n.j. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids |

Bonitó (másnéven palamida) | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius | Swordfish |

Tonmakréla | FRI | Auxis thazard | Frigate tuna |

Nagy tonhal | BFT | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |

Fehér tonhal | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |

Sárgaúszójú tonhal | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |

Bonító (másnéven csíkoshasú tonhal) | SKJ | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus | Bigeye tuna |

Makrahalszerűek m.n.j. | TUX | Scombroidei | Tuna-like fishes |

Spanyol makréla | MAS (*) | Scomber japonicus | Chub mackerel |

Makréla | MAC (*) | Scomber scombrus | Atlantic mackerel |

Makrélafélék m.n.j. | MAX | Scombridae | Mackerels |

Villásfarkú abroncshal | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |

Fekete abroncshal | BSF | Aphanopus carbo | Black scabbardfish |

Makrélaalakúak m.n.j. | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes |

Heringcápa | POR (*) | Lamna nasus | Porbeagle |

Óriáscápa | BSK | Cetorrhinus maximus | Basking shark |

Tüskéscápa | DGS (*) | Squalus acanthias | Picked (= spiny) dogfish |

Grönlandi cápa | GSK | Somniosus microcephalus | Greenland shark |

Tüskéscápafélék m.n.j. | DGX (*) | Squalidae | Dogfish sharks. |

Valódi rájafélék m.n.j. | SKA (*) | Raja spp. | Skates. |

Macskacápafélék | DGH (*) | Squalidae, Scyliorhinidae | Dogfishes and hounds |

Cápaalakúak m.n.j. | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) | Various sharks |

Galeus macskacápák m.n.j. | GAU | Galeus spp. | Crest-tail catsharks |

Foltos cápa | SHO | Galeus melastomus | Blackmouth catshark |

Kis macskacápa | SYC | Scyliorhinus canicula | Small-spotted catshark |

Mélyvízi macskacápák | API | Apristurus spp. | Deep-water catsharks |

Álmacskacápa | PTM | Pseudotriakis microdon | False catshark |

Kis grönlandi cápa | SOR | Somniosus rostratus | Little sleeper shark |

Tüskéscápa | GUP | Centrophorus granulosus | Gulper shark |

Kis tüskéscápa | CPU | Centrophorus uyato | Little gulper shark |

Érdes tüskéscápa | GUQ | Centrophorus squamosus | Leafscale gulper shark |

Kisúszójú tüskéscápa | CPL | Centrophorus lusitanicus | Lowfin gulper shark |

Fekete tüskéscápa | ETX | Etmopterus spinax | Velvet belly |

Nagy lámpáscápa | ETR | Etmopterus princeps | Great lanternshark |

Sima lámpáscápa | ETP | Etmopterus pusillus | Smooth lanternshark |

Lámpáscápafélék m.n.j. | SHL | Etmopterus spp. | Lantern sharks |

Deania nembe tartozó macskacápafélék m.n.j. | DNA | Deania spp. | Deania dogfishes |

Madárcsőrű macskacápa | DCA | Deania calcea | Birdbeak dogfish |

Portugál cápa | CYO | Centroscymnus coelolepis | Portuguese dogfish |

Hosszúorrú tüskéscápa | CYP | Centroscymnus crepidater | Longnose velvet dogfish |

Rövidorrú tüskéscápa | CYY | Centroscymnus cryptacanthus | Shortnose velvet dogfish |

Kisszájú macskacápa | SYO | Scymnodon obscurus | Smallmouth knifetooth dogfish |

Spanyol tüskéscápa | SYR | Scymnodon ringens | Knifetooth dogfish |

Búvárcápa | SCK | Dalatias licha | Kitefin shark |

Szürke tüskéscápa | CFB | Centroscyllium fabricii | Black dogfish |

Disznócápa | OXY | Oxynotus centrina | Angular roughshark |

Vitorlás disznócápa | OXN | Oxynotus paradoxus | Sailfin roughshark |

Ragyás cápa | SHB | Echinorhinus brucus | Bramble shark |

Valódi rájafélék m.n.j. | RAJ | Rajidae | Rays and skates |

Csillagrája | RJR | Amblyraja radiata | Starry ray |

Kurtafarkú rája | RJH | Raja brachyura | Blonde ray |

Sápadt rája | RJI | Raja circularis | Sandy ray |

Csíkos rája | RJE | Raja microocellata | Small-eyed ray |

Cifra rája | RJU | Raja undulata | Undulate ray |

Fehér rája | RJA | Raja alba | White skate |

Fylla-rája | RJY | Raja fyllae | Round ray |

Tengeri macska | CMO | Chimaera monstrosa | Rabbit fish |

Hosszúorrú tengerimacska-félék m.n.j. | HYD | Hydrolagus spp. | Ratfishes |

Rhinochimaera fajok | RHC | Rhinochimaera spp. | Knife-nosed chimaeras |

Harriotta fajok | HAR | Harriotta spp. | Longnose chimaeras |

Porcoshalak m.n.j. | CAR | Chondrichthyes | Cartilaginous fishes |

Fenéklakó csontoshalak m.n.j. | GRO | ex Osteichthyes | Groundfishes |

Nyíltvízi halak m.n.j. | PEL | ex Osteichthyes | Pelagic fishes |

Tengeri halak m.n.j. | MZZ | ex Osteichthyes | Marine fishes |

Uszonyos halak m.n.j. | FIN | ex Osteichthyes | Finfishes |

Nagy tarisznyarák | CRE (*) | Cancer pagurus | Edible crab |

Parti tarisznyarák | CRG | Carcinus maenas | Green crab |

Nagy tengeripók | SCR | Maja squinado | Spinous spider crab |

Tengeri rákok m.n.j. | CRA | Reptantia | Marine crabs |

Úszó tarisznyarákok m.n.j. | CRS | Portunus spp. | Swimcrabs n.e.i. |

Trópusi languszták m.n.j. | CRW (*) | Palinurus spp. | Palinurid spiny lobsters. |

Homár | LBE (*) | Homarus gammarus | European lobster |

Norvég homár | NEP (*) | Nephrops norvegicus | Norway lobster |

Fűrészes garnéla | CPR (*) | Palaemon serratus | Common prawn |

Norvég garnéla | PRA (*) | Pandalus borealis | Northern prawn |

Homoki garnéla | CSH (*) | Crangon crangon | Common shrimp |

Ostoros garnélák m.n.j. | PEN (*) | Penaeus spp. | Penaeus shrimps |

Ostoroscsápú garnélák | PAL (*) | Palaemonidae | Palaemonid shrimps |

Rózsás garnélák | PAN (*) | Pandalus spp. | Pink (= pandalid) shrimps |

Homoki garnélák | CRN (*) | Crangonidae | Crangonid shrimps |

Garnélák m.n.j. | DCP | Natantia | Natantian decapods |

Kacsakagyló | GOO | Lepas spp. | Goose barnacles |

Szikla garnéla | PNQ | Palaemon elegens | Rockpool prawn |

Delta garnéla | PIQ | Palaemon longirostris | Delta prawn |

Szent Pál homár | JSP | Jasus paulensis | St Paul rock lobster |

Languszták m.n.j. | LOX | Reptantia | Lobsters |

Galatheidae családba tartozó homár fajok m.n.j. | LOQ | Galatheidae | Craylets, squat lobsters. |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | ex Crustacea | Marine crustaceans |

Közönséges kürtcsiga | WHE | Buccinium undatum | Whelk |

Közönséges particsiga | PEE | Littorina littorea | Periwinkle |

Particsigák m.n.j. | PER | Littorina spp. | Periwinkles |

Európai osztriga | OYF (*) | Ostrea edulis | European flat oyster |

Óriás osztriga | OYG | Crassostrea gigas | Pacific cupped oyster |

Crassostrea nembe tartozó osztrigák m.n.j. | OYC (*) | Crassostrea spp. | Cupped oyster |

Ehető kékkagyló | MUS (*) | Mytilus edulis | Blue mussel |

Kékkagylók m.n.j. | MSX | Mytilidae | Sea mussels. |

Fésűkagyló | SCE (*) | Pecten maximus | Common scallop |

Csíkos fésűkagyló | QSC (*) | Chlamys opercularis | Queen scallop |

Fésűkagylók m.n.j. | SCX (*) | Pectinidae | Scallops |

Ehető szívkagyló | COC | Cardium edule | Common cockle |

Barázdás szőnyegkagyló | CTG | Tapes decussatus | Grooved carpet shell |

Sellőkagyló | CLQ | Arctica islandica | Ocean quahog |

Kagylók m.n.j. | CLX | Bivalvia | Clams |

Hüvelykagylók | RAZ | Solen spp. | Razor clams |

Szőnyegkagyló | CTS | Tapes pullastra | Carpet shell |

Sávos vénuszkagyló | SVE | Venus gallina | Striped verms |

Vénuszkagyló-félék m.n.j. | CLV | Veneridae | Venus clams |

Vájókagylók m.n.j. | MAT | Mactridae | Mactra surf clams |

Üregi vénuszkagyló | KFA | Circomphalus casinus | Chamber venus |

Mandulakagyló | GKL | Glycymeris glycymeris | Common European bittersweet |

Ugrókagyló | DON | Donax spp. | Donax clams |

Szívkagylók m.n.j. | COZ | Cardiidae | Cockles |

Sima szívkagyló | LVC | Laevicardium crassum | Norwegian egg cockle |

Csészecsigák m.n.j. | LPZ | Patella spp. | Limpets |

Tengeri fülcsigák m.n.j. | ABX | Haliotis spp. | Abalones |

Haslábúak m.n.j. | GAS | Gastropoda | Gastropods |

Ovális parti kagyló | ULV | Spisula ovalis | Oval surf clam |

Laposkagylók m.n.j. | TWL | Tellina spp. | Tellins |

Közönséges tintahal | CTC (*) | Sepia officinalis | Common cuttlefish |

Kalmárok | SQC (*) | Loligo spp. | Common squids |

Sebes kalmár | SQI (*) | Illex illecebrosus | Short-finned squid |

Polipok m.n.j. | OCT | Octopodidae | Octopuses |

Valódi kalmárok m.n.j. | SQU (*) | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids |

Törpeszépiák m.n.j. | CTL (*) | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes |

Nyílkalmár | SQE (*) | Todarodes sag. Sagittatus | European flying squid |

Lábasfejűek m.n.j. | CEP | Cephalopoda | Cephalopods |

Tengeri puhatestűek m.n.j. | MOL | ex Mollusca | Marine molluscs |

Vöröslő tengericsillag | STH | Asterias rubens | Starfish |

Tengeri csillagok m.n.j. | STF | Asteroidae | Starfishes |

Éti sün | URS | Echinus esculentus | Sea urchin |

Kövi sün | URM | Paracentrotus lividus | Stony sea urchin |

Tengeri sünök m.n.j. | URX | Echinoidea | Sea urchins |

Tengeri uborkák m.n.j. | CUX | Holothurioidea | Sea cucumbers |

Tüskésbőrűek m.n.j. | ECH | Echinodermata | Echinoderms |

Ehető zsákállat | SSG | Microcosmus sulcatus | Grooved sea squirt |

Tengeri zsákállatok m.n.j. | SSX | Ascidiacea | Sea squirts |

Patkórák | HSC | Limulus polyphemus | Horseshoe crab |

Vízi gerinctelenek m.n.j. | INV | ex Invertebrata | Aquatic invertebrates |

Barna algák | SWB | Phaeophyceae | Brown seaweeds |

Tengeri hínár | IMS | Chondrus crispus | Carragheen |

Gelidiumfélék | GEL | Gelidium spp. | Gelidium spp. |

Gigartinafélék | GIG | Gigartina spp. | Gigartina spp. |

Lithothamnionfélék | ITL | Lithothamnion spp. | Lithothamnion spp. |

Vörös algák | SWR | Rhodophyceae | Red seaweeds |

Moszatok m.n.j. | UCU | Fucus spp. | Wracks |

Észak-atlanti kövi alga | ASN | Ascophyllum nodosum | North Atlantic rockweed |

Fogas moszat | FUU | Fucus serratus | Toothed wrack |

Tengeri saláta | UVU | Ulva lactuca | Sea lettuce |

Algák m.n.j. | SWX | ex Algae | Seaweeds |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLETRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

A. KÓDOLÁSI FORMÁTUM

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában, az adatmezőket kettősponttal (:) kell elválasztani. Mindegyik adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező | Megjegyzések |

Ország | 3 betűjelből álló azonosító (például: FRA = Franciaország) |

Év | például: 2001 vagy 01 |

FAO fő halászati terület | 27. = Északkelet-atlanti |

Körzet | például: IVa = 4a. ICES alkörzet |

Halfaj | 3 betűjelből álló azonosító |

Fogás | Tonnában |

a) A fogást tonnára kerekítve, a kirakodás élősúly-egyenértékében kell rögzíteni,.

b) A fél egységnél kisebb mennyiséget "- 1"-ként kell rögzíteni.

c) Országkódok:

Ausztria AUT

Belgium BEL

Dánia DNK

Finnország FIN

Franciaország FRA

Németország DEU

Görögország GRC

Írország IRL

Olaszország ITA

Luxemburg LUX

Hollandia NLD

Portugália PRT

Spanyolország ESP

Svédország SWE

Egyesült Királyság GBR

Anglia és Wales GBRA

Skócia GBRB

Észak-Írország GBRC

Izland ISL

Norvégia NOR

Bulgária BGR

Ciprus CYP

Cseh Köztársaság CZE

Észtország EST

Magyarország HUN

Lettország LVA

Litvánia LTU

Málta MLT

Lengyelország POL

Románia ROM

Szlovák Köztársaság SVK

Szlovénia SVN

Törökország TUR

B. AZ ADATOKNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbítani (például e-mailben, csatolt dokumentumként). Ennek hiányában 3,5-ös HD lemezen fogadják el a benyújtott adatokat.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1637 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1637&locale=hu

Tartalomjegyzék