31987L0489[1]

A Tanács irányelve (1987. szeptember 22.) a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvnek a sertéspestisre vonatkozó bizonyos intézkedések tekintetében történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1987. szeptember 22.)

a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvnek a sertéspestisre vonatkozó bizonyos intézkedések tekintetében történő módosításáról

(87/489/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvet a sertéspestisre vonatkozó egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 1987. április 7-i 87/231/EGK tanácsi határozatra [1] és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel a 87/230/EGK [5] határozat 2. cikke alapján a Tanács dönt különösen azokról a szükséges intézkedésekről, amelyeket a tagállamoknak végre kell hajtaniuk ahhoz, hogy elérjék a sertéspestisnek a Közösségben történő felszámolását; mivel az ilyen intézkedések valószínűleg következményekkel bírnak az állatok és a hús kereskedelmének állat-egészségügyi eljárási problémáiról eddig elfogadott közösségi rendeletek összességére; mivel az intézkedések hatékonyságának biztosítására a rendeletek rendelkezéseit szükség szerint módosítani kell;

mivel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK [6] tanácsi irányelv meghatározta azokat a feltételeket, amelyeknek a Közösségen belüli kereskedelemre szánt élő sertéseknek a klasszikus sertéspestis tekintetében meg kell felelniük;

mivel a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv [7] meghatározta azokat a feltételeket, amelyeknek a Közösségen belüli kereskedelemre szánt friss sertéshúsnak meg kell felelnie a sertéspestis tekintetében;

mivel a közösségi intézkedés keretén belül a sertéspestis mentesítésére bevezetett nemzeti programok eredményeképpen néhány tagállam teljesen felszámolta a betegséget, és kérheti a hivatalos sertéspestis-mentességet; mivel meg kell adni számukra a lehetőséget a megszerzett minősítés megtartására, valamint a betegség területükön való újra felbukkanásának megelőzésére, azon biztosítékok erősítésével, amelyeket az érintett termékek kereskedelmének tekintetében élveznek, figyelembe véve a betegségnek a sertésállományok termelékenységére és az ágazatban dolgozók jövedelmére gyakorolt káros hatásait,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk p) pont második fordulatának, és a q) pont második albekezdésének vége a "legalább a megelőző 12 hónap során" szavakkal egészül ki.

2. A 4b. cikk (1) bekezdés c) pontjának negyedik és ötödik sorában az "egyhangúan dönt" szavak helyébe a "minősített többséggel dönt" szavak lépnek.

3. A 4b. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ez a cikk 1991. december 31-ig alkalmazandó. A Bizottság legkésőbb 1991. július 1-jéig jelentést nyújt be a Tanácsnak a helyzet alakulásáról, főként a kereskedelem tekintetében, amely jelentést a sertéspestis vonatkozásában megfelelő javaslatok kísérnek.

A Tanács legkésőbb 1991. december 31-ig minősített többséggel dönt ezekről a javaslatokról."

4. A 7. cikk (1) bekezdésében:

- az f) pontban az "1988. december 31." időpont helyébe "1991. december 31." lép,

- a g) pontban a 3. cikk (3) bekezdés e) pontjára való hivatkozás helyébe a 3. cikk (3) bekezdés d) pontjára való hivatkozás lép.

2. cikk

A 72/461/EGK irányelv 13a. cikke a következők szerint módosul:

- az (1) bekezdés második albekezdésének harmadik sorában a "vágóhidakon, amelyeken vakcinázott sertések" szavak helyébe a "vágóhidakon, amelyeken a megelőző 12 hónapban vakcinázott sertéseket" szöveg lép,

- a (2) bekezdésben az "egyhangúan dönt" szavak helyébe a "minősített többséggel dönt" szavak lépnek,

- a (3) bekezdés első és harmadik albekezdéseiben az "1988. december 31." időpont helyébe "1991. december 31." lép.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1988. december 31-ig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. szeptember 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Tørnæs

[1] HL L 99., 1987.4.11., 18. o.

[2] HL C 295., 1986.11.21., 5. o.

[3] HL C 76., 1987.3.23., 169. o.

[4] HL C 83., 1987.3.30., 3. o.

[5] HL L 99., 1987.4.11., 16. o.

[6] HL 121, 1964.7.29., 1977/64. o.

[7] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987L0489 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987L0489&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére