Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31987L0489[1]

A Tanács irányelve (1987. szeptember 22.) a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvnek a sertéspestisre vonatkozó bizonyos intézkedések tekintetében történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1987. szeptember 22.)

a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvnek a sertéspestisre vonatkozó bizonyos intézkedések tekintetében történő módosításáról

(87/489/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvet a sertéspestisre vonatkozó egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 1987. április 7-i 87/231/EGK tanácsi határozatra [1] és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel a 87/230/EGK [5] határozat 2. cikke alapján a Tanács dönt különösen azokról a szükséges intézkedésekről, amelyeket a tagállamoknak végre kell hajtaniuk ahhoz, hogy elérjék a sertéspestisnek a Közösségben történő felszámolását; mivel az ilyen intézkedések valószínűleg következményekkel bírnak az állatok és a hús kereskedelmének állat-egészségügyi eljárási problémáiról eddig elfogadott közösségi rendeletek összességére; mivel az intézkedések hatékonyságának biztosítására a rendeletek rendelkezéseit szükség szerint módosítani kell;

mivel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK [6] tanácsi irányelv meghatározta azokat a feltételeket, amelyeknek a Közösségen belüli kereskedelemre szánt élő sertéseknek a klasszikus sertéspestis tekintetében meg kell felelniük;

mivel a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv [7] meghatározta azokat a feltételeket, amelyeknek a Közösségen belüli kereskedelemre szánt friss sertéshúsnak meg kell felelnie a sertéspestis tekintetében;

mivel a közösségi intézkedés keretén belül a sertéspestis mentesítésére bevezetett nemzeti programok eredményeképpen néhány tagállam teljesen felszámolta a betegséget, és kérheti a hivatalos sertéspestis-mentességet; mivel meg kell adni számukra a lehetőséget a megszerzett minősítés megtartására, valamint a betegség területükön való újra felbukkanásának megelőzésére, azon biztosítékok erősítésével, amelyeket az érintett termékek kereskedelmének tekintetében élveznek, figyelembe véve a betegségnek a sertésállományok termelékenységére és az ágazatban dolgozók jövedelmére gyakorolt káros hatásait,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk p) pont második fordulatának, és a q) pont második albekezdésének vége a "legalább a megelőző 12 hónap során" szavakkal egészül ki.

2. A 4b. cikk (1) bekezdés c) pontjának negyedik és ötödik sorában az "egyhangúan dönt" szavak helyébe a "minősített többséggel dönt" szavak lépnek.

3. A 4b. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ez a cikk 1991. december 31-ig alkalmazandó. A Bizottság legkésőbb 1991. július 1-jéig jelentést nyújt be a Tanácsnak a helyzet alakulásáról, főként a kereskedelem tekintetében, amely jelentést a sertéspestis vonatkozásában megfelelő javaslatok kísérnek.

A Tanács legkésőbb 1991. december 31-ig minősített többséggel dönt ezekről a javaslatokról."

4. A 7. cikk (1) bekezdésében:

- az f) pontban az "1988. december 31." időpont helyébe "1991. december 31." lép,

- a g) pontban a 3. cikk (3) bekezdés e) pontjára való hivatkozás helyébe a 3. cikk (3) bekezdés d) pontjára való hivatkozás lép.

2. cikk

A 72/461/EGK irányelv 13a. cikke a következők szerint módosul:

- az (1) bekezdés második albekezdésének harmadik sorában a "vágóhidakon, amelyeken vakcinázott sertések" szavak helyébe a "vágóhidakon, amelyeken a megelőző 12 hónapban vakcinázott sertéseket" szöveg lép,

- a (2) bekezdésben az "egyhangúan dönt" szavak helyébe a "minősített többséggel dönt" szavak lépnek,

- a (3) bekezdés első és harmadik albekezdéseiben az "1988. december 31." időpont helyébe "1991. december 31." lép.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1988. december 31-ig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. szeptember 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Tørnæs

[1] HL L 99., 1987.4.11., 18. o.

[2] HL C 295., 1986.11.21., 5. o.

[3] HL C 76., 1987.3.23., 169. o.

[4] HL C 83., 1987.3.30., 3. o.

[5] HL L 99., 1987.4.11., 16. o.

[6] HL 121, 1964.7.29., 1977/64. o.

[7] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987L0489 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987L0489&locale=hu