32006L0036[1]

A Bizottság 2006/36/EK irányelve ( 2006. március 24. ) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról

A BIZOTTSÁG 2006/36/EK IRÁNYELVE

(2006. március 24.)

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése h) pontjának első albekezdésére,

mivel:

(1) A 2001/32/EK bizottsági irányelv (2) egyes tagállamokat vagy tagállamokban egyes területeket bizonyos károsító szervezetek tekintetében védett övezetként ismer el. Egyes esetekben az elismerést feltételesen adták meg, mivel nem szolgáltatták annak az igazolásához szükséges információt, hogy a kérdéses károsító szervezet az érintett tagállamban vagy területen nem volt jelen.

(2) Amennyiben az érintett tagállamok már szolgáltatták a szükséges információt, a kérdéses övezeteket állandó védett övezetnek kell elismerni.

(3) Portugália egyes régióit a Bemisia tabaci Genn. (európai populáció) tekintetében védett övezetként ismerték el.

(4) Portugália információt nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Bemisia tabaci Genn. (európai populáció) területének néhány részén megjelent. A portugál terület e részeit ezért nem lehet többé e károsító szervezet tekintetében védett övezetként elismerni.

(5) Ausztria és Olaszország bizonyos régióit vagy régióinak részeit, illetve Írország, Litvánia, Szlovénia és Szlovákia teljes területét az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében feltételesen 2006. március 31-ig védett övezetnek ismerték el.

(6) Az Ausztria, Olaszország, Írország, Litvánia, Szlovénia és Szlovákia által benyújtott információból kitűnik, hogy ezen országok esetében a védett övezetek feltételes elismerését az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében kivételesen két évvel meg kell hosszabbítani, hogy ezen országoknak elég idejük legyen annak az igazolására vonatkozó információ benyújtására, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nincs jelen, vagy hogy adott esetben az e károsító szervezet felszámolására tett intézkedéseket befejezzék.

(7) Ezenkívül mivel az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jelenleg előfordul Olaszország bizonyos részein, a szlovéniai Gorenjska és Maribor régiókban, valamint a szlovákiai Dunaszerdahely, Lőcse, Nagyrépény, Poltár, Rozsnyó és Tőketerebes megye egyes településein, Olaszország, Szlovénia és Szlovákia területének e részeit e szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(8) Litvániát feltételesen 2006. március 31-ig ismerték el védett övezetnek a Beet necrotic yellow vein vírus tekintetében.

(9) Litvánia arra vonatkozó információt nyújtott be, hogy a Beet necrotic yellow vein vírus jelenleg előfordul az országban. Ezért Litvániát e károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(10) Máltát a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében feltételesen 2006. március 31-ig védett övezetnek ismerték el.

(11) A Málta által benyújtott információból kitűnik, hogy ezen ország esetében a védett övezetek feltételes elismerését a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében kivételesen két évvel meg kell hosszabbítani, hogy ezen országnak elég ideje legyen annak az igazolására vonatkozó információ benyújtására, hogy a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) nincs jelen, vagy hogy adott esetben az e károsító szervezet felszámolására tett intézkedéseket befejezzék.

(12) Ciprust a Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner és a Leptinotarsa decemlineata Say tekintetében feltételesen 2006. március 31-ig védett övezetnek ismerték el.

(13) A Ciprus által benyújtott információból kitűnik, hogy ezen ország esetében a védett övezetek feltételes elismerését a Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner és a Leptinotarsa decemlineata Say tekintetében kivételesen két évvel meg kell hosszabbítani, hogy ezen országnak elég ideje legyen annak az igazolására vonatkozó információ benyújtására, hogy e károsító szervezetek nincsenek jelen, vagy hogy adott esetben e károsító szervezetek felszámolására tett intézkedéseket befejezzék.

(14) A 2001/32/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2001/32/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

A mellékletben felsorolt Közösségen belüli övezetek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése h) pontja első albekezdésének értelmében védett övezetekként kerülnek elismerésre ezen irányelv mellékletében felsorolt károsító szervezet(ek) tekintetében."

2. A 2. cikket el kell hagyni.

3. A melléklet a következőképpen módosul:

a) Az a) címsor 2. pontjában a "Portugália" után zárójelbe tett szavak helyébe az "Azori-szigetek, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes" lép.

b) Az a) címsor 3.1., 11. és 13. pontjában "Ciprus" után a "(2008. március 31-ig)" szavakkal egészül ki.

c) A b) címsor 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"- Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Olaszország (Abruzzi; Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Marche; Molise; Piemont; Szardínia; Szicília; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta), Lettország, Portugália, Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Csatorna-szigetek),

- illetve 2008. március 31-ig Írország, Olaszország (Apúlia, Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos főúttól - Via Emiliától északra fekvő megyei terület kivételével), Parma, Piacenza, Rimini (a 9. számú országos főúttól - Via Emiliától északra fekvő megyei terület kivételével) megye, Lombardia, Veneto: kivéve Rovigo megyében Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara települések, illetve Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések, valamint Verona megyében Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari települések), Litvánia, Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási terület), Stájerország, Bécs), Szlovénia (kivéve Gorenjska és Maribor régiók), Szlovákia (Blahó, Felsővámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lőcse megye), Nagy Ripany (Nagyrépény megye), Málnapatak (Poltár megye), Hrohov (Rozsnyó megye), Nagykázmér, Luhyna, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tőketeberes megye) települések kivételével)".

d) A d) címsor 1. pontjában a "Litvánia"szót el kell hagyni.

e) A d) címsor 3. pontja a "Málta" szó után a "(2008. március 31-ig)" szavakkal egészül ki.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az azok és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. május 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyet az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 24-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/14/EK bizottsági irányelvvel (HL L 34., 2006.2.7., 24. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 127., 2001.5.9., 38. o. A legutóbb a 2005/18/EK irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 25. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0036 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0036&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére