32021L0415[1]

A Bizottság (EU) 2021/415 végrehajtási irányelve (2021. március 8.) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak és neveinek a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/415 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2021. március 8.)

a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak és neveinek a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1a) bekezdésére és 21a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 2. cikke (1a) bekezdésére és 21a. cikkére,

mivel:

(1) A tudományos ismeretek fejlődésének fényében a keménylevelű csenkesz, a közönséges tarackbúza, a közönséges búza, a durum búza, a tönkölybúza, a cirok és a szudánifű botanikai neveit felülvizsgálták az algák, gombák és növények nemzetközi nómenklatúrájának szabályai alapján.

(2) A keménylevelű csenkesz botanikai nevét azért vizsgálták felül, mert a növény Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. nevét korábban tették közzé érvényesen, mint a Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina nevet. A közönséges tarackbúza Elytrigia repens botanikai nevét nem tették közzé érvényesen. Ehelyett az Elymus repens került megállapításra e növényfaj hivatalos botanikai neveként.

(3) A Triticum-fajok taxonómiájának genomikai és fejlődéselméleti megközelítései megerősítették, hogy a durum búza és a tönkölybúza, amelyeket korábban külön fajoknak tekintettek, valójában különböző fajok alfajai. A durum búza korábbi botanikai nevét (Triticum durum Desf.) ezért felülvizsgálták, az új név Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren lett. A tönkölybúza botanikai nevét (Triticum spelta L.) szintén felülvizsgálták, ennek új neve Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. lett. Mivel a tönkölybúza a közönséges búza alfajává vált, a korábban Triticum aestivum L. elnevezésű növényt Triticum aestivum L. subsp. aestivum névvel látták el az algák, gombák és növények nemzetközi nómenklatúrájának szabályai alapján.

(4) A szudánifű előző botanikai nevét (Sorghum sudanense [Piper] Stapf) nem tették közzé érvényesen, és az algák, gombák és növények nemzetközi nómenklatúrájának szabályai alapján e növény érvényes botanikai neve Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse lett. Mivel a szudánifű taxonómiai kategóriáját a cirok egyik alfajaként határozták meg, a cirok botanikai nevét (Sorghum bicolor [L.] Moench) felülvizsgálták az algák, gombák és növények nemzetközi nómenklatúrájának szabályai alapján, az új neve így Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor lett.

(5) Ennek megfelelően a 66/401/EGK és a 66/402/EGK irányelvet módosítani kell, hogy tükrözzék ezeket a változásokat.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv módosításai

A 66/401/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése A. szakaszának a) alpontjában a tizenhatodik fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

"Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Keménylevelű csenkesz"

2. A II. melléklet ezen irányelv melléklete A. részének megfelelően módosul.

2. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosításai

A 66/402/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének A. szakasza a következőképpen módosul:

a) a nyolcadik fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

"Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Cirok"

b) a kilencedik fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

"Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Szudánifű"

c) a tizenegyedik fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

"Triticum aestivum L. subsp. aestivum Közönséges búza"

d) a tizenkettedik fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

"Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Durum búza"

e) a tizenharmadik fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

"Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Tönkölybúza"

f) a tizenötödik fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

"Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse A Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor és a Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse keresztezéséből származó hibridek"

2. Az I., II. és III. melléklet ezen irányelv mellékletének B. része szerint módosul.

3. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2022. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2022. február 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 125., 1966.7.11., 2298. o.

(2) HL L 125., 1966.7.11., 2309. o.

MELLÉKLET

A. rész - A 66/401/EGK irányelv II. mellékletének módosításai

Az I. szakasz 2. pontjának A. alpontjában a táblázat 7. oszlopának címsora és a II. szakasz 2. pontjának A. alpontjában a táblázat 5. oszlopának címsora helyébe a következő szöveg lép:

"Elymus repens".

B. rész - A 66/402/EGK irányelv I., II. és III. mellékletének módosításai

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2. pontban a táblázat (*) lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:

"(*) Azokon a területeken, ahol az S. halepense vagy az S. bicolor subsp. drummondii jelenléte különös keresztbeporzási problémát jelent, a következők alkalmazandók:

a) a Sorghum bicolor subsp. bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;

b) a Sorghum bicolor subsp. bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.";

b) az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5. Tanúsított vetőmag termesztésére való termény az Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta és az önbeporzó xTriticosecale hibridjeiből, valamint tanúsított vetőmag termesztésére való termény a Hordeum vulgare hibridjeiből a citoplazmás hímsterilitástól eltérő technikával.

a) A terménynek meg kell felelnie a következő szabványoknak a nemkívánatos idegen beporzást eredményezhető, szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében:

- a nőivarú egyed legkisebb távolsága - a hímivarú egyed kivételével - ugyanazon faj bármely fajtájától: 25 m,

- amennyiben megfelelő a védelem bármely nem kívánatos idegen beporzás ellen, ez a távolság figyelmen kívül hagyható.

b) Az egyedek tulajdonságai tekintetében a termény megfelelő mértékben fajtaazonos és fajtatiszta. Amennyiben a vetőmagot kémiai hibridizációs szer felhasználásával állítják elő, a terménynek a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek kell megfelelnie:

i. az egyes alkotóelemek legkisebb fajtatisztasága:

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum és Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %;

- önbeporzó xTriticosecale: 99,0 %;

ii. a minimum hibriditásnak 95 %-nak kell lennie. A százalékos hibriditás meghatározása az érvényben lévő nemzetközi módszereknek megfelelően történik, amennyiben ilyen módszerek léteznek. Azon esetekben, ahol a hibriditást a minősítés előtti vetőmagtesztek során határozzák meg, a hibriditást szántóföldi ellenőrzés során nem kell meghatározni.";

c) a 7. pont B. szakaszának a) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: egy;".

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1. pont a következőképpen módosul:

i) az A. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, hibridjeiket kivéve: A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi vizsgálatokkal kell megvizsgálni.";

Kategória Minimális fajtatisztaság

(%)

Elit vetőmag 99,9

Minősített vetőmag, első generáció 99,7

Minősített vetőmag, második generáció 99,0

ii) a C. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"C. Az Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta hibridjei és az önbeporzó xTriticosecale

A tanúsított vetőmag kategória vetőmagjának legkisebb fajtatisztasága 90 %.

A citoplazmás hímsterilitással előállított Hordeum vulgare esetében ez 85 %. A szennyezettség a helyreállító vonal kivételével nem lehet 2 %-nál nagyobb.

A minimális fajtatisztaságot megfelelő számú minta hivatalos utóellenőrzésével kell vizsgálni.";

b) a 2. pont A. szakaszában szereplő táblázatában az 1. oszlop harmadik sorában szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:".

3. A III. mellékletben a táblázat a következőképpen módosul:

i. az első oszlop harmadik sorában a bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale";

ii. az első oszlop hatodik sorában a bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor";

iii. az első oszlop hetedik sorában a bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse";

iv. az első oszlop nyolcadik sorában a bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"A Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse hibridjei".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021L0415 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021L0415&locale=hu

Tartalomjegyzék