31976L0895[1]

A Tanács irányelve (1976. november 23.) a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. november 23.)

a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

(76/895/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a növénytermesztés nagyon fontos szerepet játszik az Európai Gazdasági Közösségben;

mivel a növénytermesztésből származó hozamot befolyásolják mind az állati, mind a növényi eredetű károsítók, valamint a vírusok;

mivel feltétlenül szükséges a növények védelme ezek ellen a szervezetek ellen, nemcsak a hozam csökkenésének megelőzése, hanem a mezőgazdasági termelékenység növelése érdekében is;

mivel a növények és növényi termékek károsítói elleni védekezés legfontosabb eszköze a kémiai peszticidek használata;

mivel azonban ezek a peszticidek nemcsak kedvező hatást gyakorolnak a növénytermelésre, mivel ezek általában veszélyes mellékhatásokkal rendelkező toxikus anyagok vagy készítmények;

mivel ezeknek peszticideknek, ezek metabolizált vagy bomlástermékeinek jelentős része káros hatással lehet a növényi termékek fogyasztóira;

mivel ezeket a peszticideket nem szabad olyan körülmények között használni, amelyek kockázatot jelentenek az emberi vagy állati életre;

mivel különböző módszerek léteznek bizonyos tagállamokban ennek a kockázatnak az elkerülésére; mivel a tagállamok különböző szinteket állapítottak meg a gyümölcsökben és a zöldségekben, illetve azok felületén található szermaradványok maximális értékeire vonatkozóan, amelyeket figyelembe kell venni a termékek forgalomba hozatala során;

mivel a peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb értékei terén fennálló különbségek kereskedelmi korlátozások kialakulásához vezethetnek, és ennélfogva akadályozhatják az áruk szabad mozgását a Közösségen belül; mivel ezért olyan értékeket kell megállapítani, amelyeket a tagállamok alkalmazhatnak;

mivel ezeknek a maximális értékeknek a megállapítása során a növénytermelés követelményeit, valamint az emberi és állati egészség védelmének szükségességét összhangba kell hozni;

mivel kezdetben a gyümölcsökben és a zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok maximális értékét annak figyelembevételével kell megállapítani, hogy a gyümölcsöket és zöldségeket általában emberi fogyasztásra és esetenként állati takarmányozásra szánják; mivel ezeknek az értékeknek a lehető legalacsonyabb szinten kell lenniük;

mivel biztosítani kell azoknak a termékeknek a Közösségen belüli szabad forgalmát, amelyek esetében bizonyos peszticidek maradványának értéke a II. mellékletben megállapított értékkel egyenlő vagy annál alacsonyabb; mivel egyidejűleg a tagállamok részére biztosítani kell, hogy engedélyezhessék területükön az említett maximális értéknél magasabb szermaradvány-tartalmú termékek forgalmazását megkülönböztetés nélkül, és amikor azt indokoltnak tartják, akár az értékek megállapításával ezeknek a termékeknek az esetében, akár az érték megállapításának mellőzésével;

mivel a harmadik országokba történő kivitelre szánt gyümölcsök és zöldségek esetében nem szükséges alkalmazni ezen irányelv rendelkezéseit;

mivel azonban a II. mellékletben megállapított értékek váratlanul veszélyesnek bizonyulhatnak az emberi és az állati egészségre; mivel ilyen esetben a tagállamok számára engedélyezni kell az értékek ideiglenes csökkentését;

mivel ilyen esetben szoros együttműködést kell létrehozni a tagállamok és a Bizottság között egy Növényvédelmi Állandó Bizottság keretében;

mivel a területükön forgalmazott termékekre értéket megállapító tagállamoknak gondoskodniuk kell az értékek betartásának ellenőrzéséről, legalább mintavétel útján;

mivel ebben az esetben a hivatalos ellenőrzéseket a közösségi mintavételezési és a közösségi elemzési módszerek alkalmazásával kell elvégezni;

mivel a mintavételezési és elemzési módszerek megállapítása műszaki és tudományos kérdés, mivel azok alkalmazásának elősegítése céljából az e mintákra és elemzésekre vonatkozó szabályokat a tagállamok és a Bizottság között a Növényvédelmi Állandó Bizottság keretében szoros együttműködést biztosító eljárás útján kell meghatározni;

mivel a mellékletek bármely módosítását, tekintettel azok alapvetően technikai természetére, egyszerűbbé kell tenni egy gyorsított eljárással,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv azokra az emberi fogyasztásra, kivételesen állati takarmányozásra szánt termékekre alkalmazandó, amelyek az I. mellékletben meghatározott közös vámtarifaszám alatt szerepelnek, és amelyekben, illetve amelyeken a II. mellékletben felsorolt peszticid-szermaradványok találhatók.

(2) Ez az irányelv alkalmazandó ugyanazokra a termékekre szárítás vagy feldolgozás, valamint összetett élelmiszerekbe történő bedolgozás után is, amennyiben tartalmazhatnak egyes peszticid-szermaradványokat.

(3) Ez az irányelv az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 91/321/EGK bizottsági irányelv ( 3 ), valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 1996. február 16-i 96/5/EK bizottsági irányelv ( 4 ) rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandó. Amíg azonban a 91/321/EGK irányelv 6. cikkének vagy a 95/5/EK irányelv 6. cikkének rendelkezéseivel összhangban nem határozzák meg a maximális értékeket, ezen irányelv 5a. cikke (1) és (3)-(6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak az érintett termékekre.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "peszticid-szermaradvány": a II. mellékletben meghatározott peszticideknek és metabolitjaiknak, továbbá bomlás- vagy reakciótermékeiknek az 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén található maradványai;

2. "forgalomba hozatal": az 1. cikkben említett termékek betakarítás utáni, ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül történő bármilyen átruházása.

3. cikk

1. A tagállamok nem tilthatják vagy akadályozhatják meg az 1. cikkben meghatározott termékek forgalomba hozatalát a területükön azon az alapon, hogy azok peszticid-szermaradványokat tartalmaznak, amennyiben e maradványok mennyisége nem haladja meg a II. mellékletben meghatározott megengedett értékeket.

2. A tagállamok azokban az esetekben, amikor ezt indokoltnak tartják, engedélyezhetik a területükön olyan, az I. mellékletben meghatározott termékek forgalmazását, amelyek a II. mellékletben meghatározott szintnél több peszticid-szermaradványt tartalmaznak.

3. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és a (2) bekezdés bármilyen alkalmazásáról.

4. cikk

(1) Amennyiben új információk vagy meglévő információk új értelmezése folytán egy tagállam megítélése szerint a II. mellékletben megállapított maximális érték veszélyezteti az emberi vagy állati egészségét, és ezért sürgős intézkedés meghozatalát igényli, a tagállam saját területén időlegesen csökkentheti az értéket. Ebben az esetben azonnal értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, csatolva az ennek okait tartalmazó nyilatkozatot.

2. A 8. cikkben megállapított eljárással összhangban meg kell határozni azt, hogy a II. mellékletben meghatározott maximális értékek módosítandók-e. Amíg a Tanács vagy a Bizottság a fenti eljárás alapján határozatot hoz, a tagállam hatályban tarthatja a végrehajtott intézkedést.

5. cikk

Az I. és II. melléklet tudományos és technikai ismeretek fejlődéséből eredő módosításait a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Különösen a maximális szermaradványérték meghatározásakor kell figyelembe venni a vonatkozó, a táplálkozással való felvétel kockázatának értékelését és a rendelkezésre álló adatok számát és minőségét.

5a. cikk

(1) E cikk alkalmazásában "származási hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott terméket törvényesen készítették és értékesítették, vagy szabad forgalomba hozták; "rendeltetési hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területére ezeket a termékeket bevitték és forgalomba hozták, kivéve ha ennek célja egy másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló tranzit.

(2) Amennyiben nincsenek megállapítva az 5. cikk szerinti maximális szermaradványértékek, a tagállamok intézkedéseket hoznak állandó vagy ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározására a származási tagállamból a területükre behozott, az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott termékek vonatkozásában, figyelembe véve a származási tagállam helyes mezőgazdasági gyakorlatát, és a fogyasztó egészségének védelmét szolgáló feltételek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben

- nem állapítottak meg az 5. cikkel összhangban maximális szermaradványértékeket az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett termékekre, és

- a származási hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványértékre vonatkozó előírásoknak megfelelő termékkel szemben a rendeltetési hely szerinti tagállamban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek megtiltották vagy korlátozták a forgalomba hozatalát amiatt, hogy a termék peszticid-szermaradvány tartalma magasabb, mint a rendeltetési hely szerinti tagállamban elfogadott maximális szermaradványérték, és

- a rendeltetési hely szerinti tagállam új maximális szermaradványértéket vezetett be, vagy megváltoztatta a jogszabályaiban meghatározott értékeket, illetve olyan változtatásokat vezetett be az ellenőrzése terén, amelyek aránytalanok vagy diszkriminatívak a belföldi termékeire alkalmazott ellenőrzéssel összehasonlítva, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványérték lényegesen különbözik a többi tagállam által megállapított megfelelő értékektől, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazott maximális szermaradványérték aránytalan védekezési szintet képvisel a tagállam által a hasonló veszélyességet jelentő peszticidekkel szemben, vagy hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek esetén alkalmazott védekezési szinthez képest,

a következő kivételes rendelkezések alkalmazandók:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam értesíti a másik érintett tagállamot és a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről, azok alkalmazásától számított húsz napon belül. Az értesítésnek rögzítenie kell az érintett adatokat;

b) az a) pont szerinti értesítés alapján a két érintett tagállam késedelem nélkül kapcsolatba lép egymással, hogy amennyiben lehetséges, a kettejük között kötött megállapodások útján megszüntessék a rendeltetési hely szerinti tagállam által elfogadott rendelkezések tiltó vagy korlátozó hatását; a tagállamok minden szükséges adatot megadnak egymás számára.

Az a) pont szerinti értesítéstől számított három hónapon belül az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot a megbeszéléseik eredményéről, különösen az általuk alkalmazni kívánt intézkedésekről, amennyiben van ilyen, beleértve az általuk elfogadott maximális szermaradványértéket. A származási hely szerinti tagállam értesíti a többi tagállamot a tárgyalások eredményéről.

c) A Bizottság az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, és amennyiben lehetséges, benyújt egy javaslatot ideiglenes maximális szermaradványérték meghatározására a II. mellékletben, amelyet a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokat.

Az ideiglenes maximális szermaradványérték érvényességének időtartamát az elfogadott jogszabályban kell meghatározni, és nem haladhatja meg a négy évet. Az érvényességi időtartam függhet a származási hely szerinti tagállam és/vagy érdekelt tagállamok által szolgáltatott, a Bizottság által a maximális szermaradványértékeknek az 5. cikkel összhangban történő meghatározásához igényelt kísérleti adatok benyújtásától. Kérésükre a Bizottság és a tagállamok folyamatosan tájékoztatást kapnak a vonatkozó kísérleti programról.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket a Szerződésben vállalt kötelezettségeikre, különösen annak 30-36. cikkére való tekintettel hozzák.

(5) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) nem vonatkozik a tagállamok által az e cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott és jelzett intézkedésekre.

(6) Az e cikk szerinti eljárás végrehajtásának részletes szabályai a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadhatók el.

6. cikk

1. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy véletlenszerű vizsgálatok útján biztosítsák az irányelvben rögzített maximális értékeknek való megfelelést.

2. A tagállamok megteszik valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben az 1. cikkben említett termékek az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés tárgyát képezik, a peszticid-szermaradványok meghatározása és azok mennyiségének becslése céljából elvégzett mintavételt, valamint a minőségi és mennyiségi vizsgálatot a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározandó eljárások és módszerek szerint hajtsák végre.

7. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 6 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

8a. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

(1) Ez az irányelv az (1) cikkben említett, harmadik országokba történő kivitelre szánt termékek tekintetében is alkalmazandó. Az irányelvnek megfelelően meghatározott maximális értékek azonban nem alkalmazandóak az exportálást megelőzően kezelt olyan termékeknél, amelyek tekintetében megnyugtatóan bizonyítható, hogy:

a) a rendeltetés szerinti harmadik ország a károsítóknak az állam területére való bejutásának megelőzése céljából különleges kezelésre tart igényt; vagy

b) a kezelés a terméknek a rendeltetés szerinti harmadik országba történő szállítása és az ott történő raktározása során a károsítók elleni védekezés érdekében szükséges.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó az (1) cikkben említett termékekre, amennyiben megfelelően bizonyítható, hogy ezeket a következő célokra szánják:

a) az élelmiszerektől vagy takarmányoktól különböző termékek előállítása; vagy

b) vetés vagy ültetés.

10. cikk

Ezt az irányelvet a gyümölcsök és a zöldségek közös minőségi szabványaira vonatkozó közösségi előírások sérelme nélkül kell alkalmazni.

10a. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a II. mellékletnek az 5. cikkben említett határozatok alapján történő módosításai a területükön az elfogadástól számított legkésőbb nyolc hónapon belül végrehajthatók legyenek, illetve rövidebb végrehajtási időszakon belül, ha ezt az emberi egészség védelmének sürgető okai megkövetelik.

A jogos elvárások tiszteletben tartása érdekében a Közösség jogi végrehajtási aktusai előírhatnak átmeneti időszakokat bizonyos maximális szermaradványértékek végrehajtására, hogy lehetővé tegye a betakarított termékek rendes értékesítését.

11. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított két éven belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett termékek listája

KVT vámtarifaszámLeírás
07.01 BKáposztafélék, karfiol és kelbimbó, frissen vagy hűtve
07.01 CSpenót, frissen vagy hűtve
07.01 DSalátazöldségek, beleértve az endíviát és a cikóriát, frissen vagy hűtve
07.01 EMangold (vagy fehérrépa) és kardonna, frissen vagy hűtve
07.01 FHüvelyes zöldségek, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve
07.01 GRépa, karalábé, cékla, saláta bakszakáll, zellerfélék, retek és hasonló ehető gyökerűek, frissen vagy hűtve
07.01 HHagyma, mogyoróhagyma és fokhagyma, frissen vagy hűtve
07.01 IJPóréhagyma és egyéb hagymaféle növények, frissen vagy hűtve
07.01 KSpárga, frissen vagy hűtve
07.01 LArticsóka, frissen vagy hűtve
07.01 MParadicsom, frissen vagy hűtve
07.01 NOlajbogyó, frissen vagy hűtve
07.01 OKapribogyó, frissen vagy hűtve
07.01 PUborka és csemegeuborka (savanyításra), frissen vagy hűtve
07.01 QGomba és szarvasgomba, frissen vagy hűtve
07.01 RÉdeskömény, frissen vagy hűtve
07.01 SZöldpaprika, frissen vagy hűtve
07.01 TEgyéb, frissen vagy hűtve
ex 07.02Nyers, fagyasztott zöldségek
ex 08.01Datolya, banán, kókuszdió, brazil dió, kesudió (1), avokádó, mangó, guava, és mangosztán, frissen, héjukban vagy tisztítva
ex 08.02Citrusfélék, frissen (1)
ex 08.03Füge, frissen (1)
ex 08.04Szőlő, frissen (1)
ex 08.05Dió, kivéve azokat, amelyek a 08.01 címsor alatt szerepelnek, frissen (1), héjukban vagy tisztítva
08.06Alma, körte és birsalma, frissen (1)
08.07Csonthéjas gyümölcsök, frissen (1)
08.08Bogyós gyümölcsűek, frissen (1)
08.09Egyéb gyümölcsfélék, frissen (1)
ex 08.10Gyümölcsfélék, nyersen, fagyasztással tartósítva, melyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot (1)
(1) A hűtött gyümölcsöket ugyanolyan módon kell kezelni, mint a friss gyümölcsöket.

II. MELLÉKLET

Peszticid-szermaradványok és a maximális szermaradványértékek listája

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 97., 1969.7.28., 35. o.

( 2 ) HL C 40., 1969.3.25., 4. o.

( 3 ) HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 96/4/EK irányelvvel (HL L 49., 1996.2.28., 12. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 49., 1996.2.28., 17. o.

( 5 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 96/139/EK irányelvvel (HL L 32., 1996.2.10., 31. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0895 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0895&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0895-20071008 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0895-20071008&locale=hu

Tartalomjegyzék