Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004R2190[1]

A Bizottság 2190/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 2190/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikkére,

mivel:

(1) Az 1433/2003/EK bizottsági rendelet (2) 11. cikke szerint a már elismert termelői szervezetek a működési programjaikat az illetékes nemzeti hatóságához nyújtják be jóváhagyásra.

(2) Azon termelői szervezetek számára, amelyek a 2200/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében kérik az elismerést, kifejezetten lehetővé kell tenni azt is, hogy ezzel egyidejűleg benyújthassák a működési programjaikat is. E programok csak akkor hagyhatók jóvá, ha a nemzeti hatóság az adott termelői szervezetet legkésőbb az 1433/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőn belül elismerte.

(3) Az 1433/2003/EK rendelet 13. és 14. cikke előírja, hogy az illetékes nemzeti hatóság legkésőbb december 15-ig döntést hoz a termelői szervezetek által az említett rendelet 11. és 14. cikkének megfelelően benyújtott programokra és alapokra, valamint azok módosításaira vonatkozóan. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyes tagállamok adminisztratív túlterheltség miatt nem tudják valamennyi programot megvizsgálni, és az azokra vonatkozó döntéseket határidőn belül meghozni.

(4) Ahelyett, hogy állandóan eltérések megállapítására kerülne sor, valamint annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők sérelme elkerülhető legyen, és a nemzeti hatóságok e kérelmek vizsgálatát folytathassák, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok indokolt esetekben a december 15-i határidőt a kérelem benyújtását követő év január 20-áig meghosszabbítsák. A tagállamok rendelkezéseket hozhatnak annak érdekében, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak lehessenek.

(5) Az 1433/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1433/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Azon termelői csoportok, melyek a 2200/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében kérik a termelői szervezetként való elismerésüket, ezzel egyidejűleg benyújthatják jóváhagyásra az első bekezdésben említett működési programokat is. E programok jóváhagyásának feltétele, hogy az elismerést legkésőbb a 13. cikk (2) bekezdésében említett határidőn belül megadják."

2. A 13. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Indokolt esetekben azonban a tagállamok a működési programokról és az alapokról legkésőbb a kérelem benyújtását követő január 20-áig dönthetnek. A jóváhagyó határozat előírhatja, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak."

3. A 14. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Indokolt esetekben azonban a tagállamok a működési programok módosítására irányuló kérelmekről legkésőbb a kérelem benyújtását követő január 20-áig dönthetnek. A jóváhagyó határozat előírhatja, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak."

4. A 16. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 13. cikk (2) bekezdésének vagy a 14. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén - az első és második albekezdéstől eltérve - az e rendelkezéseknek megfelelően jóváhagyott működési program végrehajtása legkésőbb a jóváhagyását követő január 31-én elkezdődik."

5. Az 17. cikkben a harmadik bekezdés helyébe a következő bekezdések lépnek:

"A 13. cikk (2) bekezdésének vagy a 14. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén - a második bekezdéstől eltérve - a tagállamok legkésőbb január 20-áig közlik a támogatás jóváhagyott összegét.

A tagállamok legkésőbb január 31-éig tájékoztatják a Bizottságot valamennyi működési program tekintetében jóváhagyott támogatás teljes összegéről."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 203., 2003.8.12., 25. o. A legutóbb az 1813/2004/EK rendelettel (HL L 319., 2004.10.20., 5. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2190 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2190&locale=hu