32003R1433[1]

A Bizottság 1433/2003/EK rendelete (2003. augusztus 11.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1433/2003/EK RENDELETE

(2003. augusztus 11.)

a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel ( 1 ) módosított, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre ( 2 ), és különösen annak 48. cikkére,

(1)

Az elmúlt évek során szerzett tapasztalatok fényében szükséges a működési programok, működési alapok és a közösségi pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 411/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 28-i 609/2001/EK bizottsági rendelet ( 3 ) módosítása. Az egyértelműség és az ésszerűség érdekében helyénvaló a szóban forgó rendelet hatályon kívül helyezése és felváltása.

(2)

A 2200/96/EK rendelet 15. cikke előírja, hogy bizonyos szabályoknak megfelelően és bizonyos határokon belül pénzügyi támogatásban kell részesíteni a működési alapokat létrehozó termelői szervezeteket. A szóban forgó rendelet 16. cikke megállapít bizonyos szabályokat a működési programok végrehajtására. E rendelkezések alkalmazására részletes szabályokat kell meghatározni.

(3)

A kínálat átcsoportosításának elősegítése és bizonyos intézkedések működési programokon belüli végrehajtásának megkönnyítése érdekében a termelői szervezetek részére lehetőséget kell biztosítani, hogy a működési programjukban szereplő tevékenységek végrehajtását részben vagy egészben átruházzák valamely elismert termelői szervezeti társulásra. Azonban a visszaélések és a kettős finanszírozás elkerülése végett különös rendelkezésekre van szükség.

(4)

A támogatási program alkalmazásának megkönnyítése érdekében a termelői szervezetek értékesített termelését világosan meg kell határozni, beleértve a termékek támogatásra való jogosultságának, valamint annak az értékesítési szakasznak a meghatározását, amelyben a termelés értékét ki kell számítani. Valamennyi olyan, feldolgozásra szánt termék egyenlő elbírálásának biztosítása érdekében, amely a legutóbb a 453/2002/EK bizottsági rendelettel ( 4 ) módosított, a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 2201/96/EK tanácsi rendelet ( 5 ) és a legutóbb az 1933/2001/EK bizottsági rendelettel ( 6 ) módosított, egyes citrusfélék termelői részére közösségi támogatási program bevezetéséről szóló, 1996. október 28-i 2202/96/EK tanácsi rendelet ( 7 ) szerint támogatási rendszer keretében támogatható, a 2201/96/EK rendelet 2. cikkében és a 2202/96/EK rendelet 1. cikkében említett támogatást hozzá kell adni az értékesített termelés megfelelő értékéhez. A következetesség érdekében a támogatás felső határait egy 12 hónapos időszak során értékesített termelés értéke alapján kell kiszámítani. Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a rendszer rugalmasságát a piaci szereplők számára, a tagállamok több, korlátozott választási lehetőséget határozhatnak meg e 12 hónapos időszak kiszámítására. Az értékesíthető termelés kiszámításához további módszerek használatát is lehetővé kell tenni éves ingadozások, valamint elégtelen adatok esetén. A támogatási programmal való visszaélések elkerülése érdekében a termelői szervezetek számára nem szabad engedélyezni a referenciaidőszakok megváltoztatását az egyes programok időtartamán belül.

(5)

A támogatás helyes felhasználásának biztosítása érdekében szabályokat kell megállapítani a működési alapok kezelésére és a tagoknak az ezen alapokhoz való pénzügyi hozzájárulására vonatkozóan. Különösen azt kell előírni, hogy a termelői szervezet tagjainak pénzügyi hozzájárulása a támogatás kiszámításához alapul vett értékesített termelésen alapul. A tagállamok engedélyezhetik a termelői szervezeteknek saját pénzeszközeik használatát, valamint, hogy eltérő hozzájárulási szinteket határozzanak meg, azzal a feltétellel, hogy minden termelő hozzájárul a működési alaphoz és élvezi az abból származó előnyöket.

(6)

A hatékony és eredményes irányítás érdekében meg kell határozni a működési programok benyújtására és jóváhagyására vonatkozó eljárást, beleértve a határidőket is, hogy az illetékes hatóságok megfelelően értékelhessék az információt, valamint hogy intézkedéseket és tevékenységeket lehessen felvenni a programokba vagy kizárni azokból. Mivel a programok kezelése éves alapon történik, ki kell kötni, hogy a valamely adott időpontig jóvá nem hagyott programokat egy évvel el kell halasztani.

(7)

Éves eljárást kell kialakítani a következő évre szóló működési programok módosítására, hogy azokat ki lehessen igazítani azon új feltételeknek megfelelően, amelyeket nem lehetett előre látni a program eredeti beterjesztésekor. Ezenkívül lehetővé kell tenni, hogy az intézkedéseket és a működési alap összegét a program végrehajtásának évében módosítani lehessen. Minden ilyen változás tekintetében bizonyos, a tagállamok által meghatározandó korlátokat és feltételeket kell alkalmazni, beleértve a változások kötelező bejelentését is az illetékes hatóságoknak, annak biztosítására, hogy a jóváhagyott programok fő célkitűzései nem változnak.

(8)

Pénzügyi és jogbiztonsági okokból létre kell hozni azon műveletek és ráfordítások jegyzékeit, amelyekre a működési programok kiterjedhetnek, illetve amelyekre nem. E jegyzékeknek kimerítőeknek kell lenniük. Az átláthatóság és a közösségi szabályok könnyebb alkalmazhatósága céljából bizonyos intézkedések jogosultsági szempontjainak adott esetben követniük kell az 1105/2003/EK rendelettel ( 8 ) módosított, a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletben ( 9 ) szereplő iránymutatást. Bizonyos műveleteket és ráfordításokat átmeneti jelleggel vagy meghatározott korlátok között kell engedélyezni.

(9)

Önálló gazdaságokban történő befektetések esetében, olyan magánérdekeltségű fél indokolatlan gyarapodásának megelőzése érdekében, aki kapcsolatát megszakította a szervezettel a befektetés hasznos élettartama alatt, rendelkezni kell arról, hogy a szervezet behajthassa a befektetés maradványértékét, függetlenül attól, hogy az ilyen befektetés a tag vagy a szervezet tulajdonában van-e.

(10)

A támogatások hatékony és eredményes kezelésének érdekében a termelői szervezetnek írásos kötelezettségvállalást kell adnia önmaga és tagjai nevében arra vonatkozóan, hogy nem vesz fel kétszeres finanszírozást a Közösségtől vagy országától olyan intézkedések tekintetében, amelyek alapján e rendelet értelmében közösségi finanszírozásra jogosult.

(11)

A működési programok hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a termelői szervezeteknek legkésőbb a program végrehajtásának évét megelőző év december 15-éig értesítést kell kapniuk az illetékes hatóságok működési programokra vonatkozó döntéséről és a támogatás jóváhagyott összegéről.

(12)

A pénzforgalmi nehézségek megakadályozása érdekében megfelelő biztosítékokkal fedezett előlegfizetési rendszert kell biztosítani a termelői szervezetek számára. Ki kell kötni, hogy az előlegek szisztematikus behajtásának megakadályozása érdekében e kifizetések nem haladhatják meg a támogatás minimális szintjét. Lehetővé kell tenni, hogy az adott biztosítékokat fokozatosan fel lehessen szabadítani a működési program előrehaladásával párhuzamosan, a kifizetett előlegek 80 %-áig, a fennmaradó részt mindaddig visszatartva, amíg a támogatás fennmaradó részét ki nem fizetik. Egy másik rendszert is ki kell alakítani a már felmerült kiadásoknak az év folyamán különböző időszakok során történő visszatérítésére.

(13)

A támogatási program helyes alkalmazásának biztosítása érdekében meg kell határozni a támogatási kérelmekben feltüntetendő információkat. A működési programok végrehajtása során bekövetkező, előre nem látott körülmények miatt az előlegekre vagy kifizetésekre vonatkozó kérelmek átvihetők a következő évre olyan műveletek esetén, amelyeket a termelői szervezet befolyásán kívüli okok miatt nem lehetett a meghatározott határidőn belül végrehajtani. Minden kérelmet adminisztratív ellenőrzésnek kell alávetni. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása érdekében szankciókat kell megállapítani a támogatás iránti kérelmek határidőn túli benyújtása esetére.

(14)

A támogatás felső határa valamennyi kérelemre vonatkozik, a 2200/96/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésében rögzített szinten.

(15)

A termelői szervezetek tevékenységét és ezek hatékonyságát figyelemmel kell kísérni. Ez időszakos jelentésekkel és értékeléssel valósítható meg.

(16)

Szigorú ellenőrzési eljárásokat kell megállapítani, és jogsértés esetére visszatartó erejű szankciókat kell bevezetni, figyelembe véve a termelői szervezetekre ruházott nagyfokú felelősséget és kiterjedt kezdeményezési jogkört. E szankciókat a jogsértés súlyosságának megfelelően kell súlyozni. A méltányos elbírálás érdekében feltételeket kell meghatározni a termelői szervezetek által a működési programokba tévedésből felvett, nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan, amelyeket az adott tagállam jóváhagyott, hogy e feltételek révén a tagállamok ne legyenek kötelezve a támogatások visszatartására, illetve a kifizetett összegek behajtására, a Bíróság joggyakorlatának megfelelően.

(17)

A működési programokban szereplő javasolt intézkedések jogosultságának és az azok végrehajtásának ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságok részére e támogatási program helyes alkalmazásának biztosítása érdekében biztosítani kell a lehetőséget kiegészítő nemzeti jogszabályi intézkedések bevezetésére.

(18)

E rendeletet alkalmazni kell a 2004-től végrehajtandó valamennyi működési programra. Azokat a már elfogadott programokat, amelyek alkalmazása áthúzódik 2004-re, módosítani kell, kivéve, ha végrehajtásuk előrehaladott állapota miatt ez nem célszerű.

(19)

A támogatási program helyes alkalmazása céljából a tagállamoknak továbbítaniuk kell az e rendelet keretében tett kiegészítő és járulékos intézkedéseik valamennyi részletét. A termelői szervezetek tevékenységeinek és a működési alapok felhasználásának megfelelő nyilvántartását statisztikai, költségvetési és ellenőrzési célból a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

(20)

A Friss Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által megállapított határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

(1) E rendelet megállapítja a 2200/96/EK rendelet 15. és 16. cikkében előírt közösségi pénzügyi támogatásra (a továbbiakban: támogatás), a működési alapokra és a működési programokra alkalmazandó szabályokat.

(2) A termelői szervezetek a 2200/96/EK rendelet 15. és 16. cikkében meghatározott és az e rendeletben megállapított feltételek alapján lehetnek jogosultak a támogatásra.

2. cikk

Fogalom meghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a "termelői szervezet" a 2200/96/EK rendelet 11. cikke értelmében elismert szervezet.

(2) E rendelet alkalmazásában a 2200/96/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésével összhangban a tagok működési alapjának és programjainak egészben vagy részben való kezelése érdekében a tagjai nevében eljáró, elismert "termelői szervezeti társulást" termelői szervezetnek kell tekinteni.

II. FEJEZET

AZ ÉRTÉKESÍTETT TERMELÉS ÉRTÉKE

3. cikk

A számítás alapja

(1) E rendelet alkalmazásában az értékesített termelés értéke a termelői szervezetek tagjainak termelésén alapul, a (2)-(6) bekezdés szerint.

(2) A termelés magában foglalja a termelői szervezetek részére a 4. cikkben említett referencia-időszakkal megegyező időszakra nyújtott, a 2201/96/EK rendelet 2. cikkében és a 2202/96/EK rendelet 1. cikkében előírt támogatási összeget.

(3) A termelés magában foglalja a termelői szervezetből kilépő vagy ahhoz csatlakozó tagok termelését. A tagállamok meghatározzák a feltételeket a kettős beszámítás elkerülése érdekében.

(4) A termelés magában foglalja a 2200/96/EK rendelet 30. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az értékesítésből ingyenes szétosztásra kivont termékek értékét, amelyet a termelői szervezet által értékesített ilyen termékek átlagára alapján kell megbecsülni.

(5) A termelés forgalomba hozatala a 2200/96/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése c) pontja 3. alpontjának első és második alpontjával összhangban történik.

Azonban az említett pont első és a termelő tagok által egyénileg frissen vagy a feldolgozóipar számára csekély mennyiségben értékesített termék esetében a második franciabekezdésében megállapított feltételeket nem kell alkalmazni.

(6) A termelés számlázása a "termelői szervezettől kiszállítva" történik:

a) adott esetben "csomagolt vagy előkészített, de nem feldolgozott termékként";

b) általános forgalmi adó nélkül;

c) belső szállítási költségek nélkül, amennyiben a termelői szervezet központosított begyűjtő vagy csomagoló pontjai és a termelői szervezet elosztási pontja között jelentős távolság van.

A tagállamok előírják, hogy a termékeknek a feldolgozás, átadás, illetve a szállítás egyes szakaszai során kiszámlázott számlaértékét csökkenteni kell.

4. cikk

Referencia-időszak

(1) A 2200/96/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatás éves felső határértékét minden évben a tagállamok által meghatározandó 12 hónapos referencia-időszak során értékesített termelés értéke alapján számítják ki.

(2) A referencia-időszak az alábbiak valamelyike lehet:

a) valamely 12 hónapos időszak, amely legkorábban a működési program végrehajtásának évét két évvel megelőző év január 1-jén kezdődhet, és legkésőbb a működési program végrehajtásának évében július 1-jén végződhet, vagy

b) három egymást követő 12 hónapos időszak átlaga, amely időszak legkorábban a működési program végrehajtásának évét négy évvel megelőző év január 1-jén kezdődhet, és legkésőbb a működési program végrehajtásának évében július 1-jén végződhet.

(3) A tagállamok különböző referencia-időszakokat alkalmazhatnak különböző termelői szervezetekre, figyelembe véve a különböző termékekre vagy termékcsoportokra vonatkozó eltérő termelési, értékesítési és elszámolási időszakokat.

A referencia-időszak valamely működési program időtartama alatt kizárólag megfelelően indokolt esetekben változtatható.

(4) Abban az esetben, ha valamely terméknél a termelői szervezet felelősségén és befolyásán kívüli, a tagállam számára megfelelően indokolt okok miatt értékcsökkenés következik be, az (1) bekezdésben említett értékesített termelés értéke nem lehet kevesebb az előző referencia-időszak értékének 65 %-ánál.

Az első albekezdésben említett okokat megfelelően indokolni kell.

(5) Abban az esetben, ha a közelmúltban elismert termelői szervezetek nem rendelkeznek visszamenőleg elegendő adattal az értékesített termelésről a (2) bekezdés alkalmazásához, az értékesített termelés értékének az értékesíthető termelés értékét kell tekinteni, amelyet a termelői szervezet az elismerés céljából közölt.

(6) A tagállamok meghozzák azon intézkedéseket, amelyek az olyan termelői szervezetek értékesített termelésének értékére vonatkozó információk gyűjtéséhez szükségesek, amelyek nem nyújtottak be működési tervet.

III. FEJEZET

MŰKÖDÉSI ALAPOK

5. cikk

Irányítás

(1) A termelői szervezetek által létrehozott, a 2200/96/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében említett működési alapok kizárólag az alábbiakkal kapcsolatos tranzakciókhoz használhatók fel:

a) a működési program végrehajtása;

b) a működési alappal kapcsolatos ügyvitel;

c) az árukivonásokért nyújtott közösségi kompenzáció, a 2200/96/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a működési alapokkal való gazdálkodás oly módon történik, hogy külső könyvvizsgáló azonosítani, ellenőrizni és igazolni tudja az éves kiadásokat és bevételeket.

(3) A működési alaphoz kapcsolódó kiadások a termelői szervezetnek az 1432/2003/EK rendelet ( 10 ) 2. cikke értelmében vett leányvállalatánál is jelentkezhetnek.

6. cikk

A működési alapok finanszírozása

(1) A tagoknak a 2200/96/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulását a működési alaphoz az értékesített termelés mennyisége és/vagy értéke alapján kell meghatározni.

(2) A tagállamok engedélyezhetik a termelői szervezetek számára:

a) azon saját pénzeszközeik egészének vagy részének használatát, amelyek tagjaiknak az elismerési kategóriákba tartozó gyümölcs- és zöldségtermékei értékesítéséből származnak, kivéve az egyéb köztámogatásból származó pénzeszközöket;

b) a különböző szintű termelői tagokra különböző egyéni hozzájárulások megállapítását.

Az első albekezdés alkalmazása esetén az alábbi feltételeket kell betartani:

a) minden termelő hozzájárul a működési alaphoz;

b) minden termelő számára biztosítani kell, hogy részesedhessen a működési alapból;

c) minden termelőnek biztosítani kell a lehetőséget, hogy demokratikus módon részt vegyen a termelői szervezet pénzeszközeinek felhasználásával és a működési alapokhoz való pénzügyi hozzájárulásokkal kapcsolatos döntéshozatalban.

7. cikk

A becsült összeg bejelentése

A termelői szervezetek legkésőbb szeptember 15-ig bejelentik a tagállamoknak a működési alapok következő évre vonatkozó becsült összegét a működési programokkal vagy a jóváhagyandó módosításokkal együtt.

A működési alapok becsült összegét a működési programok, a termékkivonások becsült költségei és az értékesített termelés értéke alapján kell kiszámítani.

IV. FEJEZET

MŰKÖDÉSI PROGRAMOK

8. cikk

A működési programok tartalma

(1) A működési programok az alábbiakat tartalmazzák:

a) a kezdeti helyzet leírása, különösen a termelést, az értékesítést és a felszerelést illetően;

b) a program céljai, szem előtt tartva a termeléssel és az elárusítóhelyekkel kapcsolatos kilátásokat;

c) a megteendő intézkedések részletes leírása, amely tartalmazza az egyes lépéseket, valamint a célok elérésének módjai a program végrehajtásának minden egyes évére;

d) a program időtartama;

e) a pénzügyi vonatkozások, nevezetesen:

i. a számítási módszer és a pénzügyi hozzájárulások szintje;

ii. a működési alap finanszírozására vonatkozó eljárás;

iii. a különböző szintű hozzájárulások indoklásához szükséges információ;

iv. a műveletek elvégzésének költségvetése és időrendje a program végrehajtásának minden egyes évére.

(2) A működési programok tartalmazhatnak az (1) bekezdésben elő nem írt pontokat is, különösen az I. mellékletben felsorolt pontokat.

(3) A működési programok nem tartalmazhatnak a II. mellékletben meghatározott jegyzékben említett vagy a tagállamok által a 25. cikk értelmében elfogadott intézkedésben szereplő műveleteket vagy kiadásokat.

9. cikk

A benyújtandó dokumentumok

A működési programokhoz a következőket kell csatolni:

a) a működési alap felállításának bizonyítéka;

b) írásos kötelezettségvállalás a termelői szervezettől arra vonatkozóan, hogy megfelelnek a 2200/96/EK rendeletnek és e rendeletnek;

c) írásos kötelezettségvállalás a termelői szervezettől és annak tagjaitól arra vonatkozóan, hogy nem részesültek sem közvetlenül, sem közvetve kettős közösségi vagy nemzeti finanszírozásban az e rendelet értelmében támogatásra jogosító intézkedések és/vagy műveletek tekintetében.

10. cikk

Részleges működési programok

(1) A 2200/96/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének alkalmazása esetén a tagállamok engedélyezhetik az elismert termelői szervezeti társulásoknak, hogy benyújtsák saját részleges működési programjukat, amely a termelői tagszervezetek által a saját működési programjukban megjelölt, de végre nem hajtott lépéseket tartalmazza.

(2) A részleges működési programokra ugyanazon szabályokat kell alkalmazni, mint az egyéb működési programokra, és a termelői tagszervezetek működési programjaival együtt kell őket elbírálni.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) a tevékenységeket teljes mértékben a termelői tagszervezeteknek az adott szervezetek működési alapjaiból kifizetett hozzájárulásaiból finanszírozzák;

b) a tevékenységek és a kapcsolódó pénzügyi hozzájárulások jegyzéke minden egyes részt vevő termelői szervezet működési programjában szerepel;

c) nem áll fenn a kettős támogatás kockázata.

11. cikk

A benyújtás határideje

A működési programokat a termelői szervezetek azon tagállam illetékes hatóságához nyújtják be jóváhagyásra, amelyben a termelői szervezet székhelye található, legkésőbb a tervezett végrehajtást megelőző év szeptember 15-éig.

A tagállamok azonban meghosszabbíthatják ezt a határidőt.

Azon termelői csoportok, melyek a 2200/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében kérik a termelői szervezetként való elismerésüket, ezzel egyidejűleg benyújthatják jóváhagyásra az első bekezdésben említett működési programokat is. E programok jóváhagyásának feltétele, hogy az elismerést legkésőbb a 13. cikk (2) bekezdésében említett határidőn belül megadják.

12. cikk

Ellenőrzés

Az illetékes nemzeti hatóság az összes megfelelő eszközzel, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is, ellenőrzi az alábbiakat:

a) a 8. cikk (1) bekezdésének a), b) és e) pontja értelmében rendelkezésre bocsátott információk pontossága;

b) a programok célkitűzései megfelelnek-e a 2200/96/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének;

c) a javasolt műveletek és kiadások támogathatósága, figyelemmel a 8. cikk (2) és (3) bekezdésére;

d) a programok gazdasági következetessége és szakmai minősége, a becslések és a támogatási terv ésszerűsége, valamint a végrehajtásra vonatkozó tervek.

13. cikk

Döntéshozatal

(1) Az illetékes nemzeti hatóság, a körülményeknek megfelelően:

a) jóváhagyja azon támogatási összegeket és programokat, amelyek megfelelnek a 2200/96/EK rendelet 15. és 16. cikkében, valamint az e fejezetben szereplő követelményeknek;

b) jóváhagyja a programokat, azzal a feltétellel, hogy a termelői szervezet elfogad bizonyos módosításokat; vagy

c) elutasítja a programokat.

(2) Az illetékes nemzeti hatóság a programokra és az alapokra vonatkozóan legkésőbb a benyújtásuk évének december 15-ig döntést hoz.

A tagállamok e döntésekről legkésőbb december 15-én értesítik a termelői szervezeteket.

Indokolt esetekben azonban a tagállamok a működési programokról és az alapokról legkésőbb a kérelem benyújtását követő január 20-áig dönthetnek. A jóváhagyó határozat előírhatja, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak.

14. cikk

A működési programok módosítása a soron következő évekre vonatkozóan

(1) A termelői szervezetek legkésőbb szeptember 15-ig kérhetik a működési programoknak a következő év január 1-jétől alkalmazandó módosításait.

A tagállamok azonban a kérelmek benyújtásának határidejére későbbi időpontot is kijelölhetnek.

(2) A módosítási kérelmekhez alátámasztó dokumentumokat kell csatolni, amelyekkel a változtatások okát, jellegét és következményeit indokolják.

(3) Az illetékes hatóság a benyújtott dokumentumok vizsgálata után, legkésőbb december 15-ig, a 12. cikkel összhangban döntést hoz a működési programok módosításaira vonatkozó kérelmekről. Amennyiben az említett időtartamon belül nem születik döntés, akkor a kérelem elutasítottnak minősül.

Indokolt esetekben azonban a tagállamok a működési programok módosítására irányuló kérelmekről legkésőbb a kérelem benyújtását követő január 20-áig dönthetnek. A jóváhagyó határozat előírhatja, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak.

15. cikk

Működési programok módosítása év közben

(1) A tagállamok engedélyezhetik a működési programok év közbeni módosítását az általuk meghatározandó feltételekkel.

(2) A termelői szervezeteknek engedélyezheti az illetékes hatóság, hogy év közben

a) a működési programjukat csak részben hajtsák végre;

b) megváltoztassák a működési program tartalmát, beleértve a működési program időtartamának kiterjesztését legfeljebb öt évre;

c) megváltoztassák a működési alap összegét az eredetileg jóváhagyott összeg legfeljebb 20 %-áig, feltéve, hogy a működési program általános célkitűzései nem változnak.

(3) A tagállamok meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek alapján a működési programok év közben az illetékes nemzeti hatóság előzetes jóváhagyása nélkül módosíthatók.

Azonban a 2200/96/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően az árukivonások finanszírozására jóváhagyott működési alapok összegeinek növelését az illetékes hatóságnak minden esetben előzetesen jóvá kell hagynia.

Ezek a változtatások csak abban az esetben támogathatók, ha a termelői szervezet ezekről késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot.

16. cikk

A működési programok formája

(1) A működési programokat január 1-jétől december 31-éig terjedő éves időszakok során kell végrehajtani.

(2) A legkésőbb december 15-éig jóváhagyott működési programokat a következő év január 1-jétől kell végrehajtani.

A december 15. után jóváhagyott programok végrehajtását egy évvel el kell halasztani.

A 13. cikk (2) bekezdésének vagy a 14. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén - az első és második albekezdéstől eltérve - az e rendelkezéseknek megfelelően jóváhagyott működési program végrehajtása legkésőbb a jóváhagyását követő január 31-én elkezdődik.

V. FEJEZET

A TÁMOGATÁS

17. cikk

A támogatás jóváhagyott összege

A programok jóváhagyását követően a tagállamok a 2200/96/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerint megállapítják a támogatás jóváhagyott összegét.

A tagállamok legkésőbb december 15-ig tájékoztatják a termelői szervezeteket a támogatás jóváhagyott összegéről.

A 13. cikk (2) bekezdésének vagy a 14. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén - a második bekezdéstől eltérve - a tagállamok legkésőbb január 20-áig közlik a támogatás jóváhagyott összegét.

A tagállamok legkésőbb január 31-éig tájékoztatják a Bizottságot valamennyi működési program tekintetében jóváhagyott támogatás teljes összegéről.

18. cikk

Kérelmek

(1) A termelői szervezetek minden egyes működési program tekintetében, amelyre támogatást kérnek, a támogatásra vagy annak fennmaradó részére vonatkozó kérelmet legkésőbb az azt az évet követő év január 31-ig benyújtják az illetékes hatóságnak, amelyre a támogatást kérik.

(2) A kérelmekhez alátámasztó dokumentumokat kell csatolni, amelyek tartalmazzák az alábbiakat:

a) az értékesített termelés értéke;

b) a tagokra kivetett és a működési alapba befizetett pénzügyi hozzájárulások;

c) a működési program kapcsán felmerült kiadások;

d) a működési alapnak az árukivonások finanszírozására fordított hányada;

e) a kompenzációs szintet és/vagy a tagoknak fizetett pótlékok;

f) a 2200/96/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében és 23. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében megállapított határok betartása.

(3) A kérelmek kiterjedhetnek a tervezett, de ténylegesen fel nem merülő kiadásokra, amennyiben az alábbiak bizonyítást nyernek:

a) a szóban forgó műveleteket a működési program végrehajtásának évében legkésőbb december 31-ig az érintett termelői szervezet befolyásán kívül eső okok miatt nem lehetett végrehajtani;

b) ezek a műveletek legkésőbb a következő év április 30-ig végrehajthatók;

c) a működési alapban a termelői szervezettől származó, azonos értékű támogatást tartanak fenn.

A támogatás kifizetésére és a 20. cikk (3) bekezdésével összhangban lekötött biztosíték felszabadítására csak azzal a feltétellel kerül sor, hogy az első albekezdés b) pontjában említett tervezett kiadás tényleges felmerülésének bizonyítékát legkésőbb az azon évet követő év április 30-ig benyújtják, amelyre a szóban forgó kiadást tervezték, valamint a támogatásra való ténylegesen megállapított jogosultság alapján.

(4) Amennyiben a kérelmeket az (1) bekezdésben előírt időpontnál később nyújtják be, a támogatás a késedelem minden napja után 1 %-kal csökken.

Kivételes és megfelelően indokolt esetekben az illetékes hatóság elfogadhatja az (1) bekezdésben előírt időpont után benyújtott kérelmeket, ha a 23. cikkben előírt ellenőrzéseket elvégezték és a 19. cikkben a fizetésre előírt határidőt betartották.

19. cikk

A támogatás kifizetése

A tagállamok legkésőbb a program végrehajtásának évét követő év június 30-ig kifizetik a kért támogatást.

Azonban a tagállamok ezt a határidőt október 15-ig elhalaszthatják.

20. cikk

Előlegfizetés

(1) A termelői szervezetek kérelmezhetik a támogatás azon részének kifizetését előleg gyanánt, amely a működési programból a kérelem benyújtásával kezdődő három hónapos időszak alatt származó, előre látható kiadásoknak felel meg.

(2) Az előlegre vonatkozó kérelmeket januárban, áprilisban, júliusban és októberben kell benyújtani.

Az egy adott évre vonatkozó összes előleg-kifizetés nem haladhatja meg a működési programra eredetileg jóváhagyott támogatás 90 %-át.

(3) Az előlegek kifizetése az értékük 110 %-ának megfelelő biztosíték letétbe helyezése mellett és a 2220/85/EK bizottsági rendelettel ( 11 ) összhangban történik.

A tagállamok előírják azon feltételeket, amelyek biztosítják, hogy a működési alaphoz való pénzügyi hozzájárulások kivetése az 5. cikk (2) bekezdésével és a 6. cikkel összhangban megtörtént, és a korábban kifizetett előleget ténylegesen elköltötték.

(4) A biztosítékok feloldására vonatkozó kérelmeket az év folyamán lehet benyújtani, és csatolni kell hozzájuk a vonatkozó alátámasztó dokumentumokat.

A biztosítékok feloldására a kifizetett előlegek 80 %-áig kerül sor.

(5) Az elsődleges követelmény a 2220/85/EK rendelet 20. cikke értelmében a működési programokban meghatározott műveletek elvégzése az e rendelet 9. cikkének b) és c) pontjában előírt kötelezettségvállalásokra is figyelemmel.

Abban az esetben, ha nem teljesítik az elsődleges követelményt, illetve súlyos mulasztást követnek el a 9. cikk b) és c) pontjában előírt kötelezettségek teljesítésében, a biztosíték elvész, a 24. cikkel összhangban alkalmazandó egyéb szankciók sérelme nélkül.

Az egyéb követelmények nem teljesítése esetén a biztosíték a megállapított szabálytalanság súlyosságának mértékében vész el.

21. cikk

Részleges kifizetések

(1) A termelői szervezetek kérelmezhetik a támogatás azon részének kifizetését, amely a működési programból származó, a megelőző három hónap során felmerült kiadásoknak felel meg.

A kérelmeket áprilisban, júliusban és októberben kell benyújtani. Megfelelő alátámasztó dokumentumokat kell csatolni hozzájuk.

A támogatás részeire vonatkozó kérelmek alapján összesen kifizetett összeg nem haladhatja meg sem a működési programra vonatkozóan eredetileg jóváhagyott támogatás, sem a tényleges kiadások 90 %-át.

(2) A termelői szervezetek kérelmezhetik a támogatás egy részének kifizetését a piaci árukivonások finanszírozására.

A kérelmek benyújthatók az (1) bekezdésben említett kérelmekkel együtt. E kérelmekre vonatkoznak a 2200/96/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében és 23. cikke (3), (4) és (5) bekezdésében megállapított határok.

VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

22. cikk

A termelői szervezetek jelentései

(1) A termelői szervezetek a támogatás iránti kérelmekhez csatolva éves jelentést nyújtanak be a működési alap keretében támogatható működési programok és kivonási műveletek végrehajtásáról.

E jelentések az alábbiakat érintik:

a) az előző év során végrehajtott működési programok és piaci kivonások;

b) a működési programok főbb módosításai;

c) a becsült és a kért támogatás közötti eltérések.

(2) A működési programok alkalmazásának utolsó évére vonatkozóan az (1) bekezdésben említett éves jelentés helyett záróbeszámolót kell készíteni.

A záróbeszámolók tartalmazzák a működési programok értékelését, amely elkészíthető szakosodott tanácsadó cég segítségével is. Bemutatják, hogy milyen mértékben valósultak meg a program célkitűzései. Leírják a műveletekben és/vagy módszerekben alkalmazott változtatásokat, amelyeket a következő működési programok kidolgozásánál vagy meglévő működési programok módosításánál figyelembe vettek vagy figyelembe fognak venni.

23. cikk

Ellenőrzések

(1) A tagállamok az ellenőrzést kevéssel megelőző előzetes értesítést követően vagy előzetes értesítés nélkül helyszíni ellenőrzést hajtanak végre a termelői szervezeteknél, hogy biztosítsák a támogatás feltételeinek való megfelelés ellenőrzését.

Az ellenőrzések különösen az alábbiakra terjednek ki:

a) a működési program intézkedéseinek végrehajtása, különös figyelemmel a beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekre;

b) a ténylegesen felmerült költségek és kiadások a bejelentett támogatással összevetve.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések minden évben a kérelmek jelentős hányadát magában foglaló mintát érintenek. A minta a termelői szervezetek legalább 20 %-át és a teljes támogatási összeg legalább 30 %-át felöleli.

Abban az esetben, ha az ellenőrzések jelentős szabálytalanságokat tárnak fel valamely régióban, egy régió valamely részében vagy egy termelői szervezetnél, az illetékes hatóságok a szóban forgó évben további ellenőrzéseket hajtanak végre, a következő évben ellenőrzendő kérelmek arányát pedig megnövelik.

(3) Az illetékes hatóság határozza meg az ellenőrzésbe bevont termelői szervezetek körét, elsősorban a kockázatelemzés és a támogatás reprezentativitása alapján.

A kockázatelemzés során az alábbiakat kell számításba venni:

a) a támogatás összege;

b) az éves programoknak az előző évhez viszonyított trendje;

c) az előző évek ellenőrzéseinek eredménye;

d) a tagállamok által meghatározandó egyéb paraméterek, különösen az, hogy a termelői szervezet részt vesz-e a tagállam vagy független tanúsító szervezet által hivatalosan elismert minőségi programban.

(4) Minden termelői szervezetnél legalább egy ellenőrzést végre kell hajtani a működési program utolsó évére vonatkozó támogatás vagy a maradványösszeg kifizetését megelőzően.

24. cikk

Behajtás és szankciók

(1) A (3) bekezdés értelmében jogtalanul kifizetett összegeket be kell hajtani, vagy jogtalan támogatási kérelem esetén vissza kell őket tartani, és szankciókat kell alkalmazni az illető kedvezményezettel/kérelmezővel szemben, amennyiben:

a) az értékesített termelés tényleges értéke nem éri el a támogatás kiszámításhoz felhasznált összeget;

b) a működési alapot olyan módon tartják fenn, amely nem felel meg a 2200/96/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének, vagy a fenti rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említettektől eltérő célokra használták fel; vagy

c) a működési programot olyan módon hajtották végre, amely nem felel meg azon feltételeknek, amelyek alapján az érintett tagállam jóváhagyta, e rendelet 14. és 15. cikkének sérelme nélkül.

(2) Az 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 12 ) 7. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül, olyan intézkedés esetében, amelyet utólagosan nem támogathatónak minősítettek, és amelyet a tagállam által jóváhagyott működési programnak megfelelően végrehajtottak, a tagállam jogosult kifizetni az esedékes támogatást, illetve nem intézkedni a már kifizetett támogatás behajtása tekintetében abban az esetben, ha a nemzeti költségvetésből finanszírozott hasonló esetekben ugyanígy járna el, és ha a termelői szervezet nem járt el gondatlanul.

(3) Abban az esetben, ha az (1) bekezdést kell alkalmazni, a támogatás kedvezményezettje/kérelmezője köteles:

a) ha a támogatást már kifizették:

i. nyilvánvaló tévedés esetén kamatokkal együtt visszafizetni a jogosulatlanul kifizetett összeget;

ii. csalás esetén kamatokkal együtt visszafizetni a jogosulatlanul kifizetett összeg kétszeresét;

iii. minden egyéb esetben kamatokkal együtt kifizetni a jogosulatlanul kifizetett összeg 50 %-kal megnövelt értékét;

b) olyan esetekben, amikor a támogatási kérelmet már benyújtották, de a támogatást még nem fizették ki:

i. csalás esetén kifizetni a jogosulatlanul kérelmezett összeget;

ii. a nyilvánvaló tévedéstől eltekintve minden egyéb esetben megfizetni a jogosulatlanul kérelmezett összeg 50 %-át.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában említett kamatot a következőképpen kell kiszámítani:

a) a kifizetés és a kedvezményezett általi visszatérítés között eltelt időszak alapján;

b) az Európai Központi Bank fő refinanszírozási műveleteire alkalmazott, az Európai Unió Hivatalos Lapja"C" sorozatában kihirdetett, a jogosulatlan kifizetés napján érvényes, három százalékponttal megnövelt kamatlábon.

(5) A (3) bekezdéssel összhangban behajtott támogatást az illetékes kifizető ügynökségnek kell visszafizetni, és azt le kell vonni az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap által finanszírozott költségekből.

(6) Szándékosan vagy súlyos gondatlanság következtében adott hamis nyilatkozat esetén az érintett termelői szervezetet kizárják a támogatásból az azt követő évre, amelyre a felfedezett hamis nyilatkozat vonatkozott.

25. cikk

Tagállami rendelkezések

A tagállamok hozhatnak kiegészítő szabályokat a 2200/96/EK rendelethez és e rendelethez a támogatható tevékenységekkel és ráfordításokkal kapcsolatban.

26. cikk

A tagállamok által készített jelentések

(1) A tagállamok minden év november 15-e ig jelentést nyújtanak be a termelői szervezetekkel, a működési alapokkal, valamint a működési programokkal, ellenőrzésekkel és szankciókkal kapcsolatos pénzügyi és minőségi adatokról a III. mellékletben meghatározottaknak megfelelően.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet keretében általuk meghatározott valamennyi intézkedést és feltételt, különösen az alábbiakat:

a) a 8. cikk (1) bekezdése e) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett módszer, eljárás és információk;

b) a működési alapokkal kapcsolatos, a 7. cikkben említett becslések;

c) a támogatási kérelmek részletei;

d) a működési programokban évközben teendő módosítások feltételei a 15. cikknek megfelelően;

e) adott esetben a 24. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozóan tett rendelkezések;

f) a 25. cikk alapján elfogadott rendelkezések.

VII. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 609/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozások erre a rendeletre való hivatkozásnak minősülnek.

28. cikk

Átmeneti rendelkezések

Azon működési programoknak, amelyeket a tagállamok e rendelet hatálybalépése előtt hagytak jóvá, és amelyeket 2004-ben is alkalmazni kell, meg kell felelniük e rendelet rendelkezéseinek. A termelői szervezetek legkésőbb 2003. október 15.kérelmezik a szükséges módosításokat.

A tagállamok előírhatják az e rendelet hatályba lépése előtt jóváhagyott programok visszatartását.

29. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A működési programok nem kötelező elemei

1.

A növényanyag költsége évelő növények esetében (évelők, fák és cserjék).

2.

Az alábbiakkal kapcsolatos specifikus költségek:

a) szerves, integrált vagy kísérleti termelés ( 13 );

b) szerves növényvédő szerek ( 14 );

c) környezetvédelmi intézkedések, beleértve a csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásának költségeit ( 15 );

d) minőségjavító intézkedések, beleértve a minősített micéliumot és növényanyagot, valamint a 2002/55/EK tanácsi rendeletben ( 16 ) meghatározottak szerint az "elit vetőmag" és "minősített vetőmag" kategóriájú vetőmagokat.

Minden egyes fent említett, specifikus költségként elismerhető kategória esetében a hagyományos költségekhez képest jelentkező többletköltségek kiszámítására a tagállamok kellőképpen megalapozott módon szabványos átalányösszegeket határozhatnak meg.

3.

A működési alaphoz vagy programhoz konkrétan kapcsolódó általános költségek ( 17 ) a jóváhagyott működési alap 2 %-ának megfelelő átalányösszeg, de legfeljebb 180 000 euró ( 18 ) kifizetése révén. Ez a 2 %-os érték 1 % közösségi támogatásból és 1 %, a termelői szervezettől származó támogatásból áll.

Termelői szervezeteknek az 1432/2003/EK rendelet ( 19 ) 9. cikke szerinti társulása esetében ez az átalányösszeg megszorozható az egyesülés termelői tagszervezeteinek számával, de legfeljebb 1 250 000 euró lehet.

4.

Személyzeti költségek (beleértve a bérekhez és fizetésekhez kapcsolódó díjakat, amennyiben ezeket a termelői szervezet viseli) az alábbi intézkedések eredményeképpen:

a) magas szintű minőség- és környezetvédelem kialakítása vagy fenntartása;

b) az értékesítési szint javítása.

Ezen intézkedések végrehajtása természeténél fogva magában foglalja képzett személyzet alkalmazását. Ha ilyen esetekben a termelői szervezet saját alkalmazottait vagy termelő tagjait alkalmazza, a végzett munka idejét dokumentálni kell.

Ha a tagállam a ténylegesen felmerülő költségekre szorítkozó támogatás alternatívájáról kíván rendelkezni, a fentiekben említett minden támogatható személyzeti költségre előzetesen és kellően indokolt módon átalányösszeget kell megállapítania, a jóváhagyott működési alap legfeljebb 20 %-áig. Ez a százalék kellően indokolt esetekben növelhető.

A szóban forgó átalányösszegek kérelmezése érdekében a termelői szervezetnek megfelelő bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a műveleteket a tagállam számára kielégítő módon végrehajtotta.

5.

Beruházás hideg raktérrel ellátott vagy szabályozott légterű szállítóeszközökbe.

6.

Külső szállítási módok többletköltségei a közúti fuvarozáshoz képest, amelyek vasúti és/vagy vízi szállításnak a környezet kímélését célzó intézkedés keretében való használata esetén merülnek fel, a tagállamok által kilométerre számított átalányösszegként megállapítva.

7.

A működési program műveleteinek végrehajtása kapcsán szervezett értekezletek és képzések költségei, beleértve a résztvevők napidíját, amely az utazási és szállásköltségeket foglalja magában (adott esetben átalányösszegként).

8.

Általános propaganda és a minőséget igazoló címkék propagandája. A földrajzi elnevezések használata csak akkor engedélyezett,

a) ha a 2081/92/EGK rendelet ( 20 ) által érintett, oltalom alatt álló eredetmegjelölésről vagy földrajzi jelzésről van szó, vagy

b) ha - valamennyi olyan esetben, amikor az a) pont rendelkezése nem alkalmazható - ezek a földrajzi elnevezések másodlagosak a fő mondanivaló mellett.

A reklámanyagon fel kell tüntetni az Európai Közösség emblémáját (csak vizuális média esetében) és szerepeltetni kell a következő feliratot: "Az Európai Közösség támogatásával finanszírozott kampány".

9.

Termelői szervezetek márkáinak/védjegyeinek propagandája.

10.

Termelői szervezetek fúziójának vagy felvásárlásának jogi és ügyintézési költségei, valamint a transznacionális termelői szervezetek vagy termelői szervezetek transznacionális társulásának létrehozásához kapcsolódó jogi és ügyintézési költségek; a termelői szervezet megbízásából ezzel kapcsolatosan készített megvalósíthatósági tanulmányok és javaslatok.

11.

Használt berendezés az 1685/2000/EK bizottsági rendelet ( 21 ) 4. szabályában megállapított feltételekkel.

12.

Beépítetlen földterület, amennyiben annak megvásárlása szükséges a programban foglalt beruházás végrehajtásához, az 1685/2000/EK rendelet 5. szabálya (1) bekezdése 1.1 pontjának a), b) és c) alpontjában és 1.2 pontjában megállapított feltételekkel ( 22 ).

13.

Lízingelés az árucikk nettó piaci értékén belül és az 1685/2000/EK rendelet 10. szabályának (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel.

14.

Pénzügyi díjak az 1685/2000/EK rendelet 3. szabályában meghatározott feltételekkel.

15.

Bérlés a vásárlás alternatívájaként, amennyiben gazdasági szempontból azt a tagállamok számára megnyugtatóan bizonyítják.

16.

Ingatlanvásárlás az 1685/2000/EK rendelet 6. szabályának 2.1, 2.2 és 2.3 bekezdésében meghatározott feltételekkel.

17.

Beruházások vagy műveletek önálló gazdaságokban, azzal a feltétellel, hogy azok hozzájárulnak a működési program célkitűzéseinek megvalósításához. A tagállamok biztosítják, hogy megteszik a megfelelő rendelkezéseket a beruházás vagy annak maradványértéke visszatérítésére, ha az adott tag kilép a szervezetből.

18.

Befektetések vállalatok részvényeibe, ha a befektetés hozzájárul a működési program célkitűzéseinek megvalósításához.

19.

Befektetések helyettesítése, feltéve, hogy a helyettesített befektetés maradványértékét:

a) hozzáadják a termelői szervezet működési alapjához, vagy

b) levonják a helyettesítés költségeiből.

Azok a befektetések, beleértve a lízingszerződéseket is, amelyek megtérülési időszaka meghaladja a működési program időtartamát, kellőképpen megalapozott gazdasági indokok mellett átvihetők a következő működési programra, különösen abban az esetben, ha az adózás értékcsökkenési periódusa hosszabb öt évnél.

II. MELLÉKLET

Nem támogatható műveletek és ráfordítások

1. Általános termelési költségek, különösen:

- vetőmagok, micéliumok és növények,

- növényvédelmi szerek, beleértve az integrált növényvédelmi szereket, műtrágyát és egyéb inputanyagokat,

- kiszerelési, tárolási és csomagolási költségek (még új folyamatok részeként sem), csomagolóanyagok költsége,

- árubegyűjtési vagy szállítási költségek (belső vagy külső),

- működési költségek (különösen az elektromos áram, az üzemanyag és a karbantartás).

2. Általános költségek.

3. Bevétel-, illetve árkiegészítés.

4. Biztosítási költség, beleértve az egyéni és csoportos biztosítási díjakat és biztosítási alapok létrehozását valamely termelői szervezeten belül.

5. Részben vagy egészben a működési program megkezdése előtt elvégzett műveletre felvett kölcsönök törlesztése (különösen éves törlesztés formájában).

6. Beépítetlen telek vásárlása.

7. A kiesett jövedelemért kompenzációként fizetett összegek a találkozókon vagy képzési programokon részt vevő termelőknek.

8. A termelői szervezet tagjai által a Közösségen kívül megtermelt mennyiségekkel kapcsolatos műveletek, illetve költségek.

9. Olyan tevékenységek, amelyek torzíthatják a versenyt a termelői szervezet egyéb gazdasági tevékenységeiben; azokat a műveleteket vagy intézkedéseket, amelyek közvetlenül vagy közvetve a termelői szervezet egyéb gazdasági tevékenységeit segítik, azon szektorok vagy termékek általi felhasználásukkal arányosan kell finanszírozni, amelyekre a termelői szervezetet elismerték.

10. Használtan vásárolt berendezések.

11. A termelői szervezet értékesítési és forgalmazási tevékenységeiben felhasználandó szállítójárművekbe történő beruházás.

12. Vásárlást helyettesítő bérlet; a bérelt áruk működési költségei.

13. Lízingszerződéshez kapcsolódó kiadások (adók, kamat, biztosítási költség stb.) és működési költségek.

14. Az egyéni kereskedelmi jelzésekkel vagy földrajzi utalásokat tartalmazó jelzésekkel kapcsolatos propaganda.

15. Az itt felsorolt műveletekkel vagy kiadásokkal kapcsolatos alvállalkozói szerződések.

16. Áfa és egyéb adók és illetékek az 1685/2000/EK rendelet 7. szabályának (4) bekezdésében meghatározott feltételekkel.

17. Friss termékek feldolgozását szolgáló beruházások (a termelői szervezetek által a termékek előkészítésével kapcsolatban végzett tevékenységek, különösen a tisztítás, vágás, nyírás, szárítás és csomagolás, ha értékesítési céllal történik és nem minősül feldolgozásnak).

III. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ JELENTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó információk, a Bizottság által előírt formátumnak megfelelően

1. rész: Termelői szervezetek

1. Adminisztratív információk (beleértve az elismerési számot, a jogi formát, a természetes és jogi személy tagok számát).

2. Termelési információk (beleértve az értékesített termelési érték kiszámítását és a fő termékekre vonatkozó információkat).

2. rész: Működési alapok és működési programok

1. Az alkalmazott referencia-időszak(ok).

2. Támogatási becslések.

3. Támogatásra vonatkozó kérelmek és ténylegesen megvalósult támogatási kifizetések, beleértve a működési alapnak az árukivonásra költött százalékos arányát.

4. Fő kiadási kategóriák (beleértve a jelentős évközi változásokat).

3. rész: Ellenőrzések, behajtás és szankciók

1. Ellenőrzött termelői szervezetek.

2. Ellenőrző hatóság és összegzés az ellenőrzések eredményével (csak a fő pontok).

( 1 ) HL L 7., 2003.1.11., 64. o.

( 2 ) HL L 297., 1996.11.21., 1. o.

( 3 ) HL L 90., 2001.3.30., 4. o.

( 4 ) HL L 72., 2002.3.14., 9. o.

( 5 ) HL L 297., 1996.11.21., 29. o.

( 6 ) HL L 262., 2001.10.2., 6. o.

( 7 ) HL L 297., 1996.11.21., 49. o.

( 8 ) HL L 158., 2003.6.27., 3. o.

( 9 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

( 10 ) HL L 203., 2003.8.12., 18. o.

( 11 ) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

( 12 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

( 13 ) Az illetékes nemzeti hatóság megállapítja a kísérleti termelés támogathatóságának feltételeit, figyelembe véve az eljárás vagy koncepció újdonságát, valamint a kockázatot.

( 14 ) Szerves növényvédő szerek (mint például feromonok és ragadozók), akár szerves, akár integrált, akár hagyományos növényvédelem keretein belül alkalmazva.

( 15 ) A csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásait kellőképpen meg kell indokolni, és követni kell a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.) kritériumait.

( 16 ) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

( 17 ) Beleértve az irányítási és személyes költségeket, jelentéseket, értékelő tanulmányokat; a számlák vezetésének költségeit és a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlakezelés költségeit.

( 18 ) A tagállamok a támogatást a tényleges költségekre korlátozhatják, amely esetben meg kell határozniuk a támogatható költségeket.

( 19 ) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 18. oldalát.

( 20 ) HL L 27., 1997.1.30., 50. o.

( 21 ) HL L 242., 2000.9.27., 18. o.

( 22 ) Az illetékes nemzeti hatóság mindennemű spekuláció elkerülése érdekében megállapíthat további feltételeket az 1685/2000/EK rendelet 5. szabályához az ilyen típusú kiadások elfogadása tekintetében; ezek a feltételek tartalmazhatják különösen a beruházás/föld eladását valamely minimális időszakon belül, és maximális korrelációt állapíthatnak meg a föld értéke és a beruházás értéke között.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1433 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1433&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1433-20060411 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1433-20060411&locale=hu

Tartalomjegyzék