12400/1945. (XII. 23.) ME rendelet

az áru- és anyagkészletek termelésének, felhasználásának és forgalmának szabályozása tárgyában

A minisztérium az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1945. XI. tc. 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli:

1. § (1) Az iparügyi miniszter minden ipari nyersanyagot, üzem- és segédanyagot, félkészgyártmányt és készárut zár alá vehet, azok kőtelező bejelentését elrendelheti, termelésüket, felhasználásukat és forgalmukat szabályozhatja és azokat - az ipari termelés fokozásához és folyamatosságának biztosításához fűződő érdekek szemelőtt tartásával - igénybeveheti.

(2) Az iparügyi miniszter a kötött gazdálkodás végrehajtására szükséges szervezetei felállíthatja és a szükséghez képest egységesítheti; az ezzel kapcsolatos költségek fedezése végett az (1) bekezdésben felsorolt áru- és anyagkészleteket anyaggazdálkodási járulékkal terhelheti meg.

2. § (1) Büntettet követ el és őt évig terjedhető börtönnel büntetendő az, aki az 1. §-ban foglalt felhatalmazás alapján kibocsátott jogszabály rendelkezését vagy az annak végrehajtása tárgyában tett intézkedést szándékosan megszegi vagy kijátssza, - ha pedig a cselekmény az ipari termelés vagy az ország ellátásának érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti, a büntetés tizenöt évig terjedhető fegyház.

(2) Vétséget követ el és három évig terjedhető fogházzal büntetendő az, (1) bekezdésben meghatározott cselekményt gondatlanságból követi el.

(3) A készlet birtokosának alkalmazottját (ügyintéző szervét), a birtokos vállalatánál működő üzemibizottság tagját, úgyszintén az iparügyi miniszter által ellenőrzéssel megbízott hatóság, hivatal vagy szerv megbízottját (alkalmazottját) a tettesre vonatkozó szabályok szerint kell büntetni, ha a felsoroltakat az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményben bünsegédi bűnrészesség terheli.

(4) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvénycikk rendelkezéseit keli alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kiszabható pénzbüntetés legmagasabb összege a 9000/4945. ME rendelet (Magyar Közlöny 146. szám) 5. §-ában említett mindenkor átlagos napszámbér tízezerszeresei - olyan esetben pedig, amikor megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a tettes a cselekménnyel illetéktcelenül elért, a fenti összegnek a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összege.

(5) Azt a készletet, amelyre vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt elkövették, el kell kobozni. Az elkobzott készlet értékesítése és értékének hovafordítása tekintetében az iparügyi miniszter rendelkezik.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt indított bűnügyben hozott jogerős büntető ítéletet meg kell küldeni az iparügyi miniszternek.

(7) Azon ítéletben, amellyel valamely iparost (kereskedőt) vagy alkalmazottját (úgyszintén szervét) jelen § 1. bekezdésében meghatározott bűntettben mondja ki, bűnösnek, mellékbüntetésként az iparigazolvány megvonása és az üzlethelyiség vagy üzem helyiségének igénybevétele is elrendelendő.

Az iparigazolvány megvonásáról és a helyiség igénybevételéről jogerő után az illetékes hatóság haladéktalanul értesítendő.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, végrehajtásáról az iparügyi miniszter gondoskodik.

Budapest, 1945. évi december hó 22-én.

Tildy Zoltán s. k.,

miniszterelnök