Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

17/1945. ME rendelet

az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közalkalmazottak eskü (fogadalom) tételéről

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján az ideiglenes nemzeti kormány a következőket rendeli:

1. §

A 15/1945. ME rendelet 2. §-ában megjelölt közalkalmazott köteles esküt, vagy ha az eskütétel meggyőződésével ellenkezik, fogadalmat tenni.

Nem köteles esküt (fogadalmat) tenni az a közalkalmazott, aki hivatalát (szolgálatát) az érvényben lévő rendeletek értelmében eskü (fogadalom) letétele nélkül látta el.

A bírák eskütétele tárgyában az igazságügyminiszter külön rendelettel intézkedik.

2. §

Az eskü szövege a következő:

"Én..............esküszöm a mindenható

és mindentudó Istenre, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához, az Ideiglenes Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzetgyűlés által választott ideiglenes nemzeti kormányhoz hű leszek, - Magyarország törvényeit, törvényes szokásait, az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatait, az ideiglenes nemzeti kormány rendeleteit megtartom, - hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szem előtt tartásával teljesitem. Isten engem ugy segéljen."

A fogadalom szövege :

"Én ..................... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához, az Ideiglenes Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzetgyűlés által választott ideiglenes nemzeti kormányhoz hű leszek, - Magyarország törvényeit, törvényes szokásait, az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatait, az ideiglenes nemzeti kormány rendeleteit megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szem előtt tartásával teljesitem."

3. §

A hivatalok elöljárói esküt (fogadalmat) a területileg illetékes főispán előtt tesznek.

Hivatali elöljáró az aki a hivatalt (üzemet stb.) ténylegesen vezeti.

A többi közalkalmazott a már esküt (fogadalmat) tett hivatali elöljáró előtt tesz esküt (fogadalmat).

4. §

Az eskü (fogadalom) letételének megtagadása a szolgálatból való azonnali, nyugdíjigény nélküli elbocsátást von maga után.

5. §

Az eskü (fogadalom) letételéről közös jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az eskü (fogadalom) szövegét, az esküt (fogadalmat) tevő nevét, hivatali állását, az eskütétel napját, az esküt (fogadalmat) tevő és a főispán vagy hivatali elöljáró aláírását.

A felvett jegyzőkönyvet a hivatali elöljáró haladéktalanul megküldi a főispánnak.

A közös eskütételi jegyzőkönyv lezárása után eskü (fogadalom) letételére jelentkező eskü (fogadalom) tételéről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

6. §

Külön jegyzéket készít a hivatali elöljáró azokról, akik az eskü (fogadalom) letételét megtagadták. A jegyzéket a felettes minisztériumhoz kell felterjeszteni.

7. §

Az eskü (fogadalom) letétele nem mentesit az igazolási eljárás alól.

8. §

Ez a rendelet 1945. évi január hó 10. napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi január hó 4. napján

Dálnoki Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök

Minta a 17/1945. (I. 4.) ME rend. 5. §-ához

Jegyzőkönyv

szolgálatában álló közalkalmazottak eskü (fogadalom) tételéről

................................. esküt (fogadalmat) tett hivatali elöljáró előtt az alább felsorolt közalkalmazottak a következő szövegű esküt, illetve fogadalmat tették le:

Esküszöveg: "Én ......... esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához, az Ideiglenes Nemzetgyüléshez és az Ideiglenes Nemzetgyűlés által választott ideiglenes nemzeti kormányhoz hű leszek, - Magyarország törvényeit, törvényes szokásait, az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatait, az ideiglenes nemzeti kormány rendeleteit megtartom, - hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szem előtt tartásával teljesitem. Isten engem ugy segéljen."

Fogadalomszöveg: "Én............becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához, az Ideiglenes Nemzetgyüléshez és az Ideiglenes Nemzetgyülés által választott ideiglenes nemzeti kormányhoz hű leszek, - Magyarország törvényeit, törvényes szokásait, az Ideiglenes Nemzetgyülés határozatait, az ideiglenes nemzeti kormány rendeleteit megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szem előtt tartásával teljesitem."

Tartalomjegyzék