Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

52700/1945. IpM rendelet

az Országos Munkabérmegállapító Bizottságok szervezetének és eljárásainak szabályai tárgyában

Az 50775/1945. IpM rendelet (Magyar Közlöny 8. szám) 6. §-ában foglaltakra utalással a következőket rendelem:

1. §

A munkabérmegállapítások összhangjának biztosítására és az országos érdekek szempontjából való felülvizsgálatára Budapesten Országos Munkabérmegállapító Bizottságot (az alábbiakban: Országos Bizottság) kell szervezni.

2. §

Az Országos Bizottság feladatköre az iparügyi miniszter ügykörébe tartozó iparágakra (foglalkozási ágakra) terjed ki, az iparügyi miniszter azonban az érdekelt miniszterrel egyetértve más iparágra (foglalkozási ágra) vonatkozó feladatokkal is megbízhatja.

Az Országos Bizottság feladata:

1. a munkabérmegállapító bizoltságok részére a munkafeltételek, munkabérek (fizetések) és egyéb szolgáltatások megállapítására vonatkozó irányelvek meghatározása;

2. döntés a munkabérmegállapító bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezés felől;

3. a munkabérmegállapitó bizottságok határozatainak hivatalból való felülvizsgálása;

4. döntés azokban a kérdésekben, amelyekben a munkabérmegállapitó bizottság megállapodni nem tudott;

5. az iparügyi miniszter felhívására munkaügyi kérdésekben véleménynyilvánítás.

Az előző bekezdés 1. pontja alapján megállapított irányelvek a munkabérmegállapító bizottságokat csak annyiban kötik, amennyiben az iparügyi miniszter azokat megerősíti. A munkabérmegállapító bizottságok határozatának az ily irányelvekbe ütköző része semmis.

Az iparügyi miniszter akár valamelyik munkabérmegállapító bizottság felterjesztésére, akár hivatalból - a korábban megerősitett irányelvek új tárgyalására felhívhatja az Országos Bizottságot

Ha az Országos Bizottság az előző bekezdés 3. pontja alapján történő felülvizsgálat során úgy látja, hogy a munkabérmegállapító bizottság határozatát meg kellene változtatni, erre az illető munkabérmegállapító bizottságot határidő kitűzésével felhívja.

Amennyiben a munkabérmegállapító bizottság a kitűzött határidő alatt nem hoz új határozatot vagy ha az új határozat nem felel meg az Országos Bizottság által megállapított irányelveknek, a szóbanforgó kérdésben az Országos Bizottság dönt.

3. §

Az Országos Bizottságnak rendes és póttagjai, valamint esetenként beküldött tagjai vannak.

A rendes- és póttagok száma 8 (nyolc)-8 (nyolc) s ezek közül 2 (kettő)-2 (kettő) tagot a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, 2 (kettő)-2 (kettő) tagot az Ipartestületek Országos Központja, 4 (négy)-4 (négy) tagot pedig a Szakszervezeti Tanács küld ki.

Olyan esetben, amikor az Országos Bizottság valamely meghatározott iparág (foglalkozási ág) körébe tartozó ügyet tárgyal, a Bizottság magát az illető iparág (foglalkozási ág) körébe tartozó, az illető érdekképviselet által beküldendő 2 (kettő) munkaadó taggal (akik közül az egyiknek, - hacsak a dolog természetéből más nem következik, - a kisiparosok közé kell tartoznia) és 2 (kettő) munkavállaló taggal kiegészíti. Az esetenként beküldött tag jogai és kötelességei ugyanazok, mint a rendes tagé.

A Bizottság elnökét és ennek helyettesét az Iparügyi miniszter nevezik olyanok közül, aki sem a munkáltatók, sem a munkavállalók körébe nem tartoznak.

Az Országos Bizottság elnöke, elnökhelyettese az iparügyi miniszter előtt, a tagok, az Országos Bizottság ülésében az elnök előtt fogadalmat tesznek ara, hogy tisztükben legjobb tudásuk szerint páratlanul, a közérdek szemelőtt tartásával járnak el s a tudomásukra jutott üzleti, üzemi vagy egyéb titkot hivatali titokként megőrzik.

Az Országos Bizottság elnökének, helyettes elnökének, rendes és póttagjainak megbízása

3 (három) évre szól. Korábban is megszűnik az elnök és a helyettes elnök megbízatása az iparügyi miniszter részéről történt felmentésével vagy az elnök vagy helyettesének lemondásával, a rendes és póttagok megbízatása pedig a kiküldő érdekképviselet részéről újonnan kiküldött tag egyidejű megnevezésével történt visszahívásával vagy a tagnak a kiküldő érdekképviselet által elfogadott lemondásával,

4. §

Az Országos Bizottság ügyvitelét az Országos Bizottság titkára vezeti. A titkárt az Országos Bizottság választja a munkavállalói kiküldöttek közül. A titkár mellé az iparügyi miniszter rendeli ki a szükséges segédszemélyzetet és gondoskodik a dologi szükségletek fedezetéről is.

5. §

A munkabérmegállapiló bizottságok határozata ellen az 50.775/1945. Ip. M. számu rendeletben említett érdekképviseletek a határozat közlésétől számított 8 (nyolc) nap alatt élhetnek fellebbezéssel.

Az Országos Bizottság a fellebbezés folytán vagy egyébként hozzáérkező ügyeket legkésőbb 8 (nyolc) nap alatt tárgyalás alá veszi s azok tárgyalását sürgősen befejezi. Azokról az ügyekről, melyeknek tárgyalását az Országos Bizottság a tárgyalásának megkezdésétől számított 8 (nyolc) nap alatt nem fejezte be, az iparügyi miniszternek jelentést kell tenni.

Az Országos Bizottság a bizottságon kivül állókat is meghallgathat, tárgyalásai nem nyilvánosak s határozatait is zárt ülésben hozza.

Az Országos Bizottság ülésének határozatképességéhez az elnök vagy helyettese, 2 (két) munkáltató és 2 (két) munkavállaló tag jelenléte szükséges. Az esetenként beküldött tagokat (3. § 3. bekezdés) azonban a határozatképesség megállapításakor nem lehet számításba venni,

A határozathozatalban az érdekeltek csak egyenlő számban vehetnek részt

A határozathozatal nyílt szavazással történik és as egyszerű szótöbbség dönt. Az elnökcsak abban az esetben vesz részt a szavazásban, ha az érdekeltek megállapodásra nem jutottak.

6. §

Az Országos Bizottság ülésén ugy a rendes tagok, mint a bizottság által az ülésre-meghívott póttagok kötelesek megjelenni.

Az Országos Bizottság ülésén való megjelenést és az Országos Bizottság munkájában való részvételt a tag munkaadójának lehetővé kell tennie s emiatt a tagot semmiféle hátránnyal sem sújthatja.

Az elnök, az elnökhelyettes, a tagok megbízatása tiszteletbeli, készkiadásaikat azonban - a munkavállaló tagoknak ezenfelül esetleges elmaradt keresetüket is - az Országos Társadalombiztosító Intézet elnökségi tagjaira vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A térítésről az iparügyi miniszter az állami költségvetés terhére gondoskodik.

7. §

Az Országos Bizottság rendes és póttagjait az érdekképviseletek első ízben e jelen rendelet hatálybalépésétől számított 8 (nyolc) nap alatt kötelesek az iparügyi miniszternek, az általuk kiküldött rendes tag, illetőleg póttag megbízatásának megszűnése esetében pedig - a visszahívás esetét (3. § utolsó bekezdése) kivéve - az új rendes, illetőleg póttagot ugyancsak 8 (nyolc) nap alatt az Országos Bizottság elnökének kötelesek megnevezni.

Az Országos Bizottság első ülését az elnök a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 8 (nyolc) nap alatt hívja össze.

8. §

Az Országos Bizottság szervezetének és eljárásának a jelen rendeletben nem szabályozott kérdéseit az Országos Bizottság által az iparügyi miniszter jóváhagyásával megállapított ügyrend szabályozza.

9. §

Az Iparügyi miniszter pénzbirsággal büntetheti az Országos Bizottságnak azt a tagját, aki a jelen rendeleten alapuló kötelezettségei valamelyikét vétkesen megszegi.

A pénzbirságból befolyó összegeket munkásjóléti célokra kell fordítani.

10. §

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és és 15 (tizenöt) napig terjedhető elzárással büntetendő:

a) az Országos Bizottságnak elnöke vagy elnökhelyettese vagy tagja, ha a 3. § ötödik bekezdése alapján tett fogadalmát megszegi;

b) az a munkaadó, aki a 6. § második bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.

A pénzbüntetés tekintetében az 1928: X. tc. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kihágási eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Szakminiszter az 1929: XXX. tc. 59. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából az iparügyi minisztert kell tekinteni.

11. §

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1945. évi május hó 7.-én.

Takács Ferenc s. k.,

iparügyi miniszter