5900/1945. ME rendelet

a népbiráskodás körében a távollevő terhelt ellen folyó eljárásra, úgyszintén a közvád képviseletére vonatkozó szabályok kiegészítése tárgyában

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A népbiráskodásról szóló 81/1945. ME rendelet (Rt. 1945. évf. 17. o.) 6. §-a az alábbi rendelkezésekkel egészíttetik ki:

Ha a főtárgyalás adatai szerint a terhelt olyan cselekményt követett el, amelyre a fennálló jogszabályok halálbüntetést állapítanak meg, a terhelt távolléte a halálbüntetés kiszabását és a megfelelő mellékbüntetések megállapítását nem akadályozza. A terhelt távollétében hozott halálos ítélet ellen az ítélet meghozatalakor fellebbezés bejelentésének nincs helye és az ítélet pénzbüntetést, illetőleg vagyonelkobzást megállapító részében végrehajtható. A terheltet jelentkezése vagy kézrekerülése után haladéktalanul a népbiró-ság elé kell állítani. A népbiróság a terheltet nyilvános tárgyaláson kihallgatja és a kihallgatás eredményéhez képest határoz a halálos ítélet fenntartása vagy a Bp. 460-462. §-ai szerint tartandó uj főtárgyalás elrendelése iránt. Ha a népbiróság a halálos ítélet fenntartása mellett dönt, az ítéletet a terhelt előtt haladéktalanul nyilvánosan kihirdeti. Az ítélet kihirdetését követő eljárásra ugyanazok a szabályok irányadók, mint a terhelt jelenlétében tartott tárgyalás alapján hozott Ítélet esetében.

2. §

A 81/1945. ME rendelet 24. §-a az alábbi rendelkezésekkel egészíttetik ki:

A közvádló tennivalóinak ellátásával az igazságügyminiszter egyes ügyekben a nép-ügyétzség szervezetén kivül álló személyt is megbízhat. A megbízott közvádlót e megbízatása körében ugyanazok a jogok illetik, mint a népügyószt. A megbízott közvádló díjazása iránt az igazságügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve esetenkint intézkedik.

3. §

A jelen rendelet kihirdetése napján lep hatályba; rendelkezéseit a már folyamatban levő azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben első fokon érdemleges határozatot nem hoztak.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 1. napján.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök