1946. évi XIV. törvénycikk

a vádtanács megszüntetéséről, a sajtóeljárás gyorsításáról és az államfogházbüntetés megszüntetéséről[1]

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Nemzetgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

I. FEJEZET[2]

II. FEJEZET[3]

III. FEJEZET

Az államfogházbüntetés megszüntetése

6. § (1) Ha valamely bűncselekményre jogszabály öt évet meg nem haladó államfogházat rendel, a büntetés ugyanolyan tartamú fogház, ha pedig öt évet meghaladó államfogházat rendel, ugyanolyan tartamú fegyház.

(2) Az 1938. évi XVI. tc. 4. §-a hatályát veszti.

IV. FEJEZET

Zárórendelkezés

7. § A jelen törvény hatálybalépésének napját az igazságügyminiszter rendelettel állapítja meg. Felhatalmaztatik az igazságügyminiszter, hogy a jelen törvénynek a folyamatban levő ügyekben való alkalmazását ugyancsak rendelettel szabályozza.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenhatodik évi június hó nyolcadik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnöke

Nagy Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 7. § alapján jelen törvény hatálybalépésének napját az igazságügyminiszter rendelettel állapítja meg.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1952.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1952.01.01.

Tartalomjegyzék