1946. évi XVI. törvénycikk

a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazásról

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Nemzetgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § (1) Az 1946. évi VI. tc. 1. §-ában adott és 1946. évi július hó 31. napján lejárt felhatalmazást a Nemzetgyűlés 1946. évi október hó 31. napjáig meghosszabbítja a következő keretek között:

A minisztérium a gazdasági élet rendjének, az államháztartás egyensúlyának, valamint a közigazgatás zavartalan menetének biztosítása érdekében rendelettel megtehet a rendkívüli helyzetben szükséges, a törvényhozás hatáskörébe tartozó bármely intézkedést és evégből a fennálló törvényektől eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.

(2) A jelen §-ban foglalt felhatalmazás alapján nem lehet a Nemzetgyűlés által alkotott törvényektől eltérő, továbbá közjogi vonatkozású rendelkezést tenni, a közigazgatás szervezetét megváltoztatni, új bűntettét megállapítani vagy bűntettre nézve a törvényben meghatározottnál súlyosabb büntetés alkalmazását rendelni, kivéve az államháztartás egyensúlyának helyreállítására és a közellátás biztosítására.

(3) Általános kormányváltozás esetében azonban a felhatalmazás hatálya az 1. §-ban megjelölt határidő eltelte előtt is megszűnik.

2. §[1]

3. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenhatodik évi szeptember hó második napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnöke

Nagy Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 1947. évi XXVI. törvénycikk 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1947.11.25.