3620/1946. ME rendelet

a közjegyzői kinevezés előfeltételeinek átmeneti módosítása tárgyában

A minisztérium az 1946. VI. tc. 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § Az 1946. évi december hó 31. napjáig az 1886. VII. tc. 1. §-ában meghatározott egyéb előfeltételek fennállása esetén közjegyzővé azt is ki lehet nevezni, aki valamelyik magyar ügyvédi kamarának az 1886. VII. tc. 1. §-ában megszabott négy éven át tagja nem volt, ha az ügyvédi képesítést az 1941. évi december hó 31. napja előtt megszerezte és az ügyvédi kamara névjegyzékébe kizárólag a zsidókra vonatkozó hátrányos megkülönböztetéseket tartalmazó és a 200/1946. ME rendelet (Magyar Közlöny 9. szám) 1. §-a által hatályon kívül helyezett jogszabályok folytán nem vették fel, illetőleg a névjegyzékből kizárólag az említett jogszabályok alapján törölték.

2. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1946. évi március hó 29-én.

Nagy Ferenc s. k.,

miniszterelnök