200/1946. ME rendelet

a gépjáróművek ideiglenes igénybevétele tárgyában

A minisztérium az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1945. XI. tc. 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

(1) A közlekedésügyi miniszter - a 2. és 3. §-ban megjelölt gépjáróművek kivételével - a természetes és jogi személyek (a továbbiakban: üzembentartó) tulajdonában, illetőleg birtokában lévő személy- és tehergépjáróművet (a továbbiakban: gépjárómű) - vezetőjével együtt - térítés ellenében igénybeveheti és üzembentartóját a (2) bekezdésben meghatározott közérdekű szállítások elvégzésére kötelezheti.

(2) Az (1) bekezdés értelmében igénybevett gépjáróművet csak a közellátás biztosítása, illetőleg az újjáépítés céljára szolgáló híd-, út-, vasútépítés és bányászat előmozdítása, végül az esetleg fellépő járványok vagy árvízveszedelem elhárítása céljából szükséges személy- és teherszállításra (a továbbiakban: közérdekű szállítás) szabad használni.

2. §

(1) Nem vehető igénybe:

a) a Nemzeti Főtanács tagjának, a Nemzetgyűlés elnökének, alelnökének, a tényleges szolgálatban álló miniszternek és államtitkárnak, valamint az egyházi főhatóságnak személyes használatára szolgáló egy-egy gépjáróműve,

b) a területenkívüliséget vagy a nemzetközi jog értelmében személyes mentességet élvező személy gépjáróműve,

c) a külföldi állampolgár külföldi rendszámmal ellátott gépjáróműve.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt gépjáróművek számára a 3. § (2) bekezdésében megjelölt megkülönböztető jelzést hivatalból kell kiadni.

3. §

(1) A közlekedésügyi miniszter az illetékes miniszter írásbeli javaslatára - a 11. §-ban megjelölt tárcaközi bizottság meghallgatása után - kivételes méltánylást érdemlő, közérdekű feladatot teljesítő üzembentartó által; üzembentartóit gépjáróművet az igénybevétel alól mentesíthet. Illetékesnek azt a minisztert kell tekinteni, akinek ügykörébe a gépjárómű üzembentartójának foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő ügyei általában tartoznak.

(2) Az (1) bekezdés alapján mentesített gépjáróműveken a közlekedésügyi miniszter által kiadott megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. A megkülönböztető jelzés fehér vízjeles papírból készített, 12 cm átmérőjű, 1 cm széles fekete szegélyű, szürkén rovátkált korong, amelynek közepén nyomtatott M betű és ez alatt fekete színű sorszám, valamint a gépjárómű forgalmi rendszámának bejegyzésére szolgáló bekeretezett hely látható.

(3) A megkülönböztető jelzést a gépjárómű szélvédő üvegére, a kormányüléssel ellentétes oldalon kell felragasztani.

(4) A mentesítésre irányuló kérvényt, a közlekedésügyi miniszterhez címezve, a javaslattételre illetékes miniszternél [(1) bekezdés] kell előterjeszteni.

(5) A 11. §-ban meghatározott tárcaközi bizottság a javaslattal ellátott kérvényt csak abban az esetben veheti tárgyalás alá, ha a gépjárómű üzembentartója igazolja, hogy az esedékes gépjáróműadót kifizette; amíg a gépjáróművek adóztatása tekintetében rendelkezés nem történik, azt kell igazolni, hogy a gépjárómű üzembentartója a gépjáróművet adózási szempontból nyilvántartásbavétel céljából az illetékes adóhatóságnál bejelentette. Ha a közlekedésügyi miniszter a gépjáróművek műszaki megvizsgálását elrendeli, azt is igazolni kell, hogy a gépjáróművet a szemlére előállították és azt a közúti forgalomban részvételre alkalmasnak minősítették.

4. §

(1) Az igénybevétel tartatna havonta legfeljebb tizenöt nap.

(2) A gépjárómű javítására fordított időt, ha a javítás hat napnál hosszabb ideig tartott, az igénybevétel tartamába felerészben be kell számítani; a hat napnál rövidebb javítási időt az igénybevétel tartamára beszámítani nem szabad.

(3) Ha az igénybevett gépjárómű üzembentartója közérdekű szállítási kötelezettségét teljesítette, gépjáróművét újabb közérdekű szállításra csak a következő hónapban, de legkorábban a közérdekű szállítás teljesítésének befejezésétől számított tizenöt nap elmúltával lehet újból kirendelni.

5. §

(1) A közlekedésügyi miniszter az igénybevételről a gépjárómű üzembentartóját, valamint a 6. §-ban megjelölt illetékes hatóságot (szervet) értesíti.

(2) A vonatkozó értesítésben fel kell tüntetni, hogy a közérdekű szállítás elvégzése céljából a gépjáróműnek - vezetőjével együtt - mely hatóság (szerv) rendelkezésére kell állania (6. § (1) és (2) bekezdése).

6. §

(1) A közlekedésügyi miniszter - a (2) bekezdésben megjelölt gépjáróművek kivételével - az igénybevett gépjáróművet az igénybevétel tartamára, a gépjárómű telephelye szerint illetékes közigazgatási hatóság, még pedig törvényhatósági jogú és megyei városban a polgármester, nagy- és kisközségben pedig a járási főjegyző rendelkezésére bocsátja.

(2) A közlekedésügyi miniszter a Nagy-Budapest területén telephellyel rendelkező, igénybevett személygépjáróművet a Magyar Közhasználatú Gépjáróművállalatok Országos Egyesülete [(KÖGE), Budapest VIII., Vajda Hunyad-utca 4. szám], a tehergépjárórművet pedig a Magyar Teherautófuvarozók Országos Szövetkezete [(MATEOSZ), Budapest, VIII., Vajda Hunyad-utca 4. szám] rendelkezésére bocsátja.

7. §

(1) Az igénybevett géjáróműnek közérdekű szállításra kirendelését a 6. § szerint illetékes hatóságtól (szervtől) írásban kell kérni.

(2) A kérvényben fel kell tüntetni a közérdekű szállítás útvonalát, időtartamát, a szállítandó személyek számát és a szállítás célját, illetőleg a szállítandó anyag mennyiségét és minőségét, valamint a szállításhoz szükséges gépjáróművek számát és teherbírását. A kérelmező köteles Budapesten az illetékes miniszternek, vidéken, közellátási szállítás esetében a közellátási kormánybiztosnak, egyéb szállítás esetében pedig a törvényhatóság első tisztviselőjének láttamozásával igazolni a szállításnak az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közérdekű voltát, valamint azt is, hogy az igénybevett gépjárómű kirendelése más alkalmas szállítóeszköz hiányában mellőzhetetlenül szükséges. Illetékesnek azt a minisztert kell tekinteni, akinek ügykörébe a kérelmező természetes vagy jogi személy foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő ügyei általában tartoznak.

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően előterjesztett kérelemre a 8. §-ban megjelölt hatóság (szerv) a lehetőséghez képest megfelelő gépjáróművet rendel ki és erről a gépjárómű üzembentartóját és a kérelmezőt írásban értesíti.

(4) A közlekedésügyi miniszter indokolt esetben az 1. § (2) bekezdésében felsorolt célra közvetlenül is rendelhet ki gépjáróművet és erről a (3) bekezdésben felsoroltakat, valamint a 8. § szerint illetékes hatóságot (szervet) értesíti.

(5) A (3) és (4) bekezdés értelmében kiadott értesítésben fel kell tüntetni, hogy a gépjáróműnek - vezetőjével együtt - mikor, hol, kinek a rendelkezésére kell állania.

(6) A gépjárómű üzembentartója, illetőleg a gépjárómű vezetője az (5) bekezdésen említett értesítésben foglaltaknak pontosan eleget tenni köteles.

8. §

(1) A gépjárómű igénybevételéért a kirendelést kérelmező által fizetendő igénybevételi díjat (kilometrikus díj, illetőleg óra- vagy napidíj) a közlekedésügyi miniszter állapítja meg és erről a 6. §-ban megjelölt hatóságot (szervet) értesíti.

(2) A gépjárómű kirendelését kérelmező az (1) bekezdés értelmében az általa előreláthatólag fizetendő igénybevételi díj másfélszeresét - a szállítás megkezdése előtt - elszámolandó előlegképen a 6. §-ban felsorolt hatóság (szerv) rendelkezésére bocsátani, illetőleg annak pénztárába befizetni köteles. Ha az illetékes hatóság a járási főjegyző (6. § (1) bekezdése), akkor a szóbanlévő összeget a járás székhelyéül szolgáló város vagy község pénztárába kell befizetni.

(3) A pénzár kezelője a neki átadott összegről külön pénztárnaplóban számol el.

(4) A (2) bekezdésben megjelölt előleg felhasználásáról - a szállítás befejezése után - a gépjárómű kirendelését kérelmezőnek írásbeli elszámolást kell adni, továbbá az esetleg visszajáró összeget kezeihez nyomban vissza kell fizetni. Ha pedig az igénybevételi díj a befizetett előleg ősszegét meghaladja, a kérelmező a különbözetet a hatóság (szerv) pénztárába az elszámolás után azonnal befizetni köteles.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott igénybevételi díjnak közhasználatú gépjáróművek igénybevétele esetén 95%-a, magánhasználatú gépjáróműnek igénybevételénél pedig 80%-a az üzembentartónak járó térítési díj, 5%-a, illetőleg 20%-a pedig kezelési költség.

(6) A térítési díjat a gépjárómű üzembentartójának a 6. § szerint illetékes hatóság (szerv) a fuvar teljesítése után azonnal kifizeti.

(7) A 6. § (1) bekezdésében megjelölt hatóság kezelési költség 90%-át bianco befizetési lap felhasználásával a közlekedésügyi miniszternek a Magyar Postatakarékpénztárnál vezetett 159.108. számú "KKM igénybevett gépjáróművek térítési díja, Budapest" elnevezésű csekkszámlájára az elszámolás után azonnal befizetni köteles. Ez az összeg - gépkocsivásárlási kölcsönképen - gépjáróműveiket a háborús események során elveszített közhasználatú gépjáróművállalatok (1930. XVI. tc. 2. §-a és 4720/1942. ME rendelet 1. §-a) támogatására szolgál. A kezelési költségnek a 6. § (1) bekezdésében megjelölt hatóságrendelkezésére visszamaradó 10%-a az ügyvitellel kapcsolatos kiadások, továbbá a közérdekű szállításra igénybevett gépjárómű kirendelését végző alkalmazott többletmunkája jutalmazásának, esetleg külön erre a célra alkalmazott munkaerő illetményének fedezésére szolgál.

(8) A 6. § (2) bekezdésében megjelölt szervek a kezelési költség címén befizetett összeget a közlekedésügyi miniszter külön rendelkezése szerint kezelik.

9. §

(1) A 6. §-ban megjelölt hatóság (szerv) köteles a közlekedésügyi minisztertől megfelelő mennyiségű üzemanyagról szóló üzemanyagjegyet, illetőleg utalványt igényelni.

(2) A szükséges üzemanyagjegyet, illetőleg utalványt (51700/1945. KKM rendelet; Magyar Közlöny 1945. évfolyam, 179. szám) a közlekedésügyi miniszter a 6. §-ban megjelölt hatóság (szerv) utján bocsátja a közérdekű szállítást végző rendelkezésére.

(3) A 6. § ban megjelölt hatóság (szerv) a rendelkezésére bocsátott üzemanyagjegyről, illetőleg utalványról, továbbá az egyes gépjáróművek által mentett utak hosszáról rendszeres elszámolást, illetőleg kimutatást vezet, erről minden hó végén összesítést készít és ezt a közlekedésügyi miniszterhez felterjeszti.

(4) A kiutalt és felvett üzemanyagról az igénybevett gépjárómű vezetője az üzemanyagjegyet, illetőleg utalványt rendelkezésre bocsátó hatóság (szerv) felhívására haladéktalanul elszámolni köteles.

(5) Az igénybevett gépjárómű számára a közérdekű szállítások lebonyolításához rendelkezésre bocsátott üzemanyag-jegy, illetőleg utalvány alapján felvett üzemanyagot más célra felhasználni nem szabad.

10. §

(1) A közérdekű szállításra igénybeveheti és kirendelt gépjárómű üzembentartója részére a 6. §-ban megjelölt hatóság (szerv) minden hó nap 3. napjáig a rendelethez mellékelt mintának megfelelő igazolványt állít ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolványban a közérdekű szállítás befejezésének időpontját úgy kell feljegyezni, hogy megállapítható legyen, vajjon a gépjárómű szállítási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett-e.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolványt a gépjárómű vezetője állandóan magánál tartani és azt az ellenőrzéssel megbízott közeg kívánságára bármikor felmutatni köteles.

(4) A 6. §-ban megjelölt hatóság (szerv) az (1) bekezdés alapján kiadott igazolványokról folytatólagos nyilvántartást vezet.

11. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében megjelölt tárcaközi bizottság elnöke a közlekedésügyi minisztérium közúti járómű igazgatási osztályának vezetője, tagjai a miniszterelnök és valamennyi miniszter egy-egy kiküldöttje.

(2) A tárcaközi bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

12. §

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő:

a) az, aki az igénybevett gépjáróművet az 1. § (2) bekezdésében meg nem jelölt célra használja;

b) az igénybevett gépjárómű üzembentartója, illetőleg vezetője, ha a 7. § (6) bekezdésében körülírt kötelességének nem tesz eleget;

c) az, aki közreműködik abban, hogy a 4. § (2) bekezdésében említett időtartam a valóságnak meg nem felelő mértékben állapíttassék meg;

d) az igénybevett gépjárómű vezetője, ha az illetékes hatóság (szerv: 6. §) felhívására az üzemanyagról haladéktalanul el nem számol vagy az üzemanyagot meg nem engedett célra használja fel (9. § (4) és (6) bekezdése);

e) az igénybevett és közérdekű szállításra kirendelt gépjárómű vezetője, ha a 10. §-ban körülírt igazolványt az ellenőrzéssel meghívott közeg felhívására fel nem mutatja (10. § (3) bekezdése).

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 1923. X. törvénycikk rendelkezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege a 9000/1945. ME rendelet (Magyar Közlöny 1945. évfolyam 145. szám) 5. §-ában említett mindenkori napszámbér tízezerszerese.

(3) Azt a gépjáróművet, amelyre nézve üzembentartója a kihágást elkövette, el lehet kobozni; az elkobzott gépjáróművel a közlekedésügyi miniszter rendelkezik.

(4) A kihágás miatt az eljárás a magyar államrendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjában foglalt rendelkezés szempontjából szakminiszternek a közlekedésügyi minisztert kell tekinteni.

(5) A jelen rendelet alapján megindított kihágási eljárást soronkívül kell lefolytatni.

13. §

(1) A jelen rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba: végrehajtásáról a közlekedésügyi miniszter gondoskodik.

(2) A jelen rendelet hatálybalépésével minden eddigi hatósági gépjáróműigénybevétel érvényét veszti.

Budapest, 1946. évi február hó 7-én.

Gerő Ernő s. k.,

közlekedésügyi miniszter

Melléklet a 200/1946. ME rendelethez

Tartalomjegyzék