8960/1946. (VIII. 1.) ME rendelet

a büntetőjogi értékhatároknak, ugyszintén a pénzbüntetés és a pénzbirság mértékének forintértékben való meghatározása tárgyában

A minisztérium az 1946: VI. tc. 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § Büntett, vétség vagy kihágás minősitéséül vagy egyéb célból a 2000/1946. ME rendelet (Magyar Közlöny 48. szám) 1. §-ával, valamint az azt követően hatálybalépett jogszabályokkal adópengőben meghatározott büntetőjogi értékhatárok az illető adópengőösszeg másfél ezredrészében, mint forintösszegben állapittatnak meg.

2. § (1) Büntett, vétség vagy kihágás miatt kiszabható pénzbüntetésnek a 2000/1946. ME rendelet 2. §-a (1) bekezdésében, valamint az azt követően hatálybelépett jogszabályokban adópengőben megállapitott legalacsonyabb és legmagasabb összege az illető összeg másfél ezredrészében, mint forintösszegben állapittatik meg.

(2) A pénzbüntetésnek szabadságvesztésbüntetésre való átváltoztatása tekintetében a 2000/1946. ME rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerint irányadó legalacsonyabb és legmagasabb adópengőösszeg helyébe az illető összeg másfél ezredrésze, mint forintösszeg lép.

3. § Az erdőrendészeti áthágások miatt, ugyszintén a büntető vagy a közigazgatási eljárás folyamán büntetésként vagy rendbüntetésül, továbbá fegyelmi büntetésül kiszabható pénzbüntetésnek vagy pénzbirságnak a 2000/1946. ME rendelet 3. §-ában, valamint az azt követően hatálybalépett jogszabályokban adópengőben megállapitott legalacsonyabb és legmagasabb összege az illető összeg másfél ezredrészében, mint forintösszegben határoztatik meg.

4. § A 2. és 3. § rendelkezései nem érintik azokat a jogszabályokat, amelyek szerint az egyes esetben kiszabható pénzbüntetés vagy pénzbirság összege százalékban vagy hányadban van kifejezve vagy a kártól, avagy a jogtalan nyereségtől függ, ugyszintén nem érintik a jövedéki kihágások tekintetében - ideértve a pénzügyi jogszabályokba ütköző szabálytalanságokat is - megállapitott pénzbüntetésekre és pénzbirságokra vonatkozó rendelkezéseket.

5. § Az 1878: V. tc. 198. §-ának első bekezdésében emlitett kártalanitás összegének a 2000/1946. ME rendelet 5. §-ával adópengőben megállapitott alsó és felső határa, ugyszintén az 1896: XXXIII. tc. 589. §-ának második bekezdésében emlitett sérelemdij összegének az emlitett rendelet ugyane §-ával adópengőben megállapitott felső határa helyébe az illető összeg másfél ezredrésze, mint forintösszeg lép.

6. § Felhatalmaztatik az igazságügyminiszter, hogy a büntetőjogi értékhalárok, ugyszintén a pénzbüntetés és a pénzbirság mértéke tekintetében a jelen rendelet szerint irányadó összegeket rendelettel közzétehesse.

7. § (1) A jelen rendelet az 1946 évi augusztus hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit - az alábbi korlátozással - a folyamatban lévő ügyekben és a hatálybalépése előtt elkövetett cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § rendelkezését folyamatban lévő ügyben nem kell alkalmazni, ha abban a jelen rendelet hatálybalépésének napjáig már érdemleges határozatot hoztak.

(3) A 2000/1946. ME rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1946. évi julius hó 30-án.

Nagy Ferenc s. k.,

miniszterelnök