7700/1947. (VII. 8.) Korm. rendelet

a tejtermékeknek állami ellenőrző jeggyel való ellátásáról szóló 1925: X. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában

A magyar köztársaság kormánya az 1946. évi XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1947: XVI. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A tejtermékeknek állami ellenőrző jeggyel való ellátásáról szóló 1925: X. tc. 4. §-ának első mondata akként módosíttatik, hogy a vaj, vagy egyéb tejtermék csomagolására alkalmazott állami ellenőrző jegy a magyar állami címerpajzsot ábrázolja, a címerpajzs felett "Magyar állami ellenőrzés alatt készült", alatta pedig: "Made under the control of the Hungarian government" felirattal.

2. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a földmivelésügyi miniszter gondoskodik

Budapest, 1947. évi június hó 19-én.

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök