167529/1949. (VII. 22.) NM rendelet

a dichloriphenyl-trichloro-methylmethant (DDT) tartalmazó készítmények forgalombahozatalának szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 3.181.)

Az 1948. XXX. tc. 2. §-ának (5) bekezdésében, 3. §-ának (3) bekezdésében és 43. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § A dichlordiphenyl-trichloro-methylmethant (DDT) vagy rokonvegyületeit tartalmazó olajos vagy zsírnemű készítmények - mint az egészségre ártalmas gyógyszerfélék forgalomba nem hozhatók és orvosi rendelvényre sem szolgáltathatók ki.

2. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki az 1. §-ban foglalt rendelkezést megszegi vagy kijátssza.

(2) Az (1) bekezdésben említett kihágás esetében a forgalombahozott vagy forgalombahozás céljából raktáron tartott készítmények elkobzását is el kell rendelni.

(3) A pénzbüntetés tekintetében az 1928. X. törvénycikk és az ezt módosító és kiegészítő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1939. XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjának alkalmazása szempontjából szakminiszternek a népjóléti minisztert kell tekinteni.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi július hó 11-én.

Ratkó Anna s. k.

népjóléti miniszter

Tartalomjegyzék