168000/1949. (VI. 28.) NM rendelet

a gyógyszerkülönlegességekből adható ingyenes orvosi minták és a gyógyszerpropaganda egyes kérdéseinek rendezése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 3180.)

Az 1948. évi XXX. tv. 4. és 43. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a földmívelésügyi, pénzügy és iparügyi miniszterekkel egyetértve a következőket rendelem:

1. § Gyógyszerekkel (gyógyszerkészítményekkel) kapcsolatban tudományos vagy laikus propagandát sajtótermékek útján vagy bármi más módon (rádió, mozgófénykép stb.) csak a népjóléti miniszternek - állatorvoslásban használatos készítményeknél a földmívelésügyi miniszternek - bemutatott és általa jóváhagyott terv alapján lehet folytatni.

2. § (1) Gyógyszerkülönlegességekből klinikák, közkórházak és rendelőintézetek számára, továbbá az ezek körén kívül működő gyakorló-orvosok részére a készítmény bevezetése céljából ingyenes orvosi minta csak a forgalombahozatali engedély kibocsátásától számított két éven belül szolgáltatható ki.

(2) A két évnél régebben engedélyezett gyógyszerkülönlegességből ingyenes orvosi mintát a jelen rendelet hatálybalépésétől kezdve kiszolgáltatni nem szabad. Ha közérdekből régebben törzskönyvezett gyógyszerkülönlegesség újból történő propagálása válnék szükségessé, ehhez - meghatározott ideig és mennyiségben - a Szerves és Gyógyszervegyipari Központ meghallgatása alapján az emberorvoslásban használatos készítményeknél a népjóléti miniszter, állatorvoslásban a használatos készítményeknél a földmívelésügyi miniszter hozzájárulása szükséges; ha az ingyenes orvosi minta küldője államosított gyógyszervegyészeti gyár vagy laboratórium, a pénzügyminiszter hozzájárulását is ki kell kérni.

3. § A jelen rendelet hatálybalépésétől számított egy év elteltével a Magyarországon előállított gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos tudományos propagandával csak olyan személy foglalkozhatik, aki a népjóléti, földmívelésügyi és iparügyi miniszterek által ellenőrzött és a Szerves és Gyógyszervegyipari Központ mellett szervezett tanfolyamot sikerrel elvégezte.

4. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntetendő a gyógyszervegyészeti gyár vagy laboratórium felelős vezetője; ha

1. gyógyszerekkel (gyógyszerkészítményekkel) kapcsolatos propagandát az 1. §-ban foglalt rendelkezés megszegésével vagy kijátszásával folytat;

2. két évnél régebben engedélyezett gyógyszerkülönlegességekből ingyenes orvosi mintát a 2. §-ban foglalt rendelkezések megszegésével kiszolgáltat;

3. tudományos gyógyszerpropagandával a 3. §-ban elrendelt határidőn túl olyan személyt foglalkoztat, aki a jelen rendeletben előírt tanfolyamot nem végezte el.

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 1928. évi X. törvény és a 8960/1946. (173) ME rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbírónak hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929. évi XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából emberorvoslásban használatos gyógyszerkészítményekkel kapcsolatosan a népjóléti minisztert, állatorvoslásban használatos gyógyszerkészítményekkel kapcsolatosan a földmívelésügyi minisztert kell tekinteni.

5. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi június hó 21-én.

Ratkó Anna s. k.,

népjóléti miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére