1949. évi 19. törvényerejű rendelet

a kihágásokra vonatkozó bírói hatáskör újabb szabályozása tárgyában

1. § (1) Az 1949. évi július hó 1. napja előtt hatálybalépett jogszabályok szerint a járásbíróság hatáskörébe utalt kihágások miatt az eljárás - a jelen törvényerejű rendelet mellékletében felsorolt kihágások kivételével - rendőri büntetőbíráskodásra tartozik.

(2) Az 1949. évi július hó 1. napján vagy azt követően hatálybalépett jogszabályok szerint járás-bírósági hatáskörbe utalt kihágások miatt, úgyszintén a jelen törvényerejű rendelet mellékletében felsorolt kihágások miatt továbbra is a járásbíróság jár el.

2. § A belügyminiszter rendelettel állapítja meg, hogy az 1. § értelmében rendőri büntetőbíráskodásra utalt kihágások közül melyek miatt tartozik az eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe és melyek miatt a rendőrség hatáskörébe.

3. § A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése után kihágássá nyilvánított cselekmény elbírálása csak abban az esetben tartozik a járásbíróság hatáskörébe, ha azt törvény, törvényerejű rendelet, minisztertanácsi vagy miniszteri rendelet kifejezetten a járásbíróság hatáskörébe utalja.

4. § Az Országos Tervhivatal elnökének rendeletében meghatározott kihágások tárgyában a szakminiszter hatáskörében [1929. évi XXX. tv. 59. § (1) bek. 3. pontja] az Országos Tervhivatal elnöke jár el.

5. § A jelen törvényerejű rendelet az 1949. évi december hó 15. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépésekor már folyamatban levő azokban az ügyekben is alkalmazni kell. amelyekben a járásbíróság még nem tűzött ki tárgyalást, illetőleg még nem bocsátott ki büntetőparancsot.

Budapest, 1949. évi december hó 3-án.

Szakasits Árpád s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Olt Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Melléklet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1949. évi 19. számú törvényerejű rendeletének 1. §-ához.

JEGYZÉK

a járásbírósági hatáskörben megmaradó kihágásokról.

A)

A Kbtk. 46. §-ában meghatározott kihágás, ha azt nem közigazgatási hatóság, hivatalnok vagy közeg ellen követték el, továbbá a Kbtk. 51., 53., 55-58., 60., 71. és 127-129. §-aiban,

B)

az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló 1883. évi XXV. tv. 24. §-ában,

a részletügyletröl szóló 1883. évi XXXI. tv. 14. §-ában,

a tengeralatti kábelek védelméről szóló 1888. évi XII. tv. 2-4. és 8. §-aiban,

a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tv. 123. §-ában,

a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. tv. 49. §-ában,

a sajtóról szóló 1914. évi XIV. tv. 26., 28. és 30. §-aiban,

a becsület védelméről szóló 1914. évi XLI. tv. 32. §-ában,

a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. tv. 18. §-ában,

a bélyegek védelméről szóló 1932. évi XXI. tv. 6. §-ában,

a büntetőtörvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról szóló 1948. évi XLVIII. tv. 37. és 38. §-aiban,

C)

a külfölddel való fizetési forgalom ellenőrzéséről és szabályozásáról szóló 4.500/1931. M. E. számú rendelet 7. §-ában,

az egyes meghatározott rendeltetésű hitelek felhasználásának ellenőrzéséről szóló 8.990/1945. (164) M. E. számú rendelet 2. §-ában,

a részvények bejelentéséről és forgalmának szabályozásáról szóló 3.970/1948. (81) Korm. számú rendelet 6. §-ában,

a hites könyvvizsgálói rendtartásról szóló 42.000/1948. (89) I. M. számú rendelet 54. §-ában,

a vállalati számvitel rendjének egységesítéséről szóló 9.460/1948. (207) Korm. számú rendelet 8. §-ában,

a devizakülföldiekkel kötött egyes ügyleteknek engedélyhez kötéséről szóló 11.790/1948. (260) Korm. számú rendelet 7. §-ában,

az állami felségjogra utaló elnevezések és megjelölések használatának szabályozásáról stb. szóló 11.800/1948. (258) Korm. számú rendelet 4. §-ában,

a külkereskedelmi ügyletek kötésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 12.740/ 1948. (278) Korm. számú rendelet 3. §-ában,

a cégjog egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 2.280/1949. (56) Korm. számú rendelet 7. §-ában,

a termelőszövetkezeti csoportok, tagjaik és vagyonuk fokozott büntetőjogi védelméről szóló 2.560/1949. (61) Korm. számú rendelet 5. §-ában, végül

a vállalatok jóléti, segély- és egyéb hasonló célú alapjaira és alapítványaira vonatkozó egyes kérdések rendezéséről szóló 2.830/1949. (67) Korm. számú rendelet 9. §-ában

meghatározott kihágások.

Tartalomjegyzék