4211/1949. (VIII. 23.) Korm rendelet

a hajók elidegenítésének és bérbeadásának engedélyhez kötése tárgyában

(Közigazgatási rendszám : 7.730.)

A magyar köztársaság kormánya az 1946: XVI. tc. I. §-ában foglalt és legutóbb az 1949. évi 17. törvény 1. §-ávaI meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § Hajó csakis a közlekedés- és postaügyi miniszter előzetes engedélye alapján idegeníthető el, vagy adható bérbe.

2. § Az 1949. évi június hó 10. napja és a jelen rendelet hatálybalépésének időpontja között hajó elidegenítése, vagy bérbeadása tárgyában létrejött jogügyletet a jelen rendelet hatálybalépését követő tizenöt nap alatt megerősítés végett be kell mutatni a közlekedés- és postaügyi miniszternek.

3. § Az 1. § értelmében szükséges előzetes engedély nélkül kötött jogügylet, valamint a 2. g rendelkezései értelmében bejelentendő az a jogügylet, amelyet a közlekedés- és postaügyi miniszter nem erősített meg, érvénytelen.

4. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki

a) hajót az 1. § rendelkezése ellenére elidegenít vagy bérbead,

b) a 2. §-ban megszabott bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget.

(2) A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikknek és a 8960/1946. (173) ME rendeletnek a rendelkezéseit azzal az etléréssel kell alkalmazni, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege huszonnégyezer forint.

(3) Azt a hajót, amelynek tekintetében a kihágást elkövették, el lehet kobozni.

(4) A kihágás miatt az eljárás a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága területileg illetékes révkapitányságának, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929: XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontja alkalmazása szempontjából szakminiszternek a közlekedés- és postaügyi miniszteri kell tekinteni.

5. § A jelen rendelet rendelkezései a sportcélokra épült hajókra, valamint a halászhajók nem vonatkoznak.

6. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi augusztus hó 12-én.

Dobi István s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék