1949. évi XVII. törvény

a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Országgyűlése a következő törvényt alkotta:

1. § Az 1946. évi XVI. törvénycikkben a törvényhozás hatáskörébe tartozó rendelkezések rendeleti úton megtételére adott felhatalmazás határideje az 1949. évi december hó 31. napjáig meghosszabbíttatik. Általános kormányváltozás esetében azonban a felhatalmazás hatálya az említett határidő letelte előtt is megszűnik.

2. § Az 1947. évi XXVI. tc. 2. §-ában foglalt rendelkezések a jelen törvény 1. §-a alapján kibocsátott rendeletek tekintetében is irányadók.

3. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

E törvény kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvényt mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkllencszáznegyvenkilencedik évi június hó huszonnegyedik napján.

Szakasits Árpád s. k.,

köztársasági elnök

Dobi István s. k.,

miniszterelnök