4228/1949. (IX. 7.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság címerének használata tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 5.140.)

1. § A Magyar Népköztársaság címerét kizárólag állami hatóságok, hivatalok, intézetek és egyéb intézmények használhatják.

2. § (1) Állami és más közületi vállalatok és üzemek - ideértve az állami egyedárusági cikkek előállításával vagy forgalombahozatalával foglalkozó vállalatokat (üzemeket) is - a Magyar Népköztársaság címerét csak külön engedély alapján használhatják.

(2) Az engedélyt a vállalat (üzem) tárgya szerint illetékes miniszter előterjesztésére a minisztertanács elnöke adja meg.

(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha a vállalat (üzem) jelentőségénél vagy működésének természeténél fogva kívánatos, hogy állami (közületi) jellege a Magyar Népköztársaság címerének használata által is kifejezésre jusson.

(4) Az engedélyben rendelkezni kell a címer használatának módja, valamint terjedelme tekintetében is, az engedélyt meghatározott alkalmakra is lehet korlátozni.

(5) A minisztertanács elnöke az engedélyt bármikor visszavonhatja.

(6) A minisztertanács elnöke az engedélyekről nyilvántartást vezet.

3. § Magánosok, magánjellegű testületek, intézetek és vállalatok a Magyar Népköztársaság címerét egyáltalán nem használhatják; az ország címerének használatára az 1883. XVIII. törvénycikk értelmében adott, vagy más jogszabályon alapuló engedélyek hatályukat vesztik.

4. § (1) Az állami hatóságok, hivatalok, intézetek és egyéb intézmények az 1950. évi április hó 30. napját követően csak a Magyar Népköztársaság címerét használhatják. Az erre vonatkozó részletes szabályokat az illetékes miniszter (a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke) állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megszabott határidő eltelte után a korábbi állami címert a középületekről el kell távolítani, feltéve, hogy az jelentékeny műszaki akadályba nem ütközik.

(3) A műemlék jellegével bíró épületeken és emlékműveken a korábbi címerek meghagyhatók. Az ilyen épületeken és emlékműveken csak abban az esetben kell a népköztársasági címert is feltüntetni, ha ez művészeti vagy műtörténeti szempontból nem esik kifogás alá. Ebben a kérdésben a szükséghez képest a vallás- és közoktatásügyi és a népművelésügyi miniszter állásfoglalását kell kikérni.

5. § Kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki a jelen a rendeletben a címerhasználatra megállapított rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza. A kihágás miatt az eljárás a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

Budapesti 1949. évi szeptember hó 5-én

Dobi István s. k.

minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére