4244/1949. (IX. 18.) MT rendelet

az állami népgazdasági terv készítése és végrehajtása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 0.372.)

1. § (1) Az állami népgazdasági tervnek (a továbbiakban: tervnek) megfelelő részletterv alapján köteles működni:

a) a közületi vállalat (ipari, vagy mezőgazdasági üzem, üzlet stb.) a mezőgazdasági kísérleti és tangazdaság;

b) az állami, megyei, járási, városi vagy községi kezelésben lévő vállalat;

c) a kisipar, (kiskereskedelem) körét meghaladó ipari vagy kereskedelmi célú magánvállalat (78000/1923. KM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése), végül

d) a Magyar Nemzeti Banknál vezetett egyszámlarendbe tartozó egyéb vállalat.

(2) Az Országos Tervhivatal az illetékes minisztériummal egyetértésben elrendelheti, hogy a szövetkezetek, vagy azoknak egy része - amennyiben nem esnek az (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá - működésüket részletterv keretében folytassák.

(3) Közületi vállalatnak kell tekinteni azt a vállalatot (üzemet, üzletet stb.),

a) amelyben az állam, megye, járás, város, vagy község tulajdoni érdekeltsége teljes és kizárólagos;

b) amelyben az állam, megye, járás, város, vagy község tulajdoni érdekeltsége nem kizárólagos ugyan, de eléri, vagy meghaladja az 50 százalékot.

Tulajdoni érdekeltségnek kell tekinteni a részvények (üzletrészek), valamint a törzstőke tulajdonát is.

2. § A közület (hivatal, intézet, intézmény) köteles beruházásaira vonatkozóan tervet készíteni. Az Országos Tervhivatal elrendelheti, hogy a társadalmi szervezetek (érdekvédelmi szervek, egyesületek stb.) fontosabb beruházásaikra és felújításaikra vonatkozóan tervet készítsenek.

3. § (1) A részlettervet az Országos Tervhivatal által közölt tervkeretszámok alapján egy évi időtartamra kell elkészíteni és jóváhagyás végett az illetékes minisztérium útján az Országos Tervhivatalnak benyújtani.

(2) A részletterv elkészítésének módját, benyújtásának határidejét, valamint az ezzel kapcsolatos eljárás szabályait az Országos Tervhivatal állapítja meg. Az Országos Tervhivatal elnökének ebben a tárgykörben kiadott rendeleteit OT jelzéssel kell közzétenni.

(3) Az Országos Tervhivatal az illetékes minisztériummal együttesen az 1. és 2. § hatálya alá eső vállalatok, mezőgazdasági kísérleti és tangazdaságok, szövetkezetek, közületek és társadalmi egyesületek stb. (a továbbiakban: tervkötelezettek) meghatározott körének részlettervei egyénenkinti jóváhagyását más hatóságra vagy erre a célra kijelölt szövetkezeti központra, illetőleg társadalmi szervezetre bízhatja és megállapíthatja ezek eljárási szabályait. Az így jóváhagyott részletterveknek az Országos Tervhivatal által meghatározott módon elkészített összesítése (sommázata) felterjesztendő az Országos Tervhivatalhoz, amely ezen módosítást eszközölhet, vagy azt megsemmisítheti és új részlettervek készítését rendelheti el.

(4) A jóváhagyott részletterven változtatást eszközölni csak engedéllyel szabad. Az engedély megadására nézve a részletterv jóváhagyására vonatkozó eljárás az irányadó.

4. § Beruházást végezni csak az Országos Tervhivatal engedélyével szabad. Az Országos Tervhivatal ezt a hatáskörét meghatározott beruházások tekintetében az illetékes minisztériumra átruházhatja.

5. § (1) A tervkötelezettek kötelesek a népgazdasági terv végrehajtásának eredményeiről és esetleges akadályairól a Országos Tervhivatal által meghatározott időben és módon jelentést tenni.

(2) Az Országos Tervhivatal jogosult a népgazdasági terv végrehajtását ellenőrizni. Evégből az Országos Tervhivatal kiküldötte - a Népgazdasági Tanács által megállapított rend szerint -, a vállalat helyiségeibe beléphet, az üzleti könyveket és levelezéseket megtekintheti.

6. §[1]

7. § A jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 10070/1947. (187) Korm. rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1949. évi szeptember hó 16-án.

Dobi István s. k.

a minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 227/1950. (IX. 7.) MT rendelet 5. §-a. Hatálytalan 1950.09.07.

Tartalomjegyzék