452000/1949. (VI. 19.) BM rendelet

a celluloid tűzrendészete tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 5.624.)

Az 5090/1948. (108) Korm. rendelet 32. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az iparügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A jelen rendelet szempontjából:

a) munkahelyiség: az, ahol celluloidot, vagy celluloidból készült filmet (továbbiakban: film) dolgoznak fel, illetőleg csomagolnak, szárítanak vagy más módon kezelnek;

b) raktárhelyiség: az, ahol celluloidot vagy celluloidból készült filmet tárolnak;

c) üzemhelyiség: a munkahelyiség, a raktárhelyiség, továbbá a hozzájuk tartozó mellékhelyiség. A tűzbiztosan és hézagmentesen elkülönített iroda azonban nem üzemhelyiség.

II. FEJEZET

AZ ÜZEMHELYISÉG HASZNÁLATÁNAK KORLÁTOZÁSA

2. § Az üzemhelyiséget tűzrendészeti szempontból veszélyesebb célra nem szabad használni, mint amilyen célra a jelen rendelet értelmében használható. Kétség esetén az építésügyi hatóság meghallgatása után a tűzrendészeti hatóság határoz.

III. FEJEZET

AZ ÜZEMMENET TŰZRENDÉSZETE

A. Az üzemmenetre vonatkozó általános rendelkezések

1. A villámhárító berendezés felülvizsgálata

3. § Az üzemhelyiség villámhárító berendezését minden évben szakértőkkel felül kell vizsgáltatni és szükség esetén haladéktalanul ki kell javítani.

2. Az üzemhelyiségbe lépés

4. § Illetékteleneknek üzemhelyiségbe belépni nem szabad. Ezt a tilalmat az üzemhelyiség ajtajának külső oldalán szembeötlő felirattal jelezni kell. A szállítást végző személyek csak az üzem átvételi helyiségeibe léphetnek be.

3. Ruházat, dohányzási tilalom, nyilt láng vagy szikrát adó szerszám használatának tilalma

5. § (1) Az üzemhelyiségben dolgozó munkás és munkásnő ruházata testhezálló legyen. Könnyen gyúló, lenge anyagból készült ruhát itt viselni nem szabad. A munkásnőknek hajukat bekötve kell viselniök. A munkaruhából a napi munka befejeztével a port és a celluloid-hulladékot a szabadban ki kell porolni.

(2) Üzemhelyiségben dohányozni, továbbá nyilt tüzet vagy lángot használni, valamint ezekben a helyiségekben bármiféle gyújtószerszámot, vagy eszközt bevinni, illetőleg ott szikrát adó szerszámot használni tilos. Ezt a tilalmat az üzemhelyiségek valamennyi ajtajának mindkét oldalán szembeötlő módon fel kell tüntetni.

4. Celluloid tiltott elhelyezése

6. § Az üzemhelyiségben lévő fűtőtestek körül, továbbá a központi fűtőberendezés csővezetéke közelében - 50 cm távolságon belül - celluloidot (filmet) elhelyezni nem szabad.

7. § Celluloidot (filmet) még ideiglenesen sem szabad olyan üzemhelyiségbe vinni, vagy elhelyezni, amely nem annak megmunkálására, raktározására (vetítésére) szolgál (pl. irodába, nyomtatványraktárba stb.). Kivétel az egyes mintadarabok bemutatásának esete.

5. Figyelmeztető-lap

8. § Minden üzemhelyiségben szembeötlő helyen, jól olvashatóan a következő szövegű figyelmeztető-lapot kell kifüggeszteni:

FIGYELMEZTETŐ-LAP

a) A celluloid (film) igen tűzveszélyes anyag; rendkívül gyorsan, nagy hőfejlődéssel ég. Felmelegedésénél hirtelen fellobban és hosszú szúró lángot ad. Lángnélküli égésénél (felbomlásánál) nagymennyiségű, az emberi szervezetre mérgező és egyben robbanó veszélyes gáz keletkezik. Ezért kezelésénél a legnagyobb elővigyázatra van szükség.

b) Celluloidot (filmet) sohasem szabad nyílt láng, forró fűtőtest vagy fűtővezeték közelében tartani, veszélyes felmelegedését más módon lehetővé tenni, vagy veszélyes felmelegedésre alkalmas helyen megmunkálni; éppen ezért az összes munkaraktár és egyéb üzemi helyiségekben a legszigorúbban tilos a dohányzás, gyújtóeszközök, nyilt láng, valamint szikrát adó szerszámok bevitele és használata.

c) Celluloid fűrészelése, fúrása, vagy marása esetén a gépet vagy szerszámot vízsugárral kell hűteni. A hulladékot vízzel telt edényben kell gyűjteni.

d) Tűzoltás céljából az üzem helyiségében elhelyezett víztartályokat állandóan vízzel telve, a munkahely közvetlen közelében kell tartani.

e) Üzemhelyiségben a kijáratok és vészkijáratok felé vezető minden utat állandóan szabadon kell tartani. Mindenki tanulja meg, hogy melyik a részéről leggyorsabban és legbiztosabban elérhető kijárat.

f) Ha a munkás ruhája tüzet fog, a munkás hengeredjen a földön, de semmiesetre se szaladjon el. Munkatársai igyekezzenek az előírt vizes vagy lángmentesített pokróccal a földön hengerendő társuk égő ruháját azonnal betakarni és ilyen módon a lángot eloltani.

g) Celluloid-üzemekben és raktárakban dolgozó munkás és munkásnő ruházata testhezálló legyen. Könnyengyúló, lenge anyagból készült ruhát itt viselni nem szabad. A munkásnőknek a hajukat bekötve kell viselniök. A munkaruhából a napi munka befejeztével a port és a celluloid-hulladékot a szabadban ki kell porolni.

B. Munkahelyiségben az üzemmenet tűzrendészetre.

1. Munkagépek elkülönítése

9. § A munkahelyiség egymástól tűzbiztosan elkülönített részeiben főleg azokat a munkagépeket kell elhelyezni, amelyeknél a feldolgozás tűzveszélyesebb, vagy amelyeknél nagyobb mennyiségű celluloid (film) előkészítése nem mellőzhető.

2. A folytatható munka, légtér, a közös helyiségben dolgozók száma

10. § (1) A munkahelyiségekben csak a hatóság által engedélyezett munka folytatható.

(2) A munkahelyiségben minden állandóan ott tartózkodó személyre legalább 15 köbméter légteret kell számítani. Az ennek megfelelő létszámot minden munkahelyiségben felirattal kell jelezni.

(3) Olyan munkahelyiségben, ahol burkolatlan filmet munkálnak meg vagy kezelnek, legfeljebb négy személy dolgozhat.

(4) Ha a filmgyárban különleges üzemtechnikai okokból négynél több személynek közös munkahelyiségben működése szükséges, akkor azok száma egy helyiségben legfeljebb tíz lehet, de csak abban az esetben, ha a helyiség fekvése és a kijárati ajtók száma az összes munkás gyors menekülését biztosítja és ha minden munkaasztalon olyan védőberendezés van, amely a tűznek az egyik asztalról a szomszédos asztalra való gyors átterjedését megakadályozza.

(5) Egy munkaasztalnál legfeljebb két személy dolgozhat.

3. A menekülésre szolgáló utak

11. § A munkaasztalokat és a gépeket a mukahelyiségben úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok felé legalább 1.20 méter széles közlekedési út állandóan rendelkezésre álljon. A közlekedési utakat és kijáratokat (vészkijáratokat) mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani; azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni vagy szűkíteni.

4. A munkahelyiségben tartható celluloid mennyisége; filmláda, filmszekrény

12. § (1) Arra kell törekedni, hogy munkahelyen celluloid-anyag a lehető legcsekélyebb mennyiségben legyen.

(2) Minden munkahelyiségben csak a munkamenethez szükséges - legfeljebb a félnapi szükségletnek megfelelő - celluloid nyersanyagot szabad tartani. A félkész és készárut lehetőleg gyorsan és folyamatosan raktárhelyiségbe kell átszállítani.

(3) Mozgóképfilmmegmunkáló (feldolgozó) üzemek munkahelyiségében is csak a folyamatos munkamenethez feltétlenül szükséges filmmennyiség tartható; ez a mennyiség azonban egy-egy helyiségben munkásonként a 30 kilogrammot nem haladhatja meg.

(4) A (3) bekezdésben említett munkahelyiségben minden munkaasztalon csak a feldolgozás vagy megmunkálás alatt álló filmtekercset és az esetleg szükséges kiegészítő filmszalagokat szabad elhelyezni, a többi filmtekercset a munkahelyiségben elhelyezett keményfából készített filmládában vagy filmszekrényben kell tartani.

(5) Egy filmorsóra 600 méternél hosszabb filmet tekercselni tilos. Ennél hosszabb filmtekercset munkahelyiségben tartani nem szabad.

(6) A film tartására szolgáló ládát vagy szekrényt legalább 1.5 cm vastag csapokkal egymásba eresztett, hézagmentes keményfa deszkából kell készíteni. A ládát a filmtekercsek részére rekeszekre kell osztani. A rekeszfalakat keményfából kell készíteni. Minden rekeszt függőleges irányban mozgó, önsúlyával csukódó keményfa tolóajtóval kell lezárni.

(7) A napi munka befejezte után a celluloidot (filmet) a munkahelyiségből feltétlenül el kell távolítani és azt az e célra szolgáló raktárhelyiségben kell elhelyezni.

5. Munkaasztalok megvilágítása

13. § (1) Olyan munkaasztalon, amelyen a filmet alulról világítják meg, csak villamosvilágítás alkalmazható.

(2) Az alulról világító lámpákat védőbúrával és a filmmel való érintkezés elkerülésére ezen felül az asztal alatt lyukacsos vasbádoglemezzel kell védeni. Az üveglapokat nyílásmentesen és elmozdíthatatlanul kell az asztallaphoz rögzíteni.

(3) A munkaasztalok alulról világító lámpáinak vezetéke vízálló szigetelésű, külső sérülés ellen védőborítással ellátott kábelvezeték legyen.

6. A celluloid feldolgozása

14. § (1) Celluloid fűrészelése, fúrása, marása közben az anyagot, továbbá a gépet vagy szerszámot hideg vízzel kell hűteni.

(2) Celluloid hevítéséhez és a prések fűtéséhez csak gőzt, forróvizet vagy villamosáramot szabad használni. A felhevített készülék hőmérséklete 115 C-nál magasabb nem lehet.

(3) A villamoshevítőkészülék olyan legyen, hogy celluloid az áramvezetőkkel vagy a készülék izzó részeivel érintkezésbe ne juthasson és hogy 115 C-nál az áramot önműködően kikapcsolja.

7. A celluloidhulladék kezelése

15. § (1) A gépeknél, vagy a kézimunkánál keletkező apró celluloid- (film) hulladékokat (forgács, por) vizet tartalmazó, bádogfedővel ellátott edénybe kell gyűjteni. Az edényeket üzemszünetben és veszély esetén bádogfedővel kell lefedni. Nagyobb darab hulladékot jól záró, fedéllel ellátott külön edényben kell gyűjteni.

(2) A filmhulladékot a munkaasztalnak erre a célra szolgáló nyílásán keresztül az asztalban lévő vagy az asztal alatt elhelyezett edénybe kell dobni.

(3) A filmhulladékról az emulziós réteg eltávolítása csak olyan eljárással történhetik, amely közben a film felbomlása vagy meggyulladás veszélyével járó felmelegedése nem következhetik be és vegyi összetétele nem változik meg.

(4) A hulladékokat lehetőleg nedves állapotban kell szétdarabolni.

(5) A hulladékot legföljebb 45 C hőmérséklet mellett szabad szállítani és e hőmérséklet ellenőrzésére önműködő jelzőkészülékeket kell alkalmazni.

(6) A hulladék összegyűjtésére szolgáló edény tartalmát legalább naponta kétszer a munkahelyiségtől tűzbiztosan elkülönített helyiségben elhelyezett és a hulladék ellepésére alkalmas mennyiségű vizet tartalmazó gyűjtőtartályba kell átönteni. A gyűjtőtartályok űrtartalma 100 liternél nagyobb nem lehet. Ha megtelnek, vagy a napi munka befejeződött, a gyűjtőtartályokat ki kell üríteni. Az így kiürítésre kerülő hulladékot külön erre a célra alkalmas raktárhelyiségben kell tárolni vagy a telephelyről el kell szállítani.

8. Szárításra szolgáló munkahelyiségek és szárítóberendezések

16. § (1) A szárítóhelyiségben kizárólag a szárítással járó munkák végezhetők.

(2) A szárítandó anyag mennyisége szárítóhelyiségenként a 100 kilogrammot nem haladhatja meg.

(3) A szárítóberendezések csak légfűtésűek lehetnek.

(4) A szárítóberendezést naponként legalább egyszer alaposan le kell tisztítani, különösen a port kell róluk eltávolítani.

9. Gépek és más tárgyak munkahelyiségben javítása

17. § Gépek és más tárgyak munkahelyiségben csak akkor javíthatók, ha a helyiségben celluloidporképződés és a javítás helye körül 5 méter körzetben celluloid (film) vagy ezek hulladéka nincsen.

10. Csomagolás

18. § (1) Celluloidot (filmet) és hulladékát kizárólag a többi üzemhelyiségtől tűzbiztosan elkülönített munkahelyiségben (csomagolóhelyiségben) szabad csomagolni.

(2) Celluloidot (filmet) és hulladékát szállítás végett általában tűz ellen védő módon kell csomagolni éspedig:

a) celluloid nyersanyagot és készárut erős, nyílásmentes, jólzáró faládába, hordóba vagy megfelelően burkolt és sérülés ellen védett más csomagolásba;

b) mozgóképfilmtekercset erős, nyílásmentes, jól záró keményfa ládába, hordóba, vasbádogtartályba vagy préselt lemez vagy papírdobozba;

c) hulladékot erős, nyílásmentes, jól záró keményfaládába vagy erős, sűrűszövésű zsákba.

(3) Celluloidnak (filmnek) vagy hulladékának fémtartályba csomagolása esetén a tartály forrasztása csak láng nélkül működő forrasztóberendezéssel, a csomagolóhelyiségen kívül, a szabadban végezhető el. A tartály tartalmát előzőleg a hőt rosszul vezető anyaggal kell lefedni.

11. A munkahelyiség takarítása

19. § (1) A napi munka befejezése után a munkahelyiségeket ki kell takarítani, a munkahelyiségek padlóját nedves feltörléssel kell tisztítani, a falakat és födémet legalább hetenként kétszer le kell porolni, a mosható falakat pedig ugyanakkor le kell mosni.

(2) A takarítási munkákhoz csak olyan eszközöket szabad használni, amelyeknek használata közben szikraképződés nem állhat elő.

C. Tűzveszélyes folyadékok munkahelyiségben készítésének, tartásának és felhasználásának tűzrendészete

1. Helyiség, munkamenet

20. § (1) Tűzveszélyes ragasztóanyagok előállítását, celluloid anyagnak tűzveszélyes festékkel bevonását vagy más olyan munkát, amely közben tűzveszélyes folyadékának az emberi szervezetre káros vagy robbanóveszéllyel járó gőze keletkezik, a többitől teljesen elkülönített és erre a célra szolgáló munkahelyiségben kell végezni.

(2) A tűzveszélyes ragasztóanyag előállítására (keverésére) szolgáló berendezés és a hozzátartozó csővezeték teljesen zárt legyen és az anyagnak mind az adagolása, mind a lefejtése ugyancsak zárt csővezeték-rendszerben történjék. Az ilyen berendezést és annak csővezetékét megfelelően földelni kell.

(3) Tűzveszélyes ragasztó- és oldószer, valamint tűzveszélyes festékanyag a munkahelyiségekben csak a munkamenethez szükséges legcsekélyebb mennyiségben tartható. Ez a mennyiség munkahelyenként a 250 grammot nem haladhatja meg.

(4) A ragasztó- és oldószert a munkahelyiségben eldőlés ellen védett olyan üvegben kell tartani, amelynek dugójában van az ecset szára.

(5) A (4) bekezdésben említett szereket a tűzveszélyes folyadék raktározására vonatkozó szabályoknak megfelelően kell raktározni.

2. Elszívó és elválasztó berendezés

21. § (1) Ha a 20. § (1) bekezdésében körülírt munkát ugyanabban a munkahelyiségben két vagy több személy végzi, akkor a helyiséget és a munkaasztalokat elszívó berendezéssel (exhaustorral) is el kell látni.

(2) Az elszívó berendezést csak rövidre zárt forgórészű, teljesen zárt és zsírkenésű csapágyazással ellátott villamosmotorral szabad meghajtani.

(3) Az elszívó berendezés vezetékének a központi elszívó vezetékhez munkahelyenként robbanástgátló szerkezeten (vízzárón, vagy más hasonló szerkezeten) keresztül kell csatlakoznia.

(4) Az elszívott levegőt tűzbiztos csatornán keresztül kell a szabadba elvezetni. A csatorna kéményének legalább 1 és fél méterrel kell a tetőgerinc fölé érnie. A csatornát a fűtőberendezés kéményébe vezetni nem szabad.

(5) Ha az elszívott levegő jelentős mennyiségben tartalmazza a tűzveszélyes folyadék gőzét, ennek leválasztására szolgáló készülék is felszerelhető.

D. A mozgóképek vetítő és bemutató helyiségében az üzemmenet tűzrendészete

22. § Ha az üzemben mozgókép vetítő- és bemutatóhelyiség van, azokat a mozgóképszínházakra vonatkozó rendelkezések szerint kell üzemben tartani.

E. A raktározás tűzrendészete

1. Ajtók, ablakok, a raktározás módja, burkolatok

23. § (1) A raktárhelyiség ajtajának külső oldalán a következő feliratot kell alkalmazni: "Celluloid- (film-) raktár! Illetéktelennek belépni tilos!"

(2) A raktárban celluloidon (filmen) és az annak raktározására szolgáló berendezésen felül más anyagot vagy tárgyat elhelyezni vagy raktározni nem szabad. Kivétel a kereskedés celluloid áruraktára, amelyre nézve a 27. § (2) bekezdése irányadó.

(3) A raktárban csak raktározási munka végezhető, ott csomagolási, irodai vagy más egyéb munkát végezni nem szabad.

(4) Raktárhelyiségben celluloidot (filmet) vagy hulladékot nyitott állványokon vagy keményfaszekrényben kell tartani éspedig nyers celluloidot és a celluloid árut csomagolva, vagy szabadon, a mozgófilmtekercset bádog- vagy préselt papírlemezdobozban, a fényképezéshez szükséges tekercs és csomag filmet eredeti gyári csomagolásban, végül a hulladékot ládában, hordóban vagy sűrűszövésű zsákban.

(5) Az állvány vagy szekrény magassága a három métert nem haladhatja meg.

(6) Raktározásra csak olyan tiszta zsákot szabad használni, melyben olaj- vagy zsiradékmaradványok nincsenek.

(7) Az állványok vagy a szekrények között a raktári munkához szükséges, de legalább 80 cm széles közlekedési utat állandóan szabadon kell hagyni.

2. Nedvesítő berendezés

24. § Minden raktárhelyiségben legalább 50-60%-os páratartalmat létesítő nedvesítő berendezést kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

AZ ÜZEMHELYISÉGBEN KELETKEZETT TŰZ ELOLTÁSÁT SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK ÉS EZEK KEZELÉSÉNEK OKTATÁSA

25. § (1) Celluloidot feldolgozó vagy raktározó nagyobb üzemben (nagyobb ipartelepen, vagy filmgyárban, esetleg nagyobb raktárban) a tűzrendészeti hatóság által megállapított helyen (helyiségben) tűzjelzőberendezést kell felszerelni. Ennek jelzőkészülékét tűztől védett olyan helyen kell elhelyezni, ahol állandóan legalább egy alkalmazott tartózkodik. Ugyanitt gondoskodni kell a helyi tűzoltósággal való közvetlen távbeszélő összeköttetésről is.

(2) Nagyobb üzemben, ipartelepen, filmgyárban vagy raktárban a helyi viszonyoktól függően, nyomásfokozó szivattyút, esetleg egyéb korszerű nagyobb tűzoltófelszerelést és önműködő tűzoltóberendezést is meg lehet követelni.

(3) Celluloid feldolgozó üzem (ipartelep és filmgyár), valamint a 2.000 kilogrammnál nagyobb mennyiségű celluloidot (filmet) befogadó raktár minden helyiségének kijáratánál, annak külső falán szabványos fali tűzcsapot kell felszerelni. Minden tűzcsapot 20 méter hosszú tömlővel és sugárcsővel kell ellátni.

(4) Munkahelyiségben a kijárat közvetlen közelében egy négyzetméter nagyságú vizes vagy lángmentesített pokrócot, továbbá minden munkaasztal mellett egy homokkal telt vedret és egy 70 cm átmérőjű, legalább 50 cm mélységű vízzel telt edényt kell állandóan készenlétben tartani.

(5) Minden raktárhelyiségben, illetőleg minden raktárrészben a vonatkozó Magyar Országos Szabványnak megfelelő 1 darab kézioltókészüléket, vagy ládában elhelyezett fél köbméter homokot, egy lapátot és egy vízzel telt vödröt kell kéznél tartani.

(6) A személyzetet a beépített tűzoltóberendezés, valamint a tűzoltófelszerelések használatára meg kell tanítani.

V. FEJEZET

A CELLULOID SZÁLLÍTÁSÁNAK TŰZRENDÉSZETE

26. § Celluloidot (filmet) csak zárt vagy sűrűszövésű ponyvával letakart járóművön szabad szállítani.

VI. FEJEZET

A CELLULOID EGYES KISIPARI FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS KERESKEDÉSEKBEN TARTÁSÁNAK TŰZRENDÉSZETE

27. § (1) Olyan üzemben, ahol 10 kilogrammnál nagyobb mennyiségű celluloidot csak mellékesen dolgoznak fel (pl. késes üzemek, optikai üzletek, kézi műhelyek), ennek feldolgozását más munkától el kell különíteni. Ilyen üzemben a jelen rendeletnek a munkahelyiség építésére és az üzem menetére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell végrehajtani, a celluloid nyersanyagot, félkész- és készárut pedig a munkahelyiségben elhelyezett keményfaszekrényben kell raktározni.

(2) Olyan kereskedésben, ahol a celluloidból készült árut (pl. játékot, tárgyat) tartanak, az árut legfeljebb 50 kg mennyiségig kisebb tételekben lehetőleg üveglappal letakarva kell elhelyezni; az 50 kg-ot meghaladó mennyiséget azonban az üzlethelyiségtől tűzbiztosan elválasztott helyiségben kell tartani. Ez a helyiség általában ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a celluloid (film) raktár. A raktárhelyiség építésének tűzrendészetére vonatkozó szabályok azonban nem vonatkoznak a kereskedők azokra a raktárhelyiségeire, amelyekben fényképezéshez szükséges gyári csomagolású tekercs vagy csomagfilmet legfeljebb 200 kg bruttó súlyban tartanak.

VII. FEJEZET

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK

28. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1879. XI. tc. 109. §-a alapján 15 napig terjedhető elzárással büntethető az:

1. a munkáltató, aki az illetékteleneknek üzemhelyiségbe lépését tiltó feliratot az üzemhelyiség ajtajának külső oldalán szembeötlően nem helyezi el (4. §);

2. aki üzemhelyiségben dohányzik, nyílt tüzet, lángot, vagy szikrát adó szerszámot használ (5. §);

3. aki üzemhelyiségbe bármiféle gyújtó szerszámot, vagy eszközt visz be (5. §);

4. a munkáltató, aki az 1. § (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmakat feltüntető feliratot az üzemhelyiségek valamennyi ajtajának mindkét oldalán szembeötlő módon nem tünteti fel;

5. aki az üzemhelyiségben lévő fűtőtestek körül, továbbá a központi fűtőberendezések csővezetékei közelében 50 cm távolságon belül celluloidot (filmet) helyez el (6. §);

6. aki celluloidot (filmet) - kivéve az egyes mintadarabok bemutatásának esetét - olyan helyiségbe visz be, vagy olyan helyiségben helyez el, amely nem annak megmunkálására, raktározására, vagy vetítésére szolgál (pl. irodába, nyomtatványraktárba stb.) (7. §);

7. a munkáltató, aki a 8. §-ban meghatározott "Figyelmeztető-lap"-ot minden munkahelyiségben és raktárhelyiségben szembeötlő helyen nem függeszti ki;

8. a munkáltató, aki azokat a munkagépeket, amelyeknél a feldolgozás tűzveszélyesebb vagy amelyeknél nagyobb mennyiségű celluloid (film) előkészítése nem mellőzhető, a munkahelyiségeknek egymástól nem tűzbiztosan elkülönített részeiben helyezi el (9. §);

9. aki a munkahelyiségben nem a hatóság által engedélyezett munkát folytatja (10. §);

10. a munkáltató, aki a munkahelyiségben minden állandóan ott tartózkodó személy részére legalább 15 m3 légteret nem biztosít és az ennek megfelelően engedélyezett létszámot minden munkahelyiségben felirattal nem jelzi (10. §);

11. a munkáltató, aki az egyes munkahelyiségekben alkalmazható munkások létszámára vonatkozó rendelkezéseket megszegi (10. §);

12. a munkáltató, aki a munkaasztalokat és gépeket a munkahelyiségben nem a 11. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően helyezi el;

13. aki a közlekedési utakat, a kijáratokat, vészkijáratokat a 11. §-ban foglalt rendelkezések ellenére eltorlaszolja vagy szűkíti;

14. aki a munkahelyiségben tartható celluloid mennyiségre vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be (12. §);

15. aki munkahelyiségben a feldolgozás vagy megmunkálás alatt álló filmtekercsen és az esetleg szükséges kiegészítő filmszalagon kívül a többi filmtekercset nem az ott elhelyezett keményfából készített filmládában vagy filmszekrényben tartja (12. §);

16. a munkáltató, aki a filmek tartására nem az előírt ládát vagy szekrényt használja (12. §);

17. aki a napi munka befejezése után a celluloidot (filmet) a munkahelyiségből nem távolítja el és azt az e célra szolgáló raktárhelyiségben nem helyezi el (12. §);

18. a munkáltató, aki a munkaasztalon a film megvilágítására nem villamosvilágítást alkalmaz (13. §);

19. a munkáltató, aki a film alulról világítására szolgáló lámpák és vezetékek védelmi berendezéseire vonatkozó rendelkezéseket megszegi (13. §);

20. aki a celluloid feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be (14. §);

21. aki a hulladék gyűjtésére, az emulziós réteg eltávolítására, a hulladék szárítására és a jelzőkészülék alkalmazására, továbbá aki a hulladék összegyűjtésére és elvitelére vonatkozó rendelkezéseket megszegi (15. §);

22. aki a szárításra vonatkozó rendelkezéseket megszegi (16. §);

23. aki a gépeknek és más tárgyaknak munkahelyiségben javítására vonatkozó rendelkezéseket megszegi (17. §);

24. aki a celluloidnak (filmnek) és hulladékának csomagolására, illetőleg a celluloid (film) vagy hulladéka tartályának elzárására vonatkozó rendelkezéseket megszegi (18. §);

25. aki a munkahelyiségek takarítására, illetőleg a takarító eszközök használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi (19. §);

26. aki a tűzveszélyes ragasztó, illetőleg festőanyagok előállítására, továbbá a tűzveszélyes ragasztó-, oldószerek, valamint festőanyagok mennyiségére, elhelyezési módjára és raktárolására vonatkozó rendelkezéseket megszegi (20. §);

27. a munkáltató, aki az elszívó berendezésre vonatkozó rendelkezéseket megszegi (21. §);

28. aki a raktározásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi (23. §);

29. a munkáltató, aki a raktárhelyiségben az előírt nedvesítő berendezést nem alkalmazza (24. §);

30. a munkáltató, aki az üzemhelyiségben keletkezett tűz jelzését, eloltását biztosító és elősegítő berendezésekre és azok kezelésének oktatására vonatkozó rendelkezéseket megszegi (25. §);

31. aki a celluloid szállítására vonatkozó rendelkezéseket megszegi (26. §);

32. aki a 10 kg-nál kisebb mennyiségű celluloid egyes kisipari feldolgozására és elhelyezésére, illetőleg 50 kg-nál kisebb mennyiségű kész árunak kereskedésekben raktározására vagy 50 kg-ot meghaladó mennyiségű kész árunak elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi (27. §).

(2) Az 1928. X. törvénycikknek a pénzbüntetésre vonatkozó rendelkezéseit a 8960/1946. ME rendeletben foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(3) A kihágás miatt az eljárás az államrendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a belügyminiszter bíráskodik.

VIII. FEJEZET

AZ ÉPÍTKEZÉS TŰZRENDÉSZETE

29. § (1) Az üzemhelyiség építkezésének tűzrendészetére vonatkozó ideiglenes szabályokat a jelen rendelet függeléke tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben említett ideiglenes szabályok az országos építésügyi szabályzat hatálybalépésével hatályukat vesztik.

IX. FEJEZET

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

30. § (1) A celluloid tűzrendészetével kapcsolatban a tűzrendészet szabályozásáról szóló 180000/1936. BM rendelet (Rendeletek Tára 789. oldal) vonatkozó általános rendelkezéseit (70., 71., 74., 76., 77., 87., 113-117., 119., 120., 124., 125., 132. és 150. §-ának vonatkozó rendelkezéseit stb.) is alkalmazni kell.

(2) A jelen rendelet hatálya a tűzrendészeti szempontból veszélytelen celluloid fajtákra (pl. az acetyl-cellulózéra), továbbá az ezekből készült anyagokra és tárgyakra, végül a közlekedési vállalatok és a posta üzemhelyiségeire (1. §) nem terjed ki. Az utóbbiakra vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

(3) A jelen rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(4) A jelen rendelet hatálybalépésekor már működő ipartelepre (üzemre, raktárra stb.-re) nézve a rendelet rendelkezéseit csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha ez tűzveszély elhárítása érdekében múlhatatlanul szükséges.

(5) A belügyminiszter a jelen rendelet rendelkezései alól az érdekelt miniszterrel egyetértésben egyes esetben felmentést adhat.

(6) A jelen rendelet hatálybalépésével a 78244/1923. KM rendelet (Rendeletek Tára 742. oldal), és a 72434/1925. KM rendelet (Rendeletek Tára 524. oldal), valamint az egyéb rendeleteknek a jelen rendelettel ellenkező rendelkezései hatályukat vesztik.

(7) Ahol valamely jogszabály a (6) bekezdés értelmében hatályát vesztett rendeletre, vagy rendelkezésre hivatkozik, ott ahelyett a jelen rendelet, illetőleg annak megfelelő rendelkezését kell érteni.

Budapest, 1949. évi május hó 31-én.

Darvas József s. k.

építés- és közmunkaügyi miniszter

Kádár János s. k.

belügyminiszter

Függelék

a Magyar Közlöny - Törvények és Rendeletek Tára 1949. évi június hó 19-i számában közzétett 452.000/1949. (VI. 19.) BM rendelet (A celluloid tűzrendészete) 29. §-ához

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére