Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1949. évi IX. törvénycikk

az országgyűlési választásokra vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Országgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § A nemzetgyűlési választásokról szóló 1945. évi VIII. törvénycikk, valamint az országgyűlési választásokról szóló 1947. évi XXII. törvénycikk rendelkezéseit a jelen törvényben foglalt módosításokkal kell alkalmazni.

2. § Ahol az 1945. évi VIII., illetőleg az 1947. évi XXII. törvénycikk a képviselői megbizatások számának megállapításával és felosztásával összefüggésben tizenkétezer, illetőleg tizennégyezer szavazatról szól, ott a jelen törvény hatálybalépése után tizenhatezer szavazatot kell érteni.

3. § Az 1945. évi VIII. tc. 2. §-a (2) bekezdésének második mondata akként módosul, hogy a pártok kérelmüket a választás kitűzésének napjától számított 5 (öt) nap alatt nyujthatják be.

4. § Az 1945. évi VIII. tc. 4. §-a (1) bekezdésének az 1947. évi XXII. tc. 5. §-a (1) bekezdése alapján változott első mondatában az állandó lakóhelyre vonatkozó rendelkezés akként módosul, hogy választójoga annak van, aki a választói névjegyzék összeállítása, illetőleg helyesbítése évének január hó 1. napján Magyarországon lakott.

6. § (1) Az 1947. évi XXII. tc. 6. §-a (1) bekezdésének 6/b. pontja akként módosul, hogy a választékjogból az van kizárva, aki a felszabadulást követően politikai okokból rendőrhatósági őrizetben (internálva) volt, kivéve, ha azt azért szüntették meg, mert elrendelésének nem volt kellő ténybeli alapja.

(2) Az 1947. évi XXII. tc. 6. §-a (1) bekezdésének 6/c. pontja akként módosul, hogy a választójogból az van kizárva, aki az összeírás, illetőleg a helyesbítés elrendelésének napján politikai okokból rendőrhatósági felügyelet alatt áll.

6. § Az 1945. évi VIII. tc. 53. §-ának (1) bekezdése akként módosul, hogy a Választási Bíróságba a Közigazgatási Blróság bírái helyett a budapesti Ítélőtábla bírái közül kell tagot kijelölni.

7. § Az 1945. évi VIII. tc. 78. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A belügyminiszter felhatalmazást kap arra is, hogy a választói névjegyzék helyesbítéséről a jelen törvényben, továbbá az ezt kiegészítő és módosító törvényekben foglalt előírásoknak megfelelően évenkint gondoskodjék."

8. § (1) Ahol az 1945. évi VIII. törvénycikk, illetőleg az 1947. évi XXII. törvénycikk értelmében az Országos Nemzeti Bizottságnak kellene intézkednie, ott a Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsának, ahol pedig a Nemzeti Bizottság helyi szervének kellene intézkednie, olt a Magyar Függetlenségi Népfront megfelelő szervének kell intézkednie.

(2) Ahol az 1945. évi VIII. törvénycikk, illetőleg az 1947. évi XXII. törvénycikk a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot vagy az abba tömörült politikai pártokat említi, illetőleg olyan jogszabályokra utal, amelyekben azokról történik említés, olt a Magyar Függetlenségi Népfront megfelelő szerveit kell érteni.

9. § Az 1945. évi VIII. tc. 8. §-ának második mondata, 22. §-ának (2) bekezdése, valamint az 1947. évi XXII. tc. 3. §-ának (3) és (4) bekezdése és 13. §-a hatályát veszti.

10. § Felhatalmaztatik a belügyminiszter, hogy országgyűlési választásokra vonatkozó törvényes rendelkezéseket egységes szerkezetben rendelettel közzétegye.

11. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenkilencedik évi április hó hetedik napján.

Szakasits Árpád s. k.,

köztársasági elnök

Dobi István s. k.,

miniszterelnök