10100/1950. (I. 7.) BkM rendelet

a jég forgalombahozatalának szabályozása és a jégvermelés biztosítása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7166.)

Az 1922. XII. tv. 58. §-ában és a 8390/1948. (VIII. 11.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § Budapest főváros területén természetes jeget forgalombahozni tilos.

2. § Budapest főváros területén műjeget házhoz szállítva csak a Budapesti Jégértékesítő Nemzeti Vállalat hozhat forgalomba.

3. § (1) Budapest főváros területén kívül a hűtésre szoruló áruk forgalombahozatalával foglalkozó kereskedők és iparosok (bor- és sörkereskedők, vendéglátó iparosok, hentesek, cukrászok, stb.) kötelesek a rendelkezésükre álló jégvermet jégtárolásra a teljes befogadóképesség erejéig kihasználni.

(2) Ha a jégverem teljes kihasználásának valamilyen akadálya van, a jégveremmel rendelkező személy köteles ezt a belkereskedelmi miniszternek írásban bejelenteni és a jégvermelés kötelezettsége alól egészen vagy részben felmentést kérni. A belkereskedelmi miniszter a felmentés megadása esetében a jégvermet más kereskedőnek vagy iparosnak térítési díj ellenében használatba adhatja.

(3) Ha a jégvermelés a jégképződés elmaradása miatt nem lehetséges, a jégvermelési kötelezettség alól a belkereskedelmi minisztertől felmentést kérni nem kell. A jégképződés elmaradását szükség esetében a községi elöljáróság (polgármester) hivatott igazolni.

4. § A jég üzletszerű termelésére, gyűjtésére, forgalombahozatalára és használatára nézve egyébként a 17233/1934. KM rendeletben (Rendeletek Tára, 305. oldal), a 17567/1936. KKM rendeletben (Rendeletek Tára, 1431. oldal) és a 48179/1936. KKM (Rendeletek Tára, 1937. évf. 149. oldal) rendeletben foglaltak irányadók.

5. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással büntetendő az, aki

a) az 1. §-ban foglalt rendelkezés ellenére Budapest főváros területén természetes jeget forgalombahoz;

b) a 2. §-ban foglalt rendelkezés ellenére Budapest főváros területén műjeget házhoz szállítva forgalombahoz;

c) a 3. §-ban foglalt rendelkezések ellenére a rendelkezésére álló jégvermet a belkereskedelmi minisztertől kapott felmentés nélkül jégvermelésre a teljes befogadóképesség erejéig nem használja fel.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény és a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendelet rendelkezései irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása szempontjából szakminiszter a belkereskedelmi miniszter.

6. § A jelen rendelet 2. §-a az 1950. évi február hó 15. napján, a rendelet többi része kihirdetésének napján lép hatályba.

Bognár József s. k.

belkereskedelmi miniszter

Tartalomjegyzék