105/1950. (IV. 8.) MT rendelet

egyes vállalatok zárszámadásai közzétételére vonatkozó rendelkezések kiegészítése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.080.)

1. § (1) A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok, valamint a korlátolt felelősségű társaságok (továbbiakban: vállalatok) a kereskedelmi törvény 198. §-ában, illetőleg az 1930. V. tv. 56. §-ában meghatározott közzététel előtt a mérleget és jelentést tartoznak a pénzügyminiszterhez láttamozás végett bemutatni. A közgyűlés (taggyűlés) a zárószámadások tárgyában azok közzététele nélkül is érvényes határozatot hozhat.

(2) Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezést a zárószámadások megállapítása tárgyában határozó közgyűlés (taggyűlés) megtartása után is alkalmazni kell.

2. § A vállalatokra vonatkozó iratokat [36000/1946. (VI. 25.) IM rendelet 23. §] a cégbíróságnál csak az tekintheti meg, akinek erre a pénzügyminiszter engedélyt adott.

3. § Az 1. és 2. §-ban foglalt rendelkezések irányadók a külföldi vállalatok belföldi fióktelepének (fiókintézetének, képviselőségének stb.) zárószámadásaira is.

4. § Vétséget követ el és két évig terjedő fogházzal büntetendő a vállalatnak, illetőleg a külföldi vállalat belföldi fióktelepének felelős vezetője, ha a vállalat zárszámadásait vagy az ezekre vonatkozó jelentést a pénzügyminiszter előzetes láttamozása nélkül közzéteszi.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék