10/1950. (I. 15.) ÉM rendelet

a személyfelvonó használati díjának fizetése alól való mentesség tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 3870.)

A 8590/1946. (VII. 31.) ME rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyminiszterrel egyetértve a következőket rendelem:

1. § A személyfelvonó használati díjának fizetése alól a jelen rendeletben megállapított feltételekkel és mértékben mentesek:

a) a közületi alkalmazottak (2-3. §),

b) a hadigondozottak (4. §) és

c) az Országos Társadalombiztosító Intézet öregségi és rokkantsági, illetőleg baleseti biztosítási rokkant járadékosai (5. §)

Közületi alkalmazottak mentessége

2. § (1) A közületi alkalmazott hivatalos eljárása során minden épületben (építményben) a személyfelvonót a második emeletsort meghaladó közlekedés céljából, felfelémenetben, díjmentesen használhatja

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közület:

a) az állam,

b) a megye, a város és a község,

c) az Országos Társadalombiztosító Intézet,

d) az Állami Vállalatok Központi Nyugdíjpénztára,

e) a Szövetkezetek Országos Szövetsége, valamint az Országos Szövetkezeti Hitelintézet,

f) a nemzeti vállalat,

g) a községi vállalat,

h) a jogszabály alapján létesült, az a) és a b) pontok alatt felsoroltak valamelyikének felügyelete alatt álló köztestület, közintézmény vagy közintézet és

i) az a)-c) pontok alatt felsoroltak vállalata és üzeme.

(3) Hivatalos eljárás a jelen rendelet szempontjából az, amelyet a közületi alkalmazott szolgálati kötelességének teljesítésében végez.

3. § (1) A közületi alkalmazott a 2. §-ban megállapított mentességet csak akkor veheti igénybe, ha eljárásának hivatalos jellegét írásbafoglalt igazolással bizonyítja és ezenfelül a hivatala által kiállított arcképes igazolványát felmutatja. Az igazolás egyetlen meghatározott eljárásra, az eljárások meghatározott sorozatára vagy általában minden hivatalos eljárásra szólhat.

(2) Sürgős ügyben szabályszerű egyenruhában eljáró rendőr és tűzoltó sem igazolást, sem arcképes igazolványt felmutatni nem köteles és ezt tőle követelni nem szabad.

(3) Nem szabad igazolást kérni az arcképes igazolvánnyal ellátott hatósági és társadalombiztosító intézeti orvostól, továbbá attól a közületi alkalmazottól sem, akinek arcképes igazolványa van és szolgálatának természete szerint hivatalos minőségben rendszeresen jár el (hatósági, postai és vasúti kézbesítő, bírósági és közigazgatási végrehajtó, árammérőleolvasó, közüzemi díjbeszedő stb.)

Hadigondozottak mentessége

4. § (1) A személyfelvonónak bármely épületben (építményben) felfelémenetben való díjmentes használatára jogosult az egy évnél nem régibb keletű hitelesítési záradékkal ellátott hadigondozotti igazolványt felmutató hadirokkant.

(2) A mentesség megilleti a fogyatkozása következtében tehetetlen, úgyszintén a vak hadirokkant kísérőjét is.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett hadirokkant és kísérője a személyfelvonót lefelémenetben is díjmentesen használhatja, ha a hadirokkant mozgásában állapota miatt korlátozott.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet rokkant járadékosainak mentessége

5. § (1) A személyfelvonónak felfelémenetben való díjmentes használatára jogosult az Országos Társadalombiztosító Intézet öregségi és rokkantsági, illetőleg az a báleseti rokkant járadékosa, akinek ebben a minőségében az Intézet által kiállított betegségi biztosítási igazolványa van.

(2) A 4. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit a jelen § (1) bekezdésében említett személyekre is alkalmazni kell.

Büntető és vegyes rendelkezések

6. § (1) Ha a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő a felvonónak az az üzembentartója, kezelője vagy vezetője, vagy a helyettesítésükben eljáró az a személy, aki

a) magatartásával az 1. §-ban említett személyt a személyfelvonónak a jelen rendeletnek megfelelő módon való igénybevételében gátolja, vagy

b) a jelen rendeletben foglalt rendelkezések megszegésével a személyfelvonó használatáért díjat kér vagy elfogad.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény rendelkezéseit a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A kihágás miatt az eljárás a rendőrség mint büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tv. 50. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszter az építésügyi miniszter.

7. § A jelen rendelet a 35955/1949. (VII. 13.) ÉM rendelet hatályát nem érinti. A 41300/1947. (XI. 8.) ÉKM rendelet 1. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

A miniszter helyett:

Fodor Gyula s. k.

államtitkár

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére