18/1950. (I. 14.) MT rendelet

a közületi tulajdonban vagy használatban álló mező- és erdőgazdasági ingatlanok adatainak kötelező bejelentése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 6.315.)

1. § (1) Az állam, a megye, a város, a község, valamint az ezek tulajdonában lévő, az ezek rendelkezése vagy kezelése alatt álló vállalat, üzem és alapítvány köteles a tulajdonában vagy bármilyen címen birtokában, (használatában) tartott mező- és erdőgazdasági ingatlanokat az azok fekvési helye szerint illetékes megyei földhivatalnak az 1950. évi január hó 31. napjáig bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak a mező- és erdőgazdasági ingatlanaikban bekövetkezett minden változást havonként bejelenteni kötelesek.

(3) A bejelentés módját a pénzügyminiszter a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(4) Nem kell bejelenteni azokat az ingatlanokat, melyek az 1300/1949. (II. 12.) Korm. rendelet alapján kijelölt belterületben fekszenek.

2. § A bejelentésre kötelezettek [1. § (1) bekezdés] közvetlen felügyeleti szervei kötelesek ellenőrizni, hogy a bejelentéseket határidőben teljesítették-e.

3. § (1) Aki a jelen rendelet 1. §-ában megszabott bejelentési kötelezettségének egyáltalában nem, vagy nem a megállapított határidőben tesz eleget, kihágás miatt 1000 Ft-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, vétséget követ el és 3 hónapig terjedhető fogházzal büntetendő, aki bejelentésében tudva valótlan adatot szolgáltat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként a földművelésügyi miniszter jár el.

4. § A jelen rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a pénzügyminiszter gondoskodik

Dobi István s. k.

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék