203/1950. (VIII. 8.) MT rendelet

az állati hullák feldolgozásáról

(Közigazgatási rendszám: 8.696.)

1. § (1) Az ország fehérjetakarmány szükségletének fokozott biztosítása érdekében az állati hullákat és egyéb hulladékanyagokat az esetleges fertőző kórokozók egyidejű elpusztítása mellett feldolgozás útján kell ártalmatlanná tenni.

(2) A hullák ártalmatlanná tételére, illetőleg feldolgozására a 100000/1932. FM rendelet (R. T. 1933. évf. 8. 1.) rendelkezéseit a jelen rendeletből következő eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az állati hullákat és hulladékanyagokat működési területén az Állatifehérje Takarmányokat Előállító vállalat (a továbbiakban: vállalat) gyűjti össze és dolgozza fel.

(2) A vállalat működési területén kívül az állati hullák ártalmatlanná tétele továbbra is a községek és városok feladata.

3. § (1) A vállalat működési területét fokozatosan terjeszti ki.

(2) A feldolgozó telepek működési területét, továbbá létesítésüknek és működésüknek állategészségügyi feltételeit a földművelésügyi miniszter állapítja meg.

(3) A vállalat a rendelkezésére bocsátott állati hullák emésztő vermeket és hullaégetőket üzemen kívül kell helyezni, de üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani.

4. § (1) A vállalat működési területén köteles a hasznos háziállat birtokosa - ideértve a tudományos kísérleti és oltóanyag-termelő intézeteket, valamint a vágóhidakat is - az állat elhullását haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül a vállalatnak bejelenteni és az állati hullát térítés ellenében annak rendelkezésére bocsátani. Az állati hullát az elszállításig akként kell megőrizni, hogy az állat esetleges betegsége ne terjedjen. E rendelkezés alkalmazásában hasznos háziállat alatt a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske és sertés értendő.

(2) A bejelentési kötelezettség alól a földművelésügyi miniszter kivételt engedélyezhet.

(3) A vállalat rendelkezésére bocsátott állati hullák elszállításáról a bejelentés vételétől számított huszonnégy órán belül gondoskodni tartozik. Gondoskodni köteles továbbá arról, hogy az állati hullák szállítása és feldolgozása, valamint a helyiségek, a berendezés és az eszközök tisztántartása, a szennyező anyagok eltávolítása olymódon történjék, hogy a környezetre, annak levegőjére és az üzem munkásaira ártalmakkal ne járjon.

(4) A vállalat rendelkezésére bocsátott hullaanyagért járó térítés mértékét és módját a belkereskedelmi miniszter a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

5. § A vállalat állategészségügyi hatósági feladatokat nem láthat el. A vállalat működésével összefüggő állategészségügyi igazgatási tennivalókat az illetékes elsőfokú állategészségügyi hatóság látja el.

6. § Ahol közegészségügyi vagy állategészségügyi érdek szükségessé teszi, a megyei, illetőleg a budapesti városi tanács végrehajtó-bizottsága csikók, borjúk, szopós bárányok, gödöllyék, malacok, ebek, macskák és baromfiak hulláinak a vállalat rendelkezésére bocsátását és helyi gyűjtőhelyeire szállítását is elrendelheti.

7. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntethető az, aki

1. a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére

a) hasznos háziállatának elhullását kellő időben nem jelenti be,

b) az állati hullát nem bocsátja a vállalat rendelkezésére,

c) az állati hulla megőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget;

2. a megyei, illetőleg a budapesti városi tanács végrehajtó-bizottsága által a 6. § alapján kiadott rendelkezésnek nem tesz eleget.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény rendelkezései a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendeletben foglalt módosításokkal irányadók.

(3) A kihágási eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés szempontjából szakminiszternek a földművelésügyi minisztert kell tekinteni.

8. § (1) Az állati hullák feldolgozásáról szóló 4910/1942. ME rendelet (R. T. 1697. I.) hatályát veszti.

(2) Ezt a rendeletet a földművelésügyi miniszter és a belkereskedelmi miniszter hajtja végre.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék