56/1950. (II. 16.) MT rendelet

a közellátás érdekét veszélyeztető bűncselekményekre vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 10.070.)

1. § A gazdasági rend büntetőjogi védelme tárgyában kibocsátott 8800/1946. (VII. 28.) ME számú rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a azzal a rendelkezéssel egészíttetik ki, hogy a közellátás érdekét veszélyeztető bűncselekményt követ el és a R. V. fejezete szerint büntetendő az is. aki bármely terményt vagy terméket jogszabály tilalma ellenére hatósági engedély nélkül külföldre szállít.

2. § (1) A R. 7. §-ának 5. pontja akként módosíttatik, hogy a szállításra vonatkozó korlátozó rendelkezések megszegése vagy kijátszása kihágás, ha a cselekményt elenyészően csekély mennyiségű olyan élelmi-vagy tüzelőszer tekintetében követik el, amely az elkövető vagy a háztartásában élő, általa eltartott személyek személyes szükségletének kielégítésére szolgál.

(2) A R. 8. §-ának 1. pontja akként módosíttatik, hogy kihágás az ott meghatározott cselekmény, ha azt a jelen § (1) bekezdésében körülírt termény- vagy termékmennyiség tekintetében követik el.

(3) A kihágás büntetése hat hónapig terjedhető elzárás. A pénzbüntetés legmagasabb összege huszonnégyezer forint.

(4) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként az a miniszter jár el, aki a tilalmat vagy korlátozást megállapította, illetőleg annak végrehajtásáról gondoskodik.

3. § A R. és a jelen rendelet alkalmazásában a terménnyel, illetőleg a termékkel egy tekintet alá esik a termelőeszköz is, akár ingó, akár ingatlan.

4. § A jelen rendelet hatálybalépésével a közszükségleti cikkek engedély nélkül való kivitelének megtorlása tárgyában kibocsátott 9480/1945. (X. 17.) ME számú rendelet hatályát veszti.

Dobi István s. k.,

a miniszertanács elnöke

Tartalomjegyzék