7715/1950. (XI. 12.) KPM rendelet

a fogatolt járművekkel végzett iparszerű árufuvarozás szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.715.)

A fogatolt járművekkel végzett iparszerű árufuvarozás tervszerűvé tétele, a fuvareszközök gazdaságos és - célszerű felhasználása, valamint a hatályosabb ellenőrzés érdekében az alábbiakat rendelem:

1. § Fogatolt járművekkel a helyi és helyközi forgalomban iparszerűen űzött árufuvarozás (a továbbiakban: helyi és helyközi szekérfuvarozás) engedélyhez kötött olyan ipar, amelynek gyakorlására kiadható engedélyek számát a megyei tanács, illetőleg a budapesti városi tanács - végrehajtóbizottsága közlekedési osztályának javaslatára -szabályrendelettel előre megállapítja és ezt a megállapítást utóbb módosíthatja.

2. § (1) A helyi szekérfuvarozás gyakorolható:

a) annak a helységnek közigazgatási területén, amelyben a fuvarozó vállalata (telepe) van;

b) az a) pontban meghatározott helységből kivezető közutakon elérhető legközelebbi helységben;

c) az a) pontban meghatározott helységhez legközelebb eső vasútállomáshoz.

(2) Az (1) bekezdés szerint helyi fuvarozásnak nem minősülő fuvarozást helyközi fuvarozásnak kell tekinteni.

(3) A helyközi szekérfuvarozás megengedett távolsági határa 30 km ama helység központjától számítva, amelyben a fuvarozónak vállalata (telepe) van. Ennek a körzetnek a határát - ha a helyi viszonyok megkívánják - a megyei tanács végrehajtóbizottságának közlekedési osztálya, a közlekedés- és postaügyi miniszter utólagos hozzájárulásával módosíthatja.

3. § Az iparengedélyben a 2. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően pontosan meg kell határozni azt a területet, melyben a helyközi szekérfuvarozás gyakorolható. Az iparengedélyről annyi másolatot kell kiadni, ahány járóművel a helyközi szekérfuvarozó fuvarozik. Az iparengedély másolatát a fuvarozónak mindenkor magánál kell tartania.

4. § A helyi és helyközi szekérfuvarozó más ipart nem űzhet.

5. § (1) A helyi és helyközi szekérfuvarozónak olyan üzleti könyvet is kell vezetnie, melybe az átvétel sorrendjében minden megbízást külön folyószám alatt kell bejegyezni. Az egyes bejegyzéseknek tartalmazniok kell a megbízó nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), a címzett nevét, lakóhelyét, a fuvarozás végett átadott áruk nemét, közelebbi megjelöléssel, súlyát, valamint a fuvardíjat.

(2) A helyi és helyközi szekérfuvarozó köteles az üzleti könyveket az utolsó bejegyzéstől számított három éven át, valamint a megbízással kapcsolatban kézhezvett leveleket és okmányokat, továbbá az általa elküldött levelek és okmányok másolatait a megbízás teljesítésétől számított három évén át megőrizni, illetőleg az átvett okmányokat a megbízónak kívánságára visszaszolgáltatni.

6. § A helyi és helyközi szekérfuvarozó köteles az áru átvételéről az 5. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazó szállítójegyet három példányban kiállítani és ezekből egyet a feladónak, egyet az átvevőnek kiszolgáltatni, egyet pedig magánál, megőrizni.

7. § (1) A helyi és helyközi szekérfuvarozó a fuvarozásból származható kártérítési kötelezettségeinek fedezésére minden járóműve után 15.000 Ft erejéig szavatossági biztosítást köteles kötni és fenntartani.

(2) A helyi és helyközi szekérfuvarozó iparát a szavatossági biztosítás megkötéséig nem gyakorolhatja.

(3) Állami szekérfuvarozó vállalat szavatossági biztosítást nem köthet.

8. § Jelen rendelet hatálybalépése előtt árunak állati erővel végzett iparszerű fuvarozására kiadott iparigazolvány jelen rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap alatt érvényét veszti. Az ilyen iparigazolvány tulajdonosa, ha iparát továbbra is folytatni kívánja, tartozik ugyanezen időn belül a megyei tanács, illetve a budapesti városi tanács végrehajtóbizottságának közlekedési osztályán iparengedély iránti kérelmet előterjeszteni. Ha az iparigazolvány tulajdonosa az iparengedély kiadása iránti kérelmét jelen rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül nem terjeszti elő, vagy a kérelmet a megyei tanács, illetve a budapesti városi tanács végrehajtóbizottságának közlekedési osztálya elutasítja, úgy iparát a 30 nap elteltével, illetőleg az elutasító határozat kézhezvételének napjától kezdve nem gyakorolhatja.

9. § Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a mezőgazdasági munkák élethivatásszerűen vagy természetes és jogi személyek fogatolt járműveivel esetszerűen végzett fuvarozásaira.

10. § A fogatolt járművekkel végzett árufuvarozás szabályai betartásának ellenőrzéséről a közlekedés- és postaügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben a rendőrség szakközegei útján intézkedik.

11. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 1.000 Ft-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, aki a helyközi vagy helyi szekérfuvarozást a jelen rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésében megszabott vagy a jelen rendelet 2. §-a (2), valamint (3) bekezdése értelmében meghatározott határokon kívül eső területen gyakorolja.

(2) Aki a helyi és helyközi szekérfuvarozás jelen rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésében megállapított határait áruátrakással vagy vonóerőcserével kijátssza - amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik - kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással büntetendő, továbbá fuvareszközeinek elkobzását is el kell rendelni.

(3) A 4. § áthágása esetén az iparigazolvány megvonását el kell rendelni.

(4) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 1.000 Ft-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő a helyi és helyközi szekérfuvarozó iparos:

a) ha a jelen rendelet 5. §-ának az üzleti könyvek vezetésére, az üzleti levelek vagy egyéb üzleti okmányok, vagy másolatai megőrzésére, vagy visszaszolgáltatására vonatkozó rendelkezéseit megszegi, vagy kijátssza;

b) ha a jelen rendelet 6. §-ának rendelkezése ellenére árut fuvarozásra szabályszerű szállítójegy átadása nélkül vesz át;

c) ha a jelen rendelet 7. §-a (1) bekezdésének rendelkezése ellenére helyi vagy helyközi szekérfuvarozó ipart gyakorol.

(5) A kihágás büntetése 15 napig terjedhető elzárás, ha azt olyan személy követte el, aki a jelen §-ban meghatározott kihágás miatt már büntetve volt és büntetésnek kiállása óta két év még nem telt el. Ez esetben fuvareszközeinek elkobzását is el kell rendelni.

(6) A pénzbüntetésre az 1928: X. törvény és a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendelet rendelkezései az irányadók.

(7) A kihágások miatt az eljárás a közigazgatási igazgatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929. évi XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésnek 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a közlekedés- és postaügyi minisztert kell tekinteni.

12. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 22800/1939. KKM rendelet hatályát veszti.

13. § Jelen rendelet a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

Bebrits Lajos s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

Tartalomjegyzék