120/1951. (IX. 9.) EüM rendelet

az ólometiltartalmú benzin (etilbenzin) keverésénél, tárolásánál, szállításánál, forgalombahozatalánál és felhasználásánál alkalmazandó óvórendszabályok kiadása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 9.061.)

A 240/1950. (IX. 23.) MT rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben a bánya- és energiaügyi, a belkereskedelmi és a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával (a továbbiakban: SZOT) egyetértve a következőket rendelem:

1. § (1) A dolgozók egészségének megóvása céljából minden olyan vállalatnál és üzemben (munkahelyen), ahol dolgozókat ólometiltartalmú benzin (etilbenzin) szállításával, tárolásával, forgalomba-hozatalával vagy felhasználásával foglalkoztatnak, ezeknél a munkáknál a jelen rendelettel egyidejűleg kiadott I. számú Függelékben (a továbbiakban I. számú óvórendszabály) foglalt előírások szerinti kell eljárni.

(2) Annál a vállalatnál (üzemben, munkahelyen), ahol benzinnek ólomtatraetillel keverését végzik, e munkánál a jelen rendelettel egyidejűleg kiadott II. számú Függelékben (a továbbiakban II. számú óvórendszabály) foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(3) Az I. és II. számú óvórendszabályok egyes elvi jelentőségű előírásainak helyes értelmezésével kapcsolatos kérdésekben az egészségügyi miniszternek a bánya- és energiaügyi, a belkereskedelmi, a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a SZOT-tal egyetértésben kiadott magyarázata az irányadó.

2. § Az 1. §-ban megjelölt mindkét óvórendszabály füzetalakú kiadmányban külön kerül kibocsátásra. Az I. számú óvórendszabály a Közlekedési Alkalmazottak Szakszervezeténél (Budapest, Fiumei-út 4.) a II. számú óvórendszabály a Vegyipari Dolgozók Szakszervezeténél (Budapest, VI., Sztálin-út 126.) szerezhető be.

3. § Ólomtetraetil csak benzinnek ólomtetraelillel keverését végző vállalat részére hozható forgalomba.

4. § Az a munkáltató (vállalat, üzem vezetője), aki a jelen rendelet rendelkezéseit, valamint az 1. §-ban megjelölt óvórendszabályokban foglalt előírásokat nem tartja meg, amennyiben a mulasztás súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, a 240/1950. (IX. 23.) MT rendelet 9. §-a értelmében húszezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő kihágást követ el.

Ratkó Anna s. k.,

egészségügyi miniszter

Tartalomjegyzék