173/1951. (IX. 16.) MT rendelet

állami közegészségügyi felügyelet szervezéséről

(Közigazgatási rendszám: 3.000.)

1. § (1) Az ország közegészségügyi viszonyainak további javítása és a közegészségügyi állapotok hatékonyabb ellenőrzése céljából állami közegészségügyi felügyeletet kell szervezni.

(2) Az állami közegészségügyi felügyelet működését az egészségügyi miniszter irányítja.

(3) Az egészségügyi miniszter a jelen rendelettel feladatkörébe utalt tennivalókat az állami közegészségügyi főfelügyelők útján látja el.

(4) Az állami közegészségügyi felügyelet tennivalóit működési területükön a budapesti városi tanács, a megyei tanácsok, a budapesti városi kerületi tanácsok, a járási tanácsok és a városi (városi kerületi) tanácsok végrehajtóbizottsága egészségügyi osztályának (egészségügyi csoportjának) szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelők látják el.

(5) Az egészségügyi miniszter nagyobb üzemeknél és építkezéseknél külön állami közegészségügyi felügyeletet szervezhet.

(6) Az állami közegészségügyi felügyelet szervezetének kiépítése fokozatosan történik. Az állami közegészségügyi felügyelők a budapesti városi tanács, a megyei tanácsok és a közvetlenül megyei tanácshoz tartozó városok tanácsai végrehajtóbizottságánál a jelen rendelet hatálybalépésével, a többi helyi tanácsok végrehajtóbizottságánál pedig az egészségügyi miniszter által meghatározott időpontban kezdik meg működésüket.

2. § (1) Az állami közegészségügyi felügyelők közül:

a) a budapesti városi tanács és a megyei tanácsok végrehajtóbizottsága egészségügyi osztályának szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelők szakirányítás szempontjából az egészségügyi miniszternek, egyébként pedig munkájuk tekintetében közvetlenül a budapesti városi tanács, illetőleg a megyei tanács végrehajtóbizottságának;

b) a többi helyi tanácsok végrehajtóbizottsága egészségügyi osztályának (egészségügyi csoportjának) szervezete (a továbbiakban: a végrehajtóbizottság szervezete) keretében működő állami közegészségügyi felügyelők szakirányítás szempontjából a felsőbb végrehajtóbizottságok szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelőknek, egyébként pedig munkájuk tekintetében közvetlenül annak a végrehajtóbizottságnak, amelynek szervezete keretében működnek;

c) az üzemek és az építkezések mellett működő állami közegészségügyi felügyelők a budapesti városi tanács, illetőleg a területileg illetékes megyei tanács végrehajtóbizottságának szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelőknek, egyébként pedig munkájuk tekintetében közvetlenül a budapesti városi tanács, illetőleg a területileg illetékes megyei tanács végrehajtóbizottságának vannak alárendelve.

(2) A végrehajtóbizottság az állami közegészségügyi felügyelőt a hatáskörébe utalt egyes feladatok teljesítésére, vizsgálatok, ellenőrzések foganatosítására - az egészségügyi miniszter és a felettes állami közegészségügyi felügyelők [2. § (1) bekezdés] részéről a szakirányítás szempontjából adott rendelkezések keretében - közvetlenül is utasíthatja.

(3) Az állami közegészségügyi felügyelők működésük területén az egészségügyi miniszter, illetőleg a felettes állami közegészségügyi felügyelők által meghatározott keretek között és azok rendelkezései szerint végzik feladataikat.

3. § (1) Az állami közegészségügyi felügyelők kinevezése, áthelyezése, és elbocsátása az egészségügyi miniszter előzetes jóváhagyása mellett, annak a végrehajtóbizottságnak hatáskörébe tartozik, amelynek munkájuk tekintetében közvetlenül alá vannak rendelve. Az állami közegészségügyi felügyelők kinevezését, áthelyezését és elbocsátását a felettes állami közegészségügyi felügyelő útján kell felterjeszteni jóváhagyás végett az egészségügyi miniszterhez.

(2) Az egészségügyi miniszter a budapesti városi tanács, illetőleg a megyei tanács végrehajtóbizottsága szervezet keretében működő állami közegészségügyi felügyelőket, a felettes állami közegészségügyi felügyelők pedig az alájuk rendelt állami közegészségügyi felügyelőket, ha működésük a közérdeket sérti vagy veszélyezteti, szolgálat alól azonnali hatállyal felfüggeszthetik. A felfüggesztést azonnal közölni kell annak a tanácsnak végrehajtóbizottságával, amely az állami közegészségügyi felügyelőt kinevezte. Felfüggesztés esetében a fegyelmi eljárást azonnal meg kell indítani.

(3) Az Állami közegészségügyi felügyelők ellen a végrehajtóbizottság fegyelmi eljárást - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltekintve - csak az egészségügyi miniszter előzetes jóváhagyásával rendelhet el.

(4) Az állami közegészségügyi felügyelők működésével járó kiadások fedezetéről a területileg illetékes helyi tanács költségvetésében kell gondoskodni.

(5) Állami közegészségügyi felügyelővé, illetőleg felügyelővé csak orvosi képesítéssel rendelkező személyt lehet kinevezni.

4. § (1) Az egészségügyi miniszter

a) megállapítja az élelmiszeripar, élelmiszerkereskedelem és csoportos élelmezés, az ipar, a települések, közművek, ipari üzemek és lakások létesítése és építése, a közlekedés, a gyógyfürdők és az iskolák közegészségügye, valamint az általános közegészségügy területén érvényes közegészségügyi normákat és szabályokat;

b) gondoskodik a jogszabályokban megállapított közegészségügyi normáknak és egyéb közegészségügyi vonatkozású rendelkezéseknek végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről;

c) a közegészségügyre vonatkozó jogszabályok alapján kiadja a szükséges rendelkezéseket és utasításokat és megteszi a szükségesnek mutatkozó intézkedéseket;

d) irányítja és ellenőrzi az állami közegészségügyi felügyelők működését;

e) ellenőrzi és egybehangolja más minisztériumok (országos főhatóságok) által szervezett egészségügyi ellenőrző szervek működését és ellátja ezek szakirányítását.

(2) A helyi tanácsok végrehajtóbizottsága szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelők:

a) az egészségügyi miniszter által meghatározott keretek között és ennek rendelkezései szerint felügyeletet gyakorolnak a jogszabályokban megállapított közegészségügyi normák és egyéb közegészségügyi vonatkozású rendelkezések végrehajtása felett, ellenőrzik ezeknek betartását és kiadják az ezzel kapcsolatban szükséges utasításokat;

b) irányítják az ipari üzemek, a csoportos élelmezés a termelőszövetkezetek, az iskolák és egyéb intézmények keretében működő társadalmi szervezetek közegészségügyi munkáját.

(3) A végrehajtóbizottságok szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelők a jogszabályokban megállapított közegészségügyi normák és egyéb közegészségügyi vonatkozású rendelkezések ellenőrzése céljából működésük területén minden hivatalban, intézetben, intézménynél, szervnél, táborban, ipari, közlekedési és élelmezési üzemnél, csoportos élelmezésnél, börtönben, település, közmű, ipari üzem és lakás létesítésénél, illetőleg építésénél és általában bármely emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben vizsgálatot tarthatnak és elrendelhetik azoknak az adatoknak és anyagoknak rendelkezésre bocsátását, melyek a közegészségügyi ellenőrzéshez feltétlenül szükségesek. Ez a rendelkezés nem érinti azoknak a rendelkezéseknek a hatályát, amelyek egyes üzemekbe és intézményekbe való belépést az érdekelt miniszter külön engedélyéhez kötik.

(4) Az állami közegészségügyi felügyelőknek nem az egészségügyi miniszter főfelügyelet alá tartozó intézményekkel kapcsolatos feladatait az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az egészségügyi miniszter külön rendelettel szabályozza.

(5) Az üzemnél és az építkezésnél működő állami közegészségügyi felügyelő az egészségügyi miniszter és a felettes állami közegészségügyi felügyelők rendelkezései szerint felügyeletet gyakorol a jogszabályokban megállapított közegészségügyi normáknak és egyéb közegészségügyi vonatkozású rendelkezéseknek az üzemnél, illetőleg az építkezésnél való végrehajtása felett és ellenőrzi ezek betartását.

(6) Települések, közművek, ipari és élelmezési üzemek, valamint lakások létesítésére vonatkozó tervek jóváhagyásához, a helykijelöléshez, illetőleg az építkezéshez és a használatba vételhez a jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyeken felül a területileg illetékes állami közegészségügyi felügyelő előzetes engedélye is szükséges.

(7) Országos jelentőségű új létesítménynél a területileg illetékes állami közegészségügyi felügyelő jóváhagyása nem szükséges.

(8) Az állami közegészségügyi felügyelő eljárása során elkövetett cselekményeiért és mulasztásaiért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

5. § (1) A közegészségügyi ellenőrzés során az állami közegészségügyi felügyelő:

a) intézkedést tesz az észlelt közegészségügyi hiányok megszüntetése, illetőleg a szükséges közegészségügyi intézkedések végrehajtása érdekében; amennyiben a hiányok megszüntetése, illetőleg a szükséges közegészségügyi intézkedések megtétele tervgazdálkodásba bevont vállalatnál (intézménynél) beruházást tesz szükségessé, a vállalatot (intézményt) kötelezi, hogy a szükséges beruházást legközelebbi beruházási tervében irányozza elő, halaszthatatlan sürgősség esetében a vállalat (intézmény) felügyeleti szervéhez közvetlenül előterjesztést tesz a beruházási terv módosításának elrendelése iránt;

b) amennyiben a megállapított közegészségügyi hiányok az egészségre súlyos és veszélyes ártalmat jelentenek, az észlelt közegészségügyi hiányok megszüntetéséig, illetőleg a szükséges közegészségügyi intézkedések végrehajtásáig intézkedik az üzem (intézmény) működésének, az egészségre ártalmas és veszélyes termelésnek, raktárak használatának felfüggesztése iránt;

c) megszünteti azoknak az egészségre ártalmas és veszedelmes tárgyaknak és anyagoknak használatát és raktározását, amelyeknek használatát a jogszabályok tiltják; szükség esetében intézkedik ezeknek a tárgyaknak és anyagoknak megsemmisítése iránt;

d) foglalkozásuk folytatását megtiltja azoknak a fertőző betegségben szenvedő vagy fertőző betegség kórokozóját hordozó és ürítő dolgozóknak, akik közhasználati tárgyak és élelmiszerek előállításával, kezelésével, raktározásával vagy forgalombahozatalával foglalkoznak, továbbá, akik a lakosság személyi higiéniáját ellátó munkakörökben (kozmetikai-, borbély-, fodrászüzem, lábápoló ipar, fürdő stb.) dolgoznak.

(2) A helyi jellegű üzemek (intézmények) működésének felfüggesztéséhez a budapesti városi tanács, illetőleg a területileg illetékes megyei tanács végrehajtóbizottságának szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelő, az országos jellegű üzemek (intézmények) működésének felfüggesztéséhez pedig az egészségügyi miniszter és az illetékes miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) Az állami közegészségügyi felügyelő az általa elrendelt közegészségügyi intézkedésekről az érdekelteket írásban haladéktalanul értesíteni köteles. Az állami közegészségügyi felügyelő köteles továbbá a közegészségügyi felügyelet során észlelt jelentősebb közegészségügyi hiányosságokról és mulasztásokról a felettes állami közegészségügyi felügyelő útján az egészségügyi miniszternek jelentést tenni.

(4) Az állami közegészségügyi felügyelő felhívására a gyógyító, megelőző és egészségügyi tudományos intézetek, valamint laboratóriumok kötelesek a közegészségügyi ellenőrzéshez szükséges különleges munkálatokat elvégezni.

6. § (1) Azt, aki a jogszabályokban megállapított közegészségügyi normákat és egyéb közegészségügyi rendelkezéseket, valamint az állami közegészségügyi felügyelőnek a közegészségügyi ellenőrzés során adott rendelkezéseit nem tartja be, az egészségügyi miniszter háromezer forintig, a budapesti városi tanács és a megyei tanács végrehajtóbizottságának szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelő, valamint az üzemnél, építkezésnél működő állami közegészségügyi felügyelő egyezerötszáz forintig, a járási tanács, a városi tanács, a városi kerületi tanács végrehajtóbizottságának szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelő ötszáz forintig terjedhető pénzbírsággal sújthatja. A pénzbírság kiszabása nem zárja ki a büntető eljárás megindítását.

(2) Az (1) bekezdés alapján kirótt pénzbírságot nemfizetés esetében közadók módjára kell behajtani.

7. § (1) Az 5. és 6. § alapján tett intézkedések ellen az erre vonatkozó határozat kézbesítése napját követő nyolc nap alatt egyfokú fellebbezésnek van helye. A budapesti városi tanács és a megyei tanács végrehajtóbizottságának szervezete keretében működő állami közegészségügyi felügyelők határozata ellen az egészségügyi miniszterhez, a többi állami közegészségügyi felügyelők határozata ellen pedig a felettes állami közegészségügyi felügyelőhöz lehet fellebbezéssel élni.

(2) Az állami közegészségügyi felügyelő az 5. § (2) bekezdés alapján hozott határozatát közvetlenül fenyegető súlyos közegészségügyi veszély esetében fellebbvitelre tekintet nélkül végrehajthatónak mondhatja ki; ebben az esetben a határozatban tüzetesen meg kell jelölni azokat az okokat, amelyek az előzetes végrehajthatóság kimondását indokolják, Az egészségre ártalmas és veszedelmes tárgyaknak és anyagoknak megsemmisítését elrendelő határozat ellen benyújtott fellebbezés halasztó hatályát kizárni nem lehet.

8. § Az állami közegészségügyi felügyelők működésére vonatkozó eljárási szabályokat az egészségügyi miniszter állapítja meg.

9. § (1) Az egészségügyi miniszter az állami közegészségügyi felügyelők mellett állami közegészségügyi ellenőri állásokat is szervezhet. Az állami közegészségügyi ellenőröket orvosi képesítéssel nem rendelkező egészségügyi dolgozók közül a helyi tanács végrehajtóbizottsága nevezi ki; az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetéről a helyi tanács költségvetésében kell gondoskodni.

(2) Az állami közegészségügyi ellenőrök feladata az állami közegészségügyi felügyelők munkájában való segédkezés; feladataikat részletesen az egészségügyi miniszter szabályozza.

10. § A jelen rendelet végrehajtásáról az egészségügyi miniszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék