1/1952. (II. 3.) EüM rendelet

az orvosi röntgenüzemekre vonatkozó egészségvédő óvórendszabály kiadása tárgyában

A 240/1950. (IX. 23.) MT számú rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértve a következőket rendelem:

1. §

A dolgozók egészségének és testi épségének megóvása céljából minden orvos-egészségügyi röntgenüzemnél (laboratóriumnál, intézménynél) és minden röntgensugárral végzett munkánál a jelen rendelettel egyidejűleg kiadott "Egészségvédő óvórendszabály orvosi röntgenüzemekre" című függelékben (a továbbiakban: óvórendszabály) foglalt előírások szerint kell eljárni.

2. §

Az óvórendszabály füzetalakú kiadmányban külön kerül kibocsátásra. Az óvórendszabály az Orvos-egészségügyi Szakszervezettől (Budapest, V. Nádor u. 32.) szerezhető be.

3. §

Az a munkáltató (röntgenüzem fenntartója, létesítője), aki az óvórendszabályban foglalt előírásokat nem tartja meg, amennyiben a mulasztás súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, a 240/1950. (IX. 23.) MT számú rendelet 9. §-a értelmében pénzbüntetéssel büntetendő kihágást követ el.

Ratkó Anna s. k.,

egészségügyi miniszter