57/1953. (XII. 16.) MT rendelet

a geodéziai és térképészeti munkálatok bejelentéséről, valamint nyilvántartásáról

1. §

A geodéziai és térképészeti munkát általában a rendelkezésre álló geodéziai alapadatok felhasználásával kell elvégezni. Ettől a rendelkezéstől eltérni csak az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének végrehajtási utasításában meghatározott esetekben szabad.

2. §

(1) Geodéziai és térképészeti munkát végző tervező intézetek, irodák, vállalatok, vagy szervek (a továbbiakban: geodéziai szervek) kötelesek az általuk végzendő geodéziai és térképészeti munkát - a honvédelmi célú geodéziai és térképészeti munkák kivételével - legkésőbb a munka megkezdésekor a munka helye szerint illetékes Megyei Földmérési Irodához nyilvántartásbavétel végett írásban bejelenteni.

(2) Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnöke az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alól kisebb jelentőségű geodéziai munkák tekintetében kivételt állapíthat meg.

(3) A honvédelmi építési célokat szolgáló geodéziai és térképészeti munkálatok adatainak bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat, a honvédelmi miniszter és az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnöke együttesen állapítják meg.

3. §

Ha a Megyei Földmérési Iroda a bejelentés alapján az állapítja meg, hogy korábbi felmérésből térképek vagy geodéziai adatok állanak rendelkezésre, erről mind a bejelentő geodéziai szervet, mind pedig annak megbízóját értesíteni köteles.

4. §

A geodéziai szervek a bejelentési kötelezettség alá eső geodéziai és térképészeti munkát - amennyiben az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnöke másként nem rendelkezik, - a Hivatal elnöke által kiadott műszaki utasítások szerint kötelesek elvégezni.

5. §

(1) A bejelentési kötelezettség alá eső geodéziai és térképészeti munkálatokról készült munkarészek és térképek az állam tulajdonát képezik. Azoknak gondos megőrzésére az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének további intézkedéséig a geodéziai munkát végző szerv, illetve annak megbízója kötelezett.

(2) A bejelentési kötelezettség alá eső geodéziai és térképészeti munkák befejezése után a geodéziai szerv köteles az illetékes Megyei Földmérési Irodához a munkákról műszaki leírást benyújtani.

(3) Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnöke végrehajtási utasításban határozza meg, hogy az (1) bekezdés alapján az állam tulajdonát képező munkarészek közül milyen munkarészeket és milyen esetekben kell az illetékes Megyei Földmérési Irodához ellenérték nélkül beszolgáltatni, továbbá, hogy a geodéziai szervnél, illetve a megbízónál megőrzésre visszahagyott munkarészeket és térképeket milyen esetben és milyen térítés ellenében kell más geodéziai szerveknek felhasználás céljából rendelkezésre bocsátani

6. §

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnöke a jelen rendelet szabályszerű és helyes .végrehajtását minden geodéziai munkát végző szervnél jogosult ellenőriztetni.

7. §

(1) Kihágást követ el és amennyiben a cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés - különösen a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 1950. évi 4. törvényerejű rendelet rendelkezései - alá nem esik, két hónapig terjedhető elzárással, vagy tízezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő a 2. § (1) bekezdésében említett geodéziai szerv vezetője, vagy az által a megbízott az a személy, aki

a) az 1. §-ban foglalt rendelkezések ellenére geodéziai és térképészeti munkát a rendelkezésre álló geodéziai alapadatok felhasználása nélkül végez;

b) a 2. §-ban meghatározott bejelentést elmulasztja;

c) az 5. §-ban foglalt rendelkezések ellenére a műszaki leírást az illetékes Megyei Földmérési Irodához nem nyújtja be, továbbá az egyes munkarészek és térképek megőrzésére vonatkozó, illetőleg rendelkezésre bocsátási kötelességének nem tesz eleget.

(2) A kihágás miatt az eljárás a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt cselekmények miatt a büntető eljárás az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének feljelentésére indul meg.

8. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében említett geodéziai szerv vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt, ha az 5. §-ban meghatározott beszolgáltatási, illetőleg rendelkezésre bocsátási kötelességének hiányosan fesz eleget és a hiányt a felhívásban megállapított határidő alatt sem pótolja, fegyelmi úton kell felelősségre vonni.

(2) A fegyelmi eljárást az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének kezdeményezésére kell megindítani. Az eljárás során hozott határozatot az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének meg kell küldeni.

9. §

(1) A jelen rendelet végrehajtásáról - az érdekelt miniszterek meghallgatása után - az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnöke gondoskodik.

(2) A jelen rendelet hatálybalépésével a 12.380/1951. (XI. 2.) OT rendelet 7. §-a és a 8. §-ának c) pontja hatályát veszti.

Nagy Imre s. k.,

a Minisztertanács elnöke