1950. évi 4. törvényerejű rendelet

a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. § A jelen törvényerejű rendelet szerint vétségnek minősülő szándékos cselekmények kísérlete büntetendő.

12. § (1) A jelen törvényerejű rendeletben meghatározott bűntettek és szándékos vétségek miatt a főbüntetésen felül a hivatalvesztést és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztését is ki kell mondani.

(2)[11]

13. §[12]

14. §[13]

15. §[14]

16. §[15]

17. § (1) A jelen törvényerejű rendeletben meghatározott bűncselekmények miatt az eljárás

a) az 1949: XI. törvény hatályának területén a felsőbíróságok székhelyén alakított megyei bírósági büntetőtanácsnak, Budapesten a büntetőtörvényszék tanácsának, mint uzsorabíróságnak;

b) az 1949: XI. törvény hatályának területén kívül büntett esetében az uzsorabíróság különtanácsának, vétség esetében a felsőbíróság székhelyén alakított uzsorabíróságnak a hatáskörébe tartozik.

(2) Az államügyészség az (1) bekezdés a) pontja esetén bármely bűntett miatt az uzsorabíróság különtanácsa előtt emelhet vádat.

(3) A 7.070/1941. M. E. számú rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 3.225. o.) 2. §-ának - a 9.060/1941. M. E. számú rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 3.778. o.) 4. §-a (1) bekezdésének - rendelkezéseit a jelen törvényerejű rendeletben meghatározott bűncselekmények miatt folyó eljárásban megfelelően alkalmazni kell.

(4) A jelen törvényerejű rendeletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben elkövetett más bűncselekményt a jelen § értelmében eljáró bíróság a közvádló indítványára szintén ítélkezése körébe vonja, feltéve, hogy az utóbb említett cselekmény a bíróság hatáskörét - az általános hatásköri szabályok szerint - meg nem haladja.

18. §[16] Az 1950: 4. törvényerejű rendeletben meghatározott bűncselekmények miatt - az 1. § esetét kivéve - büntető eljárásnak csak az Állami Ellenőrző Központ elnöke, az Országos Tervhivatal elnöke vagy a vállalat (üzem) tárgya szerint illetékes, illetőleg a hatóság (hivatal stb.) felett főfelügyeletet gyakorló miniszter, a 7. §-ban megbatározott bűncselekmény esetén pedig ezeken felül a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által tett feljelentésre van helye; a miniszter helyett a feljelentést az általa kijelölt szerv is megteheti.

19. § (1) Felhatalmaztatik az igazságügyminiszter, hogy rendelettel hatályon kívül helyezze az uzsorabírósági eljárás szabályait és a jelen törvényerejű rendeletben meghatározott, valamint általában az uzsorabíráskodásra utalt bűncselekményekre nézve azok gyors megtorlását biztosító különleges eljárási szabályokat állapítson meg.

(2) A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével a hároméves gazdasági terv büntetőjogi védelmére vonatkozó jogszabályok, a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1947: XXXIV. tv. 6. §-a, valamint általában a korábbi jogszabályoknak a jelen törvényerejű rendelet tárgyára vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik. Ahol valamely jogszabály a jelen törvényerejű rendelettel hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik, ahelyett a jelen törvényerejű rendelet megfelelő rendelkezését kell érteni.

(3) A jelen törvényerejű rendeletben foglalt rendelkezéseket az 1950. évi január hó 1. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. A tervgazdálkodás érdekét veszélyeztető azok a bűncselekmények, amelyeket az említett napot megelőzően követtek el, a hároméves gazdasági terv büntetőjogi védelmére vonatkozó jogszabályok, illetőleg az 1947: XXXIV. tv. 6. §-a értelmében esnek büntetés alá.

Szakasits Árpád s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Olt Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[16] Megállapította az 1951. évi 31. törvényerejű rendelet 36. §-a. Hatályos 1952.01.01.