62/1953. (XII. 20.) MT rendelet

a mérgek forgalombahozataláról és felhasználásáról

1. §

(1) A Magyar Népköztársaság területén csak a jelen rendelet mellékleteként közzétett méregjegyzékben (a továbbiakban: méregjegyzék) felsorolt mérgeket szabad, előállítani, forgalombahozni és felhasználni.

(2) Az egészségügyi miniszter az illetékes miniszterekkel egyetértésben a méregjegyzéket módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. A méregjegyzékben bekövetkezett változásokat a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

2. §

(1) A méregjegyzékbe felvett mérgek forgalombahozatalára (árusítására) jogosultak:

a) a mérget előállító és feldolgozó vállalatok,

b) a gyógyszerelosztó és a gyógyszert forgalombahozó vállalatok (szervek), valamint a vegyszereket készletező ós értékesítő nagykereskedelmi vállalatok,

c) a bel- és külkereskedelmi miniszter által az egészségügyi miniszterrel egyetértésben kijelölt kereskedelmi vállalatok.

(2) Az aki méreg forgalombahozatalára (árusítására) nem jogosult, mérget Sem ellenérték mellett, sem anélkül másnak nem adhat el.

3. §

(1) Méreg vásárlására jogosultak:

a) a 2. § (1) bekezdése alapján mérgek forgalombahozatalára (árusítására) jogosult vállalatok [(szervek), továbbá

b) külön engedély alapján az egészségügyi miniszter által az illetékes miniszterekkel egyetértésben kijelölt intézetek, vállalatok és személyek.

(2) A méreg vásárlására jogosító engedély kiadására illetékes szerveket, valamint az engedély kiadásának és a mérgek kiszolgáltatásának feltételeit az illetékes miniszterekkel egyetértésben az egészségügyi miniszter határozza meg.

4. §

(1) A mérgek tárolására és szállítására, továbbá a méregkészletek nyilvántartására, valamint a mérgekkel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat az illetékes miniszterekkel egyetértésben az egészségügyi miniszter állapítja meg.

(2) A mérgek előállításával, feldolgozásával kiszerelésével, felhasználásával és tárolásával kapcsolatos - az (1) bekezdés alapján nem szabályozott - biztonsági követelményeket az illetékes miniszterek által az egészségügyi miniszterrel egyetértésben kiadott balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályok állapítják meg.

(3) A mérgek közúti, vasúti és postai szállítását, valamint a szállítás ellenőrzését az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a közlekedés- és postaügyi miniszter szabályozza.

5. §

Azok, akik a jelen rendeletben foglalt rendelkezések alapján méreg árusítására vagy méreg vásárlására nem jogosultak, mérget nem tarthatnak sem birtokukban, sem őrizetükben.

6. §

A mérgek előállításával, feldolgozásával, felhasználósával, forgalombahozatalával, tárolásával és szállításával foglalkozó vállalatok (szervek) kötelesek mindazokat az intézkedéseket megtenni, amelyek a mérgek visszaélésszerű felhasználását, valamint az alkalmazottak és a lakosság veszélyeztetősét kizárják.

7. §

(1) A jelen rendelet rendelkezései nem vonatkoznak a mérgező hatású gyógyszerekre, gyógyszerkészítményekre és növényvédőszerekre.

(2) A gyógyszerelosztó és a gyógyszert forgalombahozó vállalatokra (szervekre), valamint á kórházakra és egyéb gyógyintézetekre a jelen rendelet rendelkezései csak akkor vonatkoznak, ha a mérgek értékesítése vagy felhasználása a gyógyítástól eltérő célzattal történik.

8. §

(1) A jelen rendelet rendelkezéseit az illetékes miniszterek által az egészségügyi miniszterrel egyetértésben kijelölt vegyipari termelő vállalatokra, egyetemi kutatólaboratóriumokra és egyéb kutatóintézetekre az alábbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kijelölt vállalatok, laboratóriumok és kutatóintézetek a méregjegyzékben fel nem vett mérgeket is előállíthatnak, felhasználhatnak és egymás között forgalomba hozhatnak.

(3) A kijelölt vállalatoknál, laboratóriumoknál és kutatóintézeteknél a mérgek előállításával, feldolgozásával, kiszerelésével, felhasználásával és tárolásával kapcsolatos biztonsági követelményekre a nehézipari miniszter által az illetékes miniszterekkel és az egészségügyi miniszterrel egyetértésben az említett vállalatokra és kutatóintézetekre vonatkozóan külön kiadott balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály rendelkezései az irányadók.

(4) Á kijelölt vállalatoknál és kutatóintézeteknél a méregkészletek nyilvántartását az illetékes miniszter szabályozza.

9. §

A jelen rendeletben említett baleset elhárító és egészségvédő óvórendszabályokat a jelen rendelet hatálybalépése napjától számított hat hónap alatt ki kell adni.

10. §

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés - különösen a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 1950. évi 4. törvényerejű rendelet rendelkezései - alá nem esik, három hónapig terjedhető börtönnel büntetendő bűntettet követ el, aki a méregjegyzékben felsorolt mérgeken felül más mérget előállít, forgalombahoz vagy felhasznál, mérget jogosulatlanul árusít, engedély nélkül vásárol vagy tart birtokában (őrizetében), továbbá nem teszi meg mindazokat a megelőző intézkedéseket, amelyek a mérgek visszaélésszerű felhasználását, valamint az alkalmazottak és a lakosság veszélyeztetését kizárják.

Nagy Imre s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Melléklet a 62/1953. (XII. 20.) MT rendelethez

Méregjegyzék

Akonitin és sói

Anabazin

Anilin (C6H5.NH2)

Anilin klórhidrát

Dietilanilin

Diklóranilin-szulfát

Dimetilanilin

Klóranilin

Monoetilanilin

Monometilanilin

Nitranilin (orto-, meta-, és para-nitranilin)

Tetranitrometilanilin

Antiimon vízben oldódó sói (Stibium-káliumtar-tarát)

Antu (alfa - naftiltiokarbamid)

Arzén és összes vegyületei

Bárium és összes vegyületei (kivéve: Báriumszulfát)

Brucin és összes vegyületei Cián és alkáli sói

Diizopropilfluorofoszfát és egyéb fluorofoszfátok

Dimetilszulfát

Fenolok nitro-származékai (dinitrobenzol, dinitrokrezol stb.),

Fluorecetsav

Fluorhidrogén és összes vegyületei Foszfor sárga (szilárd vagy oldatban)

Foszfor halogén vegyületek

Higanyacetátok [Higany (I) és Higany (II)] acetát]

Higanyamidokloríd (Higany precipitát)

Higanyciainid

Higanyjodid

Higanyklorid (Szublimát)

Higanyoxicianid

Higanyrodanid

Higanyszalicilát

Higanyszulfát

Káliumklorát (KClO3)

Kantaridin

Kénklorid (SCL2)

Kénklorür (S2CL2)

Klórszénsavas észterek

Kolchicin

Konilin és összes sói

Kolocintin

Krómsav

Káliumbikromát

Káliumkromát

Nátriumbikromát

Nátriumkromát

Metilalkohol (faszesz, metanol)

Metilbromid

Metilklorid

Metiljodid

Monoklórecetsav és észterei

Nátriumklorát (NaClO3);

Nikkeltetralkarbonium

Nikotin és sói

Nitrobenzol

Nitroglicerin

Ólomtetraetil (etil fluid)

Ortotrikrezitfoszfát

Ozmiumsav

Oxálsav és vízben oldható sói

Pikrinsav

Rádium, rádium-sók és egyenértékűen rádióaktív anyagok

Szelénhidrogén és szelenidek

Strichnin és összes vegyületei

Tengerihagyma (Scillae bulbus)

Thallum és összes vegyületei

Trikezilfoszfát

Veratrin

Xillilbromid

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére