1955. évi 12. törvényerejű rendelet

a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról

1. § (1)[1] Képzőművészeti vagy iparművészeti alkotásnak forgalombahozatal céljából bármilyen módon való többszörösítése - ideértve a kézi másolást is - és a többszörösitett példányok forgalombahozatala, továbbá képzőművészeti vagy iparművészeti alkotás üzletszerű forgalombahozatala a kulturális minisztérium (országos hatáskörű szerv), vagy az általa kijelölt szerv engedélye alapján történhetik. Ez a rendelkezés nem érinti a mű alkotójának szerzői jogát.

(2) Bel- vagy külföldi, élő vagy elhalálozott közéleti személyiség bármilyen formában készült képmásának (rajz, festmény, fénykép, falragasz, szobor, dombormű stb.) üzletszerű forgalombahozatalára, vagy ilyen célból történő előállítására az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket abban az esetben is alkalmazni kell, ha a képmás képzőművészeti vagy iparművészeti alkotásnak nem minősül. Ugyanez a rendelkezés alkalmazandó a dekoráció céljára használt mindenfajta ábra (kép, címer, jelvény stb.), felirat és zászló (továbbiakban: dekorációs anyag) forgalombahozatala vagy ilyen célból történő előállítása esetén is.

2. §[2] (1) Képző- és iparművészeti alkotásokat engedély nélkül lakásán vagy műtermében (műhelyében) csak a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapjának, továbbá a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tagja saját maga - kereskedelmi szerv vagy ügynök közreműködése nélkül - hozhat üzletszerűen forgalomba.

(2) A képzőművészeti vagy iparművészeti mű alkotója művét kézi másolással is csak a Képző- és Iparművészeti Lektorátus engedélyével többszörösítheti.

3. §[3]

4. § A jelen törvényerejű rendelet hatálya a népművészeti és háziipari tárgyak előállítására, többszörösítésére és forgalombahozatalára nem terjed ki.

5. § (1)[4] A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a kulturális miniszter gondoskodik.

(2) A 35/1950. (I. 28.) M. T. és a 212/1951. (XII. 15.) M. T. számú rendeletek hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1981. évi 25. törvényerejű rendelet 6. § -a. Hatályos 1982.01.01.

[2] Megállapította az 1963. évi 25. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1963.10.20.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

[4] Módosította az 1974. évi 11. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatályos 1974.06.22.