1955. évi 7. törvényerejű rendelet

a vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról

A vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. számú törvényerejű rendelet 1-3. §-aí helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. RÉSZ

A vámigazgatás szervezete

Az áruforgalom ellenőrzése az országhatáron

1. § Az országhatáron át lebonyolódó áruforgalmat a vámigazgatási és határőrségi szervek ellenőrzik.

A vámhatóságok

2. § (1) Vámügyekben az államigazgatás legfelsőbb szakigazgatási szerve a külkereskedelmi miniszter. A vámigazgatás végrehajtó szervei a vámhivatalok.

(2) A vámszolgálatot a vámőrség szakképesítéssel rendelkező tagjai látják el, akik egyenruha- és fegyverviselésre jogosultak.

A külkereskedelmi miniszter hatásköre

3. § (1) A külkereskedelmi miniszter:

a) irányítja a vámszervezetet és felügyeletet gyakorol felette,

b) kiadja a vámtarifát és vámtarifa magyarázatát,

c) elbírálja a hozzá felterjesztett fellebbezéseket,

d) megsemmisítheti, illetőleg megváltoztathatja a vámigazgatás bármely szervének határozatát,

e) intézkedik minden olyan ügyben, amely a vámigazgatási szervek hatáskörét meghaladja.

4. § A vámigazgatás szervezetét a Minisztertanács állapítja meg.

5. § Mindazon helyeken, ahol az 1954. évi 16. számú törvényerejű rendelet a "bel- és külkereskedelmi miniszter" kifejezést használja, ehelyett az 1954. évi VII. törvény értelmében "külkereskedelmi miniszter"-t, "vámigazgatóság" helyett pedig a "külkereskedelmi miniszter által kijelölt vámigazgatási szerv"-et kell írni.

6. § A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépéséről és végrehajtásáról a külkereskedelmi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Tartalomjegyzék