1956. évi 11. törvényerejű rendelet

a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről szóló 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet módosításáról, illetve kiegészítéséről

1. § Az 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy ellopását, elsikkasztását, jogtalan elsajátítását és szándékos megrongálását hat hónaptól öt évig terjedhető börtönnel kell büntetni. Ugyanígy kell büntetni a társadalmi tulajdonban levő vagyonban kárt okozó csalást is."

2. § Az 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos felgyújtása vagy felrobbantása, valamint különösen nagy kár okozása esetén az ilyen vagyontárgy elrablása is halálbüntetés alá esik."

3. § Az 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Azt, aki társadalmi tulajdonban levő vagyonnak felületes, hanyag, vagy könnyelmű kezelésével, illetve gondatlan megrongálásával abban károsodást idéz elő, hat hónaptól két évig terjedhető börtönnel kell büntetni.

(2) Ha pedig az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény különösen nagy kárt okozott, a büntetés tíz évig terjedhető börtön."

4. § Az 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a 3. § és a 8. § (1) bekezdésében meghatározott bűntett az eset összes körülményeire figyelemmel kisebb súlyú, a büntetés egy évig terjedhető börtön. Ha a bíróság azért nem tartja alkalmazhatónak a jelen bekezdés rendelkezéseit, mert a tettes korábban már társadalmi tulajdon elleni bűntettet követett el, az 5. § (2) bekezdése alkalmazásának nincs helye és a 3., illetőleg a 8. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jelen törvényerejű rendeletben említett társadalmi tulajdon elleni cselekményeket szabálysértésként kell elbírálni, ha annak feltételei fennállanak és az okozott kár kettőszáz forintot nem halad meg."

5. § Az 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet a következő rendelkezésekkel egészül ki:

"10. § (1) Ha a jelen törvényerejű rendeletbe ütköző cselekmény a büntetőtörvénykönyv valamely más rendelkezése szerint súlyosabban büntetendő, a büntetést a súlyosabb büntető rendelkezés alapján kell kiszabni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezését nem lehet alkalmazni akkor, ha:

a) a lopást szolgálatban álló személy annak terhére követte el, akinek szolgálatában áll,

b) a tolvaj a lopást házközösségben, vagy közös háztartásban élő személy ellen követte el, végül

c) a tolvaj villamosáramot lopott.

11. § (1) A sértett vállalat (intézmény, szövetkezet stb.) vezetője (igazgatója, fegyelmi hatósága) a büntető feljelentés mellőzésével fegyelmi úton bírálja el a vállalattal (intézménnyel, szövetkezettel stb.) munkaviszonyban álló olyan személynek vagy szövetkezet olyan tagjának a 9. § (1) bekezdése szerint minősülő cselekményét, aki vagyon elleni szándékos bűntett miatt öt éven belül büntetve nem volt és a kár megtérítését vállalta, feltéve, hogy az eset összes körülményeire, különösen az elkövető egyéniségére tekintettel a fegyelmi úton történő felelősségrevonás is kielégítőnek mutatkozik. Ebben az esetben a büntető eljárás mellőzhető, illetve megszüntethető.

(2) A büntető feljelentés mellőzésének nincs helye, ha az elkövetővel szemben az (1) bekezdés rendelkezéseit három éven belül már alkalmazták."

6. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s. k,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Melléklet az 1956. évi 11. számú törvényerejű rendelethez

A mellékletben az 1956. évi 11. számú törvényerejű rendelettel egységes szerkezetbe foglaltan jelent meg az 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet.

Tartalomjegyzék