1956. évi 31. törvényerejű rendelet

a közbiztonsági őrizetről

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az ellenforradalmi elemek, valamint a közbiztonság és a közrend helyreállítását, illetőleg megszilárdítását gátló személyek káros tevékenységének megakadályozására az alábbiakat rendeli el:

1. § Azt, akinek tevékenysége, illetőleg magatartása a közrendet, közbiztonságot, különösen a termelő munka és a közlekedés zavartalanságát veszélyezteti, közbiztonsági őrizetbe (a továbbiakban: őrizet) lehet helyezni.

2. §[1] Az őrizetet - az illetékes ügyész jóváhagyásával - a rendőrhatóság rendeli el; foganatosításáról a rendőri hatóság gondoskodik.

3. § Az őrizetbe helyezett személy ügyét a legfőbb ügyész az őrizetbevételtől számított harminc napon belül hivatalból felülvizsgálja. Ha az őrizet feltételei nem állanak fenn, vagy megszűntek, nyomban intézkedik annak megszüntetése iránt. Ezt a felülvizsgálatot az őrizetbevételtől számított három hónapon belül meg kell ismételni.

4. §[2] Az őrizetet nyomban meg kell szüntetni, ha azok az okok, amelyek elrendelésének alapjául szolgáltak, megszűntek. A közbiztonsági őrizet tartama 6 hónap, melyet a Belügyminisztérium a legfőbb ügyész jóváhagyásával meghosszabbíthat.

5. §[3] Az őrizet részletes szabályait a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek minisztere, a legfőbb ügyésszel egyetértve, rendelettel állapítja meg.

6. §[4]

7. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1957. évi 1. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1957.01.08.

[2] Módosította az 1957. évi 41. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1957.07.14.

[3] Megállapította az 1957. évi 1. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatályos 1957.01.08.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1957. évi 41. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1957.07.14.