1956. évi 35. törvényerejű rendelet

a rendőrségről szóló 1955. évi 22. számú törvényerejű rendelet kiegészítéséről

1. § A Belügyminisztérium államvédelmi szerveinek megszüntetése folytán az állam belső és külső biztonsága elleni bűncselekmények nyomozása a rendőrség hatáskörébe tartozik.

2. § Az 1955. évi 22. számú törvényerejű rendelet 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rendőrség szolgálatát a fővárosi és megyei főkapitányságokra; illetőleg járási, városi (kerületi) kapitányságokra tagozódva látja el. A járási, városi (kerületi) kapitányságok rendőrőrsökre és körzeti megbízottakra tagozódnak.

(2) A rendőrségi szervek irányítását, felügyeletét és ellenőrzését a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitánysága látja el."

3. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára