1/1957. (III. 19.) BM rendelet

a kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet alá helyezésről

A 8.130/1939. ME rendelet végrehajtása és a törvényesség fokozottabb biztosítása érdekében az alábbiakat rendelem:

1. § A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője az állam és közbiztonságra, illetőleg a szocialista társadalmi együttélésre veszélyes vagy más fontos állami érdek szempontjából aggályos, továbbá gazdasági okokból káros személyt

a) állandó vagy ideiglenes lakóhelyéről, illetőleg az ország területének meghatározott részéből kitilthatja,

b) állandó vagy ideiglenes lakóhelyén, illetőleg a lakóhelyének megfelelő államigazgatási területen rendőrhatósági felügyelet alá helyezheti,

c) a kitiltással egyidejűleg az ország más részén rendőrhatósági felügyelet alá helyezheti.

2. § (1)[1] Az 1. §-ban felsorolt kényszerintézkedéseket nem lehet elrendelni azzal szemben

a) akinek legalább két 10 éven aluli gyermeke, vagy

b) két keresőképtelen hozzátartozója van, akinek eltartásáról ő gondoskodik és a kényszerintézkedés a hozzátartozóinak eltartását károsan befolyásolná.

(2)[2] Az (1) bekezdés b), illetőleg c) pontjában megjelölt személyt rendőrhatósági felügyelet alá lehet helyezni, ha azt a gyermekek, illetőleg a keresőképtelen hozzátartozók érdekeinek a védelme teszi szükségessé.

3. § Tilos kitiltani, illetőleg rendőrhatósági felügyelet alá helyezni:

a) olyan személyt, akinek ügyében a meglévő vagy beszerezhető adatok, bizonyítékok alapján büntető eljárást kell indítani,

b) fiatalkorú személyt,

c) a rendőrorvos megállapítása szerint hosszantartó vagy súlyos betegségben szenvedő személyt,

d) azt a nőt, aki előrehaladott terhes állapotban van,

e) aki süket, béna vagy egyébként nyomoréknak tekintendő vagy gyengeelméjű.

4. § (1) A kitiltott személy a lakóhelyéről - a jogerős határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül - köteles a saját maga által választott más helységbe költözni. A kitiltott személy lakóhelyét a kitiltást elrendelő határozatban megjelölt terület kivételével szabadon választhatja meg.

(2) A kitiltott személy az új lakóhelye szerint illetékes rendőri szerv előzetes engedélye nélkül nem térhet vissza abba a községbe (városba, járásba, területre) ahonnan kitiltották.

5. §[3] A kitiltással egyidejűleg rendőrhatósági felügyelet alá helyezett személy - a jogerős határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül - köteles a rendőrhatóság által megállapított községbe (városba, járásba, területre) költözni. Kényszertartózkodási helyét csak az új lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélyével hagyhatja el.

6. § (1) A rendőrhatósági felügyelet alá helyezett személy:

a) lakóhelyét, illetőleg a határozatban megállapított államigazgatási területet a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság előzetes engedélye nélkül nem hagyhatja el,

b) köteles a határozatban előírt időpontban a meghatározott rendőri szervnél jelentkezni,

c) köteles a határozatban megállapított korlátozásokat megtartani.

(2) A rendőrhatósági felügyeletről szóló határozat az (1) bekezdésben említett jelentkezést nem írhatja elő gyakrabban, mint hetenként egyszer.

(3) A rendőrhatósági felügyelet alá helyezett személyt a rendőrhatóság eltilthatja attól, hogy[4]

a) a nap bizonyos szakában lakásáról eltávozzék,

b) általában, vagy egyes nyilvános helyeket látogasson,

c) lakásán távbeszélőt üzemben tarthasson.

(4) A korlátozásokat úgy kell megállapítani, hogy azok a felügyelet alatt álló személyt foglalkozásában ne akadályozzák.

7. § A kitiltás és a rendőrhatósági felügyelet alá helyezés hathónapi időtartamra szól, ez háromízben újabb hat hónapra meghosszabbítható, legfeljebb azonban két évi időtartamig terjedhet. Minden hat hónap elteltével az ügyet hivatalból felül kell vizsgálni.

8. § (1) A jelen rendeletben megállapított kényszer intézkedésekről szóló elsőfokú, valamint a felülvizsgálat során hozott fenntartó határozat ellen fellebbezésnek van helye.

(2) Az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a kitiltás esetében halasztó hatálya van.

(3)[5] A fellebbezést a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság, a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság által hozott elsőfokú határozat ellen előterjesztett fellebbezést a B M Országos Rendőrfőkapitányság bírálja el.

9. § A jogerős kitiltás és rendőrhatósági felügyelet alá helyezés, illetőleg ezek hatálytalanításának tényét a kitiltott, illetőleg a rendőrhatósági felügyelet alá helyezett személyi igazolványába be kell jegyezni.

10. §[6]

11. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

12. § A jelen rendelet végrehajtásáról a BM Országos Rendőrfőkapitányság gondoskodik.

13. § Ezen rendelet hatálybalépésével a 760/1939. BM rendelet hatályát veszti.

Biszku Béla s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1/1967. (I. 29.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 1967.01.29.

[2] Beiktatta a 2/1960. (IV. 20.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 1960.04.20.

[3] Módosította az 5/1966. (XI. 4.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 1967.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította az 5/1966. (XI. 4.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 1967.01.01.

[5] Megállapította az 5/1966. (XI. 4.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 1967.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése (lásd: Melléklet). Hatálytalan 1968.10.01.