1957. évi 29. törvényerejű rendelet

a Bernben, 1952. évi október hó 25. napján aláírt Vasúti Árufuvarozási, valamint Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmények kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratainak letétele 1954. december hó 3-án a svájci kormánynál megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1952. évi október hó 25-én Bernben aláírt Vasúti Árufuvarozási, valamint Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezményeket ezek mellékleteit és az Egyezményekhez tartozó 1952. október 25-én, illetve 1953. április 11-én Bernben aláírt Pótjegyzőkönyveket a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti,

2. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felhívja a közlekedés- és postaügyi minisztert, hogy az Egyezmények hivatalos magyar fordítását teljes terjedelemben adja ki és illetékes szervek útján bocsássa az állampolgárok rendelkezésére.

3. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felhatalmazza a közlekedés- és postaügyi minisztert, hogy a Vasúti Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény 8., 4., 6., 13., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 47., 48., 49. és 52. cikkeire, valamint az I., II., III., IV/a., IV/b., VII., VIII., IX. és X. számú mellékleteire vonatkozóan az Egyezmény VI. számú mellékletében, illetve a Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Egyezmény 5., 8., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 27., 47., 48. és 52. cikkeire, valamint az I. és IV. számú mellékleteire vonatkozóan - az utóbbiakra nézve az Egyezmény III. számú mellékletében szabályozott bizottság által a jövőben elfogadott módosításokhoz hozzájáruljon, vagy ha azok a népgazdaság érdekeivel ellentétben állanak, azokkal szemben állást foglaljon, az elfogadott módosításokat pedig rendelettel közzétegye.

4. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felhatalmazza a közlekedés- és postaügyi minisztert, hogy az 1. §-ban említett Egyezmények hatályát azoknak az államoknak, illetve azon államok területrészének Magyarországgal kapcsolatos forgalmára rendelettel kiterjessze, amelyek az Egyezményeket nem írták alá, de amelyek az Egyezmények rendelkezéseit elfogadták és azokat alkalmazzák.

5. § Az 1. §-ban említett Egyezmények a Magyar Népköztársaságra nézve az 1956. évi március hó 1. napján léptek hatályba. Az Egyezmények végrehajtásáról a közlekedés- és postaügyi miniszter gondoskodik.

6. § A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével az 1938. évi XXVI., illetve az 1938. évi XXVII. törvény és az 1953. évi 24. törvényerejű rendelet, valamint az ezek alapján kibocsátott rendeletek és szabályzatok hatályukat vesztik.

7. § Az 1. §-ban említett Egyezmények megszűntével a jelen törvényerejű rendelet hatályát veszti.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára